Sweden

Corporate Compliance

Corporate Compliance Policy

Bedriva verksamheten i enlighet lagar och regler

På Bayer är vi fast beslutna att agera med integritet i alla våra affärsförbindelser. Integritet är grundläggande i vår företagskultur. Vi följer alla tillämpliga lagar och etiska riktlinjer.

 

Corporate Compliance beskriver Bayers principer för affärsuppförande. Vi är noga med och stolta över att göra saker rätt. Varje dag behöver vi utöva gott omdöme, agera med integritet och följa principerna i vår policy.

 

Våra principer för god affärssed
 1. Vi konkurrerar på ett rättvist sätt på varje marknad
 2. Vi uppträder med integritet i alla våra affärsförehavanden
 3. Vi balanserar ekonomisk tillväxt med ekologiskt och socialt ansvar
 4. Vi följer den handelskontroll som reglerar vår globala verksamhet
 5. Vi tryggar lika möjligheter i handel med värdepapper
 6. Vi har en rättvisande bokföring och redovisning
 7. Vi behandlar varandra med rättvisa och respekt
 8. Vi skyddar och respekterar immateriella rättigheter
 9. Vi agerar i Bayers bästa intresse
 10. Vi skyddar och håller personuppgifter säkra

LÄS MER

Betalningar till sjukvårdspersonal

Öppen rapportering av värdeöverföringar

Bayer har beslutat att öppet redovisa de värdeöverföringar som görs till hälso- och sjukvårdspersonal eftersom.

 

asd

Samarbete som gynnar såväl patienter som samhället

Samarbete mellan läkemedelsindustri och hälso-och sjukvårdspersonal har lett till ett stort antal innovativa läkemedel och har förändrat hur sjukdomar påverkar våra liv. Vi på Bayer är övertygade om att ett nära samarbete med, och fortsatt utbildning av, hälso- och sjukvårdspersonal är en förutsättning för att åstadkomma bättre resultat för de patienter vi vill hjälpa.
 

asd

Läkemedelsindustrin - Hälso- och sjukvårdspersonal: Ett strikt reglerat förhållande

Vi respekterar till fullo hälso- och sjukvårdspersonalens självständighet och integritet och när vi samarbetar med medicinska experter följer vi de tydliga lagar och regler som finns för samverkan mellan industrin och hälso- och sjukvårdspersonal. Till detta kommer ett antal transparensregler, såsom the Sunshine Act i USA, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) uppförandekod i Europa och ett antal lokala rapporteringskrav.
 

asd

Öppen redovisning av värdeöverföringar

Som medlem av den europeiska läkemedelsindustriföreningen - European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) – följer Bayer den etiska uppförandekoden som innebär att värdeöverföringar som görs mellan läkemedelsindustrin och hälso- och sjukvårdspersonal samt hälso- och sjukvårdsorganisationer kommer att offentliggöras. Redovisning av överföringar sker på våra lokala hemsidor.

Redovisning av data

I enlighet med uppförandekoden så redogör Bayer öppet för de värdeöverföringar som gjorts till hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdsorganisationer för utveckling och kommersialisering av receptbelagda humanläkemedel.

 

Data gäller värdeöverföringar inom fyra kategorier
Kategorier Värdeöverföringar
Hälso- och sjukvårdspersonal Hälso- och sjukvårdsorganisationer
Donationer - Monetära eller ej
Bidrag till kostnader för arrangemang
 1. Registreringsavgifter
 2. Resor och logi
 1. Sponsoravtal med HCO/tredje part utsedd av HCO att genomföra ett arrangemang
 2. Registreringsavgifter (om tillämpligt)
 3. Resor och logi
Kostnader för uppdrag och konsultation
 1. Arvoden
 2. Utlägg för omkostnader förknippade med uppdraget eller konsultationen t ex resa och logi
Forskning och utveckling Arvoden eller utlägg för omkostnader förknippade med uppdraget eller konsultationen t ex resa och logi

 

 

Tillgång till data för Sverige:

 

2019 2020 2021

PDF download

PDF download PDF download

 

Mer om metodologin bakom rapporteringen

Metodbeskrivning om den öppna rapporteringen

Uppförandekoden gäller samtliga medlemsföretag och innebär att företag  redovisar de värdeöverföringar som gjorts till hälso- och sjukvårdspersonal samt hälso- och sjukvårdsorganisationer i ett enhetligt format. Däremot kan metoderna för hur uppförandekoden tillämpas skilja sig åt mellan företagen på grund av företagens olika interna processer. Denna metodbeskrivning förklarar hur Bayer i Sverige har tillämpar  uppförandekoden.

