Discrimination is Against the Law

Bayer Corporation, as sponsor of the Bayer Corporation Welfare Benefits Plan, complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Bayer Corporation does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

 

Bayer Corporation:

 

Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

 

  • Qualified sign language interpreters
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)

 

Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:

 

  • Qualified interpreters
  • Information written in other languages

 

If you need these services, contact HR Operations at 1-888-473-1001, and select option 1.

 

If you believe that Bayer Corporation has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with: HR Operations, VP, 100 Bayer Road, Building 14, Pittsburgh, PA 15205, phone 1-888-473-1001, fax 412-778-1002, or email HROP_USA@Bayer.com. You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, HR Operations is available to help you. You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at 

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf, or by mail or phone at: U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue SW., Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201, 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD).

 

Complaint forms are available at 

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

 

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370).

 

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-888-473-1001, +1 (TTY:1-800-777-1370)

 

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370).

 

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370)번으로 전화해 주십시오.

 

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370).

 

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-888-473-1001, +1 (телетайп: 1-800-777-1370).

 

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-888-473-1001, +1 (رقم هاتف الصم والبكم: 1-800-777-1370).

 

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370).

 

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-888-473-1001, +1 (ATS : 1-800-777-1370).

 

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370).

 

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370).

 

ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370).

 

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370).

 

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-888-473-1001, +1 (TTY:1-800-777-1370)まで、お電話にてご連絡ください。

 

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370) تماس بگیرید.

 

ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370) पर कॉल करें।

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-888-473-1001, +1 (TTY (հեռատիպ)՝ 1-800-777-1370):

 

સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370).

 

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370).

 

خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال کریں 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370).

 

ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370)។

 

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

 

লক্ষ্য করুনঃ যদি আপনি বাংলা, কথা বলতে পারেন, তাহলে নিঃখরচায় ভাষা সহায়তা পরিষেবা উপলব্ধ আছে। ফোন করুন ১-1-888-473-1001, +1 (TTY: ১-800-777-1370)

 

אויפמערקזאם: אויב איר רעדט אידיש, זענען פארהאן פאר אייך שפראך הילף סערוויסעס פריי פון אפצאל. רופט 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370).

 

ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-888-473-1001, +1 (መስማት ለተሳናቸው: 1-800-777-1370).

 

เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370).

 

XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaanii, kanfaltiidhaan ala, ni argama. Bilbilaa 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370).

 

PAKDAAR: Nu saritaem ti Ilocano, ti serbisyo para ti baddang ti lengguahe nga awanan bayadna, ket sidadaan para kenyam. Awagan ti 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370).

 

ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370).

 

KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë. Telefononi në 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370).

 

OBAVJEŠTENJE: Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge jezičke pomoći dostupne su vam besplatno. Nazovite 1-888-473-1001, +1 (TTY- Telefon za osobe sa oštećenim govorom ili sluhom: 1-800-777-1370).

 

УВАГА! Якщо ви розмовляєте українською мовою, ви можете звернутися до безкоштовної служби мовної підтримки. Телефонуйте за номером 1-888-473-1001, +1 (телетайп: 1-800-777-1370).

 

ध्यान दिनुहोस्: तपार्इंले नेपाली बोल्नुहुन्छ भने तपार्इंको निम्ति भाषा सहायता सेवाहरू निःशुल्क रूपमा उपलब्ध छ । फोन गर्नुहोस् 1-888-473-1001, +1 (टिटिवाइ: 1-800-777-1370) ।

 

AANDACHT: Als u nederlands spreekt, kunt u gratis gebruikmaken van de taalkundige diensten. Bel 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370).

 

MO LOU SILAFIA: Afai e te tautala Gagana fa'a Sāmoa, o loo iai auaunaga fesoasoan, e fai fua e leai se totogi, mo oe, Telefoni mai: 1-888-473-1001, +1 (TTY 1-800-777-1370).

 

LALE: Ñe kwōj kōnono Kajin Ṃajōḷ, kwomaroñ bōk jerbal in jipañ ilo kajin ṇe aṃ ejjeḷọk wōṇāān. Kaalọk 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370).

 

ATENȚIE: Dacă vorbiți limba română, vă stau la dispoziție servicii de asistență lingvistică, gratuit. Sunați la 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370).

 

MEI AUCHEA: Ika iei foosun fonuomw: Foosun Chuuk, iwe en mei tongeni omw kopwe angei aninisin chiakku, ese kamo. Kori 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370).

