Bayer: jak wspólnie stawić czoła wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem żywnościowym i zmianami klimatu

Bayer Forward Farming Poland

Warszawa, 17 października 2022 – Firma Bayer zwiększa wysiłki w celu zapewnienia rolnictwu rozwiązań, które wspierają zrównoważony rozwój przy jednoczesnym zwiększaniu wydajności produkcji rolnej. Dzięki wszechstronnej ofercie firma wraz z partnerami wprowadza innowacje w zakresie rolnictwa zrównoważonego, odpowiadając na dwa największe wyzwania naszych czasów - w obszarach bezpieczeństwa żywnościowego i zmian klimatycznych.

 

Podczas wydarzenia „Fields of Opportunity” w gospodarstwie należącym do sieci zrównoważonych farm Bayer ForwardFarm w Rommerskirchen w Niemczech firma Bayer zaprezentowała sposoby ograniczania przez rolników śladu ekologicznego przy równoczesnym zwiększaniu plonów.

 

„Obecna presja na systemy żywnościowe i na środowisko jest większa niż kiedykolwiek, co prowadzi do wzrostu głodu na świecie” – powiedział Rodrigo Santos, członek zarządu Bayer AG i prezes działu Crop Science firmy. „Musimy przyspieszyć transformację rolnictwa i wprowadzić rozwiązania, które są bardziej zrównoważone i jednocześnie bardziej wydajne. Ponowne przemyślenie globalnej podaży żywności i zintensyfikowanie współpracy z interesariuszami na wszystkich poziomach jest kluczem do osiągnięcia korzyści dla rolników, ludzi i planety. W tym celu Bayer wspiera łączenie innowacyjnych produktów i technik cyfrowych z rolnictwem węglowym, ograniczaniem orki, roślinami okrywowymi i ochroną różnorodności biologicznej”.

 

W obliczu zbliżającego się kryzysu żywnościowego, energetycznego i klimatycznego, na szczególną uwagę zasługują poniższe rozwiązania:

 

•    Pszenica hybrydowa: wizją firmy Bayer jest przeobrażenie produkcji pszenicy stanowiącej najpowszechniejszą uprawę na świecie. Postęp w dziedzinie narzędzi genomicznych umożliwia stworzenie pszenicy hybrydowej po konkurencyjnych kosztach. Oczekuje się, że nowa uprawa zapewni wyższe plony i ich stabilność, z możliwością zastosowania na znacznej części z około 225 milionów hektarów upraw pszenicy na całym świecie. Bardziej odporna roślina może pomóc rolnikom zaoszczędzić na nakładach takich, jak paliwo, nawozy i ochrona upraw przy jednoczesnym zwiększeniu plonów.

 

•    Rolnictwo węglowe: Bayer jest czołowym dostawcą rozwiązań i platform, które wspierają rolników w usuwaniu dwutlenku węgla z atmosfery. Podczas wydarzenia w niemieckim zrównoważonym gospodarstwie firma Bayer zaprezentowała w jaki sposób ograniczanie orki i stosowanie roślin okrywowych pomaga poprawić zdrowie gleby i ograniczyć jej erozję. Dodatkową korzyścią jest to, że Inicjatywa Węglowa firmy Bayer otwiera nowe źródła dochodu dla rolników poprzez zwracanie im kosztów działań związanych z rolnictwem węglowym i łączenie ich z globalnymi rynkami uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

 

•    FieldView™ to przodująca rolnicza platforma cyfrowa firmy Bayer, dostarczająca plantatorom na całym świecie dane zebrane z satelitów, czujników polowych i inteligentnych kombajnów, umożliwiająca im bardziej efektywne zarządzanie polami. Zastosowano ją już na ponad 80 milionach hektarów w 23 krajach na świecie. Producentom rolnym dowolnej wielkości i z każdego rejonu świata FieldView™ zapewnia potężne cyfrowe przełożenie pozwalające im produkować więcej przy mniejszych nakładach. Ponadto pomaga zmniejszyć emisję dwutlenku węgla poprzez maksymalizację wydajności produkcji rolnej. Rozwiązanie to jest ściśle powiązane z zaawansowanymi działaniami firmy Bayer w zakresie rolnictwa węglowego.

