Korporatīvā atbilstība

Godīga un likumpaklausīga uzņēmējdarbība

Mūsu apņemšanās ir godīgums visā, ko darām. Godīgums ir viena no Bayer galvenajām vērtībām un uzņēmuma kultūras sastāvdaļām. Mēs strādājam, ievērojot visus piemērojamos likumdošanas un normatīvos aktus, noteikumus un visaugstākos ētikas standartus.
Mūsu uzņēmējdarbības principi ir sekojoši: 

 

  1. Mēs godīgi konkurējam visos tirgos.
  2. Mēs visus lietišķos darījumus veicam godīgi.
  3. Mēs līdzsvarojam ekonomisko izaugsmi ar ekoloģisko un sociālo atbildību.
  4. Mēs īstenojam tirdzniecības kontroles pasākumus, kas ļauj mums regulēt savu starptautisko uzņēmējdarbību.
  5. Mēs atbalstām vienlīdzīgas iespējas vērtspapīru tirgū.
  6. Mēs veicam precīzu grāmatvedību un uzskaiti.
  7. Mēs izturamies cits pret citu godīgi un ar cieņu.
  8. Mēs aizsargājam un cienām intelektuālā īpašuma tiesības.
  9. Mēs rīkojamies Bayer labākajās interesēs.
  10. Mēs aizsargājam personas datus un garantējam to privātumu.

​​​

PP-OTH-LV-0033-1

Veselības aprūpes speciālistiem un organizācijām

Kā Bayer nodrošina ārstiem sniegtā finansiālā un nefinansiālā atbalsta caurskatāmību. 

image
Kā Bayer sadarbojas ar veselības aprūpes speciālistiem

Mēs, Bayer darbinieki, esam pārliecināti, ka cieša sadarbība ar veselības aprūpes speciālistiem un šo speciālistu pastāvīga izglītošana ir ļoti svarīgi priekšnosacījumi, lai nodrošinātu labākus ārstēšanas rezultātus pacientiem, kuriem cenšamies palīdzēt.

KĀ BAYER SADARBOJAS AR VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTIEM 

image
Atklātība kodeksa ieviešana

Sadarbojoties ar medicīnas speciālistiem, mēs ievērojam spēkā esošos likumus un noteikumus, piemēram, veselības aprūpes likumus un nozares kodeksus, kas skaidri nosaka attiecības starp šīs nozares uzņēmumiem un veselības aprūpes speciālistiem.

UZ KO ATTIECAS EFPIA ATKLĀTĪBAS KODEKSS 

Icon FullDiscosure 3
Deklarēto datu uzskaite

Uzziniet, kā mēs esam apkopojuši un deklarējuši atbalstu un atlīdzību veselības aprūpes profesionāļiem, un saņemiet pieeju datu deklarācijai.

DATU DEKLAREŠANA

 

PP-OTH-LV-0033-1

Uzziniet, kā mēs esam apkopojuši un deklarējuši atbalstu un atlīdzību veselības aprūpes profesionāļiem, un saņemiet pieeju datu deklarācijai.

 

Nozares uzņēmumi un veselības aprūpes speciālisti sadarbojas dažādos procesos klīnisko pētījumu, klīniskās izstrādes, kā arī klīniskās prakses un pacientu ārstēšanas rezultātu jomā.

 

Ar pacientiem galvenokārt tiekas veselības aprūpes speciālisti, tāpēc viņi var piedāvāt ļoti vērtīgas un padziļinātas zināšanas par pacientu ārstēšanu un hronisko slimību kontroli. Tas ļoti palīdz uzlabot pacientu aprūpi, terapijas iespējas un gala rezultātu.

 

1. sadarbības piemērs: klīniskie pētījumi

 

Pacientiem ir vajadzīgi piemēroti medikamenti 

 

Milzīgais ļoti vērtīgās medicīnas informācijas daudzums, kas ir pieejams visā pasaulē, sniedz reālu labumu pacientiem tikai tad, ja mūsu iekšējie speciālisti cieši sadarbojas ar ārējiem pētniekiem un veselības aprūpes speciālistiem. Mēs esam pārliecināti, ka, kopīgi izmantojot šīs zināšanas, mēs varam labāk saprast izplatītākās slimības un ātrāk izstrādāt labākus medikamentus. Ārstējošie ārsti un citi veselības aprūpes speciālisti veic klīniskos pētījumus centros saskaņā ar klīnisko pētījumu protokolu, ko ir apstiprinājušas veselības aprūpes institūcijas, oficiālās revīzijas padomes un ētikas komitejas. Tāpēc viņi veido galveno saikni ar iesaistītajiem pacientiem un ir atbildīgi par datu vākšanu. Veselības aprūpes speciālistiem ir jāsaņem atlīdzība par zināšanām un laiku, ko viņi iegulda klīnisko pētījumu norisē.