 

FAKATOKANGA’I: Kapau ‘oku ke Lea-Fakatonga, ko e kau tokoni fakatonu lea ‘oku nau fai atu ha tokoni ta’etotongi, pea teke lava ‘o ma’u ia. Telefoni mai 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370).

 

ATENSYON: Kung nagsulti ka og Cebuano, aduna kay magamit nga mga serbisyo sa tabang sa lengguwahe, nga walay bayad. Tawag sa 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370).

 

ICITONDERWA: Nimba uvuga Ikirundi, uzohabwa serivisi zo gufasha mu ndimi, ku buntu. Woterefona 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370).

 

KUMBUKA: Ikiwa unazungumza Kiswahili, unaweza kupata, huduma za lugha, bila malipo. Piga simu 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370).

 

PERHATIAN: Jika Anda berbicara dalam Bahasa Indonesia, layanan bantuan bahasa akan tersedia secara gratis. Hubungi 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370).

 

DİKKAT: Eğer Türkçe konuşuyor iseniz, dil yardımı hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz. 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370) irtibat numaralarını arayın.

 

ئاگاداری: ئەگەر بە زمانی کوردی قەسە دەکەیت، خزمەتگوزاریەکانی یارمەتی زمان، بەخۆڕایی، بۆ تۆ بەردەستە. پەیوەندی بە 1-888-473-1001, +1 (TTY (1-800-777-1370 بکە.

 

శ్రద్ధ పెట్టండి: ఒకవేళ మీరు తెలుగు భాష మాట్లాడుతున్నట్లయితే, మీ కొరకు తెలుగు భాషా సహాయక సేవలు ఉచితంగా లభిస్తాయి. 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370) కు కాల్ చేయండి.

 

PIŊ KENE: Na ye jam në Thuɔŋjaŋ, ke kuɔny yenë kɔc waar thook atɔ̈ kuka lëu yök abac ke cïn wënh cuatë piny. Yuɔpë 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370)

 

MERK: Hvis du snakker norsk, er gratis språkassistansetjenester tilgjengelige for deg. Ring 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370).

 

ATENCIÓ: Si parleu Català, teniu disponible un servei d”ajuda lingüística sense cap càrrec. Truqueu al 1-888-473-1001, +1 (TTY o teletip: 1-800-777-1370).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες γλωσσικής υποστήριξης, οι οποίες παρέχονται δωρεάν. Καλέστε 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370).

 

Ige nti: O buru na asu Ibo asusu, enyemaka diri gi site na call 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370).

 

AKIYESI: Ti o ba nso ede Yoruba ofe ni iranlowo lori ede wa fun yin o. E pe ero ibanisoro yi 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370).

 

Ni songen mwohmw ohte, komw pahn sohte anahne kawehwe mesen nting me koatoantoal kan ahpw wasa me ntingie [Lokaiahn Pohnpei] komw kalangan oh ntingidieng ni lokaiahn Pohnpei.

 

Call 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370).

 

Wann du [Deitsch (Pennsylvania German / Dutch)] schwetzscht, kannscht du mitaus Koschte ebber gricke, ass dihr helft mit die englisch Schprooch. Ruf selli Nummer uff: Call 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370).

 

E NĀNĀ MAI: Inā hoʻopuka ʻoe i ka ʻōlelo [hoʻokomo ʻōlelo], loaʻa ke kōkua manuahi iā ʻoe.

 

E kelepona iā 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370).

 

MAANDO: To a waawi [Adamawa], e woodi ballooji-ma to ekkitaaki wolde caahu. Noddu 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370).

 

Hagsesda: iyuhno hyiwoniha [tsalagi gawonihisdi]. Call 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370)

 

ATENSIÓN: Yanggen un tungó [I linguahén Chamoru], i setbision linguahé gaige para hagu dibatde ha . Agang I 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370).

 

ܙܘܼܗܵܪܵܐ: ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܟܹܐ ܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܚܸܠܡܲܬܹܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܡܲܓܵܢܵܐܝܼܬ. ܩܪܘܿܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370)

 

Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 1-888-473-1001, +1 (TTY:1-800-777-1370)

 

ANOMPA PA PISAH: [Chahta] makilla ish anompoli hokma, kvna hosh Nahollo Anompa ya pipilla hosh chi tosholahinla. Atoko, hattak yvmma im anompoli chi bvnnakmvt, holhtina pa payah: 1-888-473-1001, +1 (TTY: 1-800-777-1370).