 

•    Ochrona upraw odgrywa zasadniczą rolę w zapewnianiu zbiorów na całym świecie i uzyskiwaniu większych plonów na mniejszych areałach. Uprawy rolne bez ukierunkowanej ochrony roślin spowodowałyby znaczne zwiększenie powierzchni gruntów niezbędnych do uzyskania porównywalnych plonów, co miałoby negatywny wpływ na różnorodność biologiczną. Firma Bayer pracuje nad zmniejszeniem wpływu rolnictwa na środowisko poprzez cyfrowo umożliwioną precyzyjną aplikację środków oraz nowe środki ochrony roślin o korzystniejszych profilach środowiskowych. Obejmuje to biologiczną ochronę upraw – segment, w którym Bayer jest liderem na rynku. Na dodatek Bayer inwestuje w firmy, które pracują nad zrównoważonymi alternatywami dla nawozów azotowych.

 

•    Różnorodność biologiczna: potrzeba produkowania większej ilości żywności na mniejszej powierzchni jest jednym z najważniejszych czynników wspierających różnorodność biologiczną, ponieważ pozostawia więcej powierzchni nieuprawianej. Cyfrowe rozwiązania technologiczne, takie jak FieldView™, pomagają w identyfikacji obszarów o niskich plonach na polu, które mogą być wykorzystane do działań związanych z bioróżnorodnością, takich jak pasy kwietne. Jednocześnie wpływ ochrony roślin na środowisko musi być ograniczany poprzez innowacyjne i ukierunkowane produkty w połączeniu z ich bardziej precyzyjnym stosowaniem.

 

Wszystkie te kwestie i rozwiązania przyczynią się do trwającej transformacji rolnictwa. „W przyszłości rolnicy będą mierzyć sukces swoich gospodarstw w takim samym stopniu terabajtami danych uzyskanych z ich pól lub tonami sekwestrowanego CO2, co wypracowanymi plonami” - powiedział Rodrigo Santos.

 

O firmie Bayer 
Firma Bayer to międzynarodowe przedsiębiorstwo, którego działalność skupia się na obszarach nauk Life Sciences, jakimi są ochrona zdrowia i produkcja żywności. Jej produkty i usługi mają na celu przyniesienie korzyści ludziom i planecie poprzez wspieranie wysiłków zmierzających do przezwyciężenia głównych wyzwań związanych z rosnącą i starzejącą się populacją globalną. Bayer angażuje się w zrównoważony rozwój i wywieranie pozytywnego wpływu poprzez swoją działalność. Jednocześnie Grupa dąży do poprawy rentowności i tworzenia wartości poprzez innowacje i wzrost. Marka Bayer oznacza zaufanie, niezawodność i jakość na całym świecie. W roku podatkowym 2021 Grupa zatrudniała około 100 000 osób, a wartość jej sprzedaży wyniosła 44,1 mld euro. Wydatki na badania i rozwój - przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych - wyniosły 5,3 mld euro. Więcej informacji na stronie internetowej www.bayer.com

 

Kontakt:
/// Aleksandra Mrowiec, Communications Business Partner Crop Science CEE
Bayer Sp. z o.o., tel. 883 373 998, e-mail: aleksandra.mrowiec@bayer.com 


 

Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy może zawierać oświadczenia dotyczące przyszłości oparte na bieżących założeniach i prognozach kierownictwa firmy Bayer. Istnieje wiele znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą prowadzić do znaczących różnic pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy oraz tempem jej rozwoju a przedstawionymi w niniejszym dokumencie szacunkami. Czynniki te obejmują elementy omówione w publicznie dostępnych sprawozdaniach firmy Bayer, które są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem www.bayer.com. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizacje tych stwierdzeń dotyczących przyszłości ani za dostosowanie ich do przyszłych sytuacji lub zdarzeń.