 

Latvia EFPIA

 

 Uzzināt par klīniskajiem pētījumiem vairāk

 

2. sadarbības piemērs: atbalsts ārstu izglītošanai

 

Pacientiem ir vajadzīgi paši zinošākie ārsti 

 

Bayer izstrādā inovatīvus medikamentus. Lai nodrošinātu, ka jaunās terapijas tiek lietotas atbildīgi, tās ir jāprezentē un jāizskaidro veselības aprūpes speciālistiem. Tāpēc mēs atbalstām veselības aprūpes speciālistu izglītošanu kongresos un apmācībās. Tas palīdz nodrošināt ārstiem piekļuvi jaunākajiem medicīniskajiem pētījumiem, tāpēc viņi var parakstīt pacientiem piemērotāko terapijas veidu. Tikai šādā gadījumā mēs varam izpildīt savu apņemšanos atbalstīt mūsu jauno terapiju pareizu lietošanu. Zinātniskie pasākumi ir tikai viens no daudziem resursiem ārsta izglītošanai.

 

Latvia EFPIA

PP-OTH-LV-0033-1

Uzziniet vairāk par Atklātības kodeksa metodoloģiju

 

EFPIA Atklātības kodeksa vispārējie principi ir saistoši visām dalības kompānijām un visas kompānijas, EFPIA biedri, deklarēs atbalstu un atlīdzību, kas sniegti veselības aprūpes speciālistiem un veselības aprūpes organizācijām noteiktā formātā. Tomēr ziņojuma metodoloģija pieļauj zināmu fleksibilitāti individuālām kompānijām, lai varētu saskaņot ziņojumu ar iekšējām procedūrām. Šis metodoloģiskais skaidrojums ļaus Jums saprast kā Bayer Latvijā ir dokumentējis un deklarējis atbilstošo informāciju.

 

SIA Bayer 

 

Metodoloģiskais skaidrojums par EFPIA (Eiropas Farmaceitisko rūpniecību un asociāciju federācija) Atklātības kodeksa ieviešanu; nacionālajā līmenī ir atbilstošs kodekss: Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA) un Latvijas patentbrīvo medikamentu asociācijas (PMA) Zāļu reklamēšanas prakses ētikas kodekss. Periods, par kuru tiek izpausta informācija: 2022. kalendārais gads. Sākot no 2023. gada Latvijā mēs visus datus publicējam tikai likumdošanā noteiktā atskaitē Veselības Inspekcijas tīmekļa vietnē. Dati tiek iesniegti Veselības Inspekcijai līdz 30. maijam 2024. gadā par sniegto atbalstu 2023. gadā un apkopoti tabulā “Paziņojums par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto materiālo vai cita veida atbalstu”.
Iepriekš publicētie dati par 2021. un 2022. gadu joprojām ir pieejami arī šeit mūsu mājas lapā.


Saite uz Veselības inspekcijas mājaslapas atskaiti: Paziņojums par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto materiālo vai cita veida atbalstu | Veselības inspekcija (vi.gov.lv)
 

 

Preambula 

 

Mēs, uzņēmuma Bayer darbinieki, esam pārliecināti, ka cieša sadarbība ar veselības aprūpes speciālistiem un šo speciālistu pastāvīga izglītošana ir ļoti svarīgi priekšnosacījumi, lai sasniegtu labākus ārstēšanas rezultātus pacientiem. Mēs nodrošinām caurskatāmību procesiem kādos veselības aprūpes speciālistiem (VAS) un veselības aprūpes organizācijām (VAO) atlīdzinām par viņu ieguldīto laiku un sniegto ekspertu viedokli.. Mēs ievērojam piemērojamos tiesību aktus un noteikumus sadarbojoties ar medicīnas speciālistiem, piemēram, EFPIA Atklātības kodeksu Eiropā un dažādas juridiskās saistības informācijas sniegšanā par farmaceitisko kompāniju atbalstu VAS un VAO, kā arī pilnībā cienām veselības aprūpes profesionāļu neatkarību un profesionalitāti. EFPIA Atklātības kodekss atbilstoši lokālajā līmenī ir Siffa un PMA Zāļu reklamēšanas prakses ētikas kodekss. Šie kodeksi ir izstrādāti, lai nodrošinātu, ka tiek novērstas pat aizdomas par iespējamu interešu konfliktu. Padarot sadarbību starp farmācijas nozari un medicīnas kopienu caurskatāmāku, sabiedrība var gūt labāku izpratni par šīs sadarbības svarīgumu un nepieciešamību. Lai farmācijas nozares un veselības aprūpes speciālistu un organizāciju sadarbības veidu un apmēru padarītu caurskatāmāku, Bayer dokumentēs VAS vai VAO sniegto tiešo vai netiešo labumu un publicēs visus finansiālā un nefinansiālā atbalsta gadījumus, kas ietilpst EFPIA Atklātības kodeksa kompetencē. Pārskata periods vienmēr ir pilns kalendārais gads. Pirmajā pārskatā, kas tika publicēts 2016. gadā, tika ietverti visi saistītie finansiālā un nefinansiālā atbalsta gadījumi, kas īstenoti 2015. gadā.

 

Šis metodoloģijas skaidrojums ir izstrādāts, lai ikvienam, kurš lasa pārskatu, izskaidrotu, kā Bayer dokumentē un publicē attiecīgo informāciju. Skaidrojumā īpaši izklāstīta detalizēta informācija par datu vākšanas un ziņošanas metodi. EFPIA Atklātības kodeksa vispārīgie noteikumi attiecas uz visiem farmaceitiskiem uzņēmumiem, kas ir dalībnieki, un visi uzņēmumi publicēs attiecīgos finanasiālā un nefinansiālā atbalsta gadījumus iepriekš noteiktā formātā. Tomēr attiecībā uz dažu ziņošanas metožu aspektu ieviešanu var izlemt katrs uzņēmums atsevišķi, lai darbības varētu pielāgot iekšējiem procesiem.

 

Ja rodas šaubas, vai ir jāizpauž kāds konkrēts atbalsta gadījums, Bayer vienmēr iesaka izpaust visus gadījumus. Publicētajos pārskatos finanasiālā un nefinansiālā atbalsta gadījums netiks iekļauts tikai tad, ja tas neietilpst Atklātības kodeksa kompetencē.

 

Šī metodoloģiskā piezīme ir strukturēta šādi: pamatojoties uz konkrētu jautājumu, mēs detalizēti izskaidrosim, kādus ar veselības aprūpes speciālistiem (VAS) un veselības aprūpes organizācijām (VAO) īstenotus finanasiālā un nefinansiālā atbalsta gadījumus Bayer izpauž. Vispārīgajā skaidrojumā ir ietverti arī piemēri (kur tas ir iespējams), lai katrs gadījums būtu pilnībā saprotams.
 

LEJUPLĀDĒT PILNU METODOLOĢISKĀ SKAIDROJUMA TEKSTU LATVIEŠU VALODĀ
LEJUPLĀDĒT PILNU METODOLOĢISKĀ SKAIDROJUMA TEKSTU ANGĻU VALODĀ

 

PP-OTH-LV-0033-1

Zini faktus

 

Bayer pilnībā atbalsta lielāku caurskatāmību attiecībās starp farmācijas nozares uzņēmumiem un veselības aprūpes speciālistiem un organizācijām un tāpēc nodrošina atbilstību EFPIA Atklātības kodeksam.

 

Latvia EFPIA

 

 

image
40 vadošie uzņēmumi 33 Eiropas valstīs ir apņēmušies ievērot EFPIA Atklātības kodeksu

EFPIA Atklātības kodekss (pilnais nosaukums: EFPIA kodekss par informācijas izpaušanu saistībā ar finansiālo un nefinansiālo atbalstu, ko farmācijas uzņēmumi ir snieguši veselības aprūpes speciālistiem un organizācijām) ir brīvprātīgas saistības, kas nosaka, ka visām EFPIA dalīborganizācijām ir jāsniedz informācija par finansiālo un nefinansiālo atbalstu veselības aprūpes speciālistiem un organizācijām. Saskaņā ar šo kodeksu visi EFPIA kodeksu pieņēmušie uzņēmumi, tostarp Bayer, publicēs informāciju par visu tiešo un netiešo finansiālo un nefinansiālo atbalstu, kas ir saistīti ar cilvēkiem paredzēto recepšu medikamentu izstrādi un laišanu tirgū. Pirmā informācija par 2015. gadā veikto finansiālo atbalstu tika sniegta 2016. gada jūnijā. Šis informācijas izpaušanas process tiks atkārtots katrā ziņošanas periodā turpmākajos gados.

image
Atlīdzības līmenis

Veselības aprūpes speciālisti saņem atlīdzību par viņu zināšanām un pakalpojumiem, ko viņi ir snieguši farmācijas nozares uzņēmumiem. Finansiālā un nefinansiāla atbalsta līmenis ir atkarīgs no darbības veida, zināšanu līmeņa un laika. Pieļaujamās summas ir atkarīgas no dažādiem faktoriem, piemēram, vietējā ienākumu līmeņa, attiecināmajiem likumiem un spēkā esošajiem kodeksiem. Pamatprincips ir patiesās saņemto pakalpojumu tirgus vērtības atlīdzināšana, lai nodrošinātu, ka honorāri netiek ļaunprātīgi izmantoti veselības aprūpes speciālistu un ar terapiju saistīto lēmumu ietekmēšanai.

image
Individuālas vai apkopotas informācijas izpaušana

Par finansiālo vai nefinansiālo atbalstu veselības aprūpes speciālistiem tiks ziņots individuāli vai apkopotā veidā. Tā kā EFPIA Atklātības kodekss ir nozares iekšējās saistības, vairumā Eiropas valstu spēkā esošie datu konfidencialitātes likumi atļauj individuālas informācijas izpaušanu tikai tad, ja ir saņemta skaidra veselības aprūpes speciālista piekrišana. Ja veselības aprūpes speciālists nesniedz savu piekrišanu individuālas informācijas izpaušanai, tad finansiālais vai nefinansiālais atbalsts šim veselības aprūpes speciālistam tiks ziņots apkopotā veidā. Dažās valstīs ir jāsaņem piekrišana arī no veselības aprūpes organizācijām. Par finansiālo un nefinansiālo atbalstu izpētes un izstrādes jomā vienmēr tiks ziņots apkopotā veidā, kā tas ir noteikts EFPIA Atklātības kodeksā.

image
Datu konfidencialitāte

Bayer augstu vērtē datu konfidencialitāti un drošību. Tāpēc mēs īstenojam vairākus pasākumus, lai aizsargātu datus saskaņā ar datu konfidencialitātes politiku, ko ir noteikušas un auditē vietējās un globālās institūcijas. Turklāt dati tiek izpausti tikai tad, ja attiecīgais veselības aprūpes speciālists ir sniedzis tiešu rakstisku piekrišanu. Ir ieviesti augsta līmeņa datu drošības līdzekļi, kas nodrošina datu aizsardzību pret ārējiem uzbrukumiem un manipulācijām. Turklāt jebkuriem ar informācijas izpaušanu saistītajiem personiskajiem datiem var piekļūt tikai iekšējie darbinieki, kas vāc datus vai gatavo ziņojumus.

image
Pilnīga informācijas izpaušana

Mēs uzskatām, ka tikai pilnīga informācijas izpaušana sniedz patiesu priekšstatu par mūsu attiecībām ar veselības aprūpes speciālistu, tāpēc neizpaudīsim nepilnīgus datus individuālajā līmeni. Ja kāds nepiekrīt informācijas izpaušanai par noteiktu darbību, Bayer pieņem, ka šī persona vispārīgi nepiekrīt informācijas izpaušanai. Tā vietā par visām finansiālā un nefinansiālā atbalsta darbībām tiks ziņots apkopotā veidā, izmantojot EFPIA ziņošanas veidni.

 

PP-OTH-LV-0033-1

Atbilstoši EFPIA Atklātības kodeksam Bayer ir izpaudis informāciju par atlīdzību veselības aprūpes speciālistiem un atbalstu veselības aprūpes organizācijām, kas saistīts ar cilvēkiem domātu recepšu zāļu attīstību un komercializāciju.

 

Paziņotie dati ietver atbalstu un atlīdzību četrās galvenajās kategorijās 

Kategorijas

Atbalsts/atlīdzība

Veselības aprūpes speciālisti

Veselības aprūpes organizācijas

Ziedojumi un granti

-

Monetārs vai cits

Pasākumi

1. Reģistrācijas maksa
2. Ceļš & uzturēšanās

1. Sponsorējums
2. Reģistrācijas maksas
3. Ceļš & uzturēšanās

Konsultācijas un pakalpojumi

1. Atlīdzība
2. Līgumā atrunātās saistītās izmaksas (ieskaitot, ceļa izdevumi, uzturēšanās un reģistrācijas izmaksas)

Izpēte un attīstība

Ar izpēti un attīstību saistītie izdevumi (t.sk. atlīdzība, ceļš, uzturēšanās, citi izdevumi)

 

 

20212022 
PDF lejuplādētPDF lejuplādēt 


Sākot no 2023. gada Latvijā mēs visus datus publicējam tikai likumdošanā noteiktā atskaitē Veselības Inspekcijas tīmekļa vietnē. Dati tiek iesniegti Veselības Inspekcijai līdz 30. maijam 2024. gadā par sniegto atbalstu 2023. gadā un apkopoti tabulā “Paziņojums par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto materiālo vai cita veida atbalstu”.
Iepriekš publicētie dati par 2021. un 2022. gadu joprojām ir pieejami arī šeit mūsu mājas lapā.


Saite uz Veselības inspekcijas mājaslapas atskaiti: Paziņojums par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto materiālo vai cita veida atbalstu | Veselības inspekcija (vi.gov.lv)

 


PP-OTH-LV-0033-1