 

1. Bakgrund

Metodbeskrivningen är strukturerad och indelad i olika kapitel beroende på område och frågeställning där vi förklarar med exempel för att tydligt belysa metoden vi använder.

 

Vid eventuella tvetydigheter om värdeöverföringar ska offentliggöras eller inte, har vi siktat på fullständig transparens. Enbart om värdeöverföring klart inte anses omfattas av regelverket kommer det inte offentliggöras i rapporten. 

 

2. Dataskyddsförordningen (GDPR)- samtycke för publicering av värdeöverföringarna

2.1 Inhämtande av samtycke

Förfrågan om samtycke inhämtas från HCP och HCO som klassas som enskilda firmor innan samarbete inleds och värdeöverföringarna publiceras. Om HCP/HCO inte samtycker eller samtycke inte har inhämtats kommer värdeöverföringarna rapporteras i sammanslagen form.


2.2  Partiellt samtycke

Inhämtat samtycke är generellt och HCP/HCO kan inte välja att samtycka till vissa uppdrag och inte samtycka till andra uppdrag. Om HCP/HCO väljer att inte samtycka till vissa uppdrag rapporteras alla uppdrag avseende denna HCP/HCO i sammanslagen form.


2.3 Hur länge gäller samtycket?

Samtycke gäller tillsvidare om inte den registrerade återkallar det. Återkallelse sker i enlighet med Dataskyddsförordningen artikel 7.

 

3. Redovisningen- vad ingår?

3.1 Receptbelagda och receptfria läkemedel

Direkta och indirekta värdeöverföringar till HCP och HCO som är kopplade till aktiviteter med Bayer. Aktiviteter som är relaterade till receptbelagda och receptfria humanläkemedel omfattas.

 

3.2 Vad är en värdeöverföring?

Värdeöverföringar är en kontant eller icke kontant överföring som görs pga. serviceåtaganden mellan HCP/HCO och Bayer. Det kan vara lön, arvode eller annan ersättning för utfört arbete, samt ersättning för omkostnader i samband med uppdragets utförande(t.ex. resor och logi). Donationer och sponsring till hälso- och sjukvården(HCO) är också värdeöverföringar som redovisas.

 

3.3  Vad redovisas under HCP?
HCP betyder hälso- och sjukvårdspersonal. Värdeöverföringar i form av löneutbetalningar till individ samt omkostnader i samband med uppdragets utförande redovisas under HCP.  
Rapporten kommer att innehålla:

 

 • Namn och adress där personen huvudsakligen är verksam
 • Konsultarvoden
 • Utlägg för omkostnader vid uppdrag (t.ex. resa och logi)


3.4 Vad redovisas under HCO?

HCO betyder hälso- och sjukvårdsorganisation. Arvoden och omkostnader som faktureras från enskild firma, handelsbolag, aktiebolag och kommanditbolag redovisas under HCO. För uppdrag utförda i tjänsten redovisas belopp utbetalt till organisation/klinik eller vårdenhet under HCO. Donationer och sponsring till hälso- och sjukvården redovisas också under HCO.

 

Värdeöverföringar som görs till Universitet som inte är relaterade till HCP eller HCO kommer inte att rapporteras då dessa inte omfattas av koden.
Rapporten kommer att innehålla:

 

 • Namn (t.ex. på sjukhus, klinik, företag, förening etc.) och adress där organisationen huvudsakligen bedriver sin verksamhet
 • Donationer
 • Bidrag till kostnader för arrangemang (t.ex. sponsringskostnader)
 • Konsultarvoden
 • Utlägg för omkostnader vid uppdrag (t.ex. resa och logi)

 

3.5 Vad ingår i lön, arvode?

Lön och arvode rapporteras i enlighet med vad som överenskommits i skriftligt avtal.

 

Arvodet visas i brutto inklusive sociala avgifter.

 

3.6 Vad ingår i omkostnader?

Omkostnader i samband med ett konsultuppdrag är t.ex. resa och logi HCP/HCO har i samband med uppdraget.

 

Om HCP eller HCO har uppburit en registreringsavgift i anledning till sitt uppdrag kommer denna redovisas under ”utlägg för omkostnader förknippade med uppdraget eller konsultation t ex resa och logi”.

 

Måltider ingår inte i omkostnaderna.

 

3.7 När redovisas värdeöverföringarna?

Redovisningen sker senast 6 månader efter årets slut. Således sker publicering för alla värdeöverföringar som skett år 2021 (januari-december) senast i slutet av juni 2022. Värdeöverföringarna redovisas enligt kontantprincipen dvs. när pengarna har betalats och inte när aktiviteten har skett. I undantagsfall kan även rapportering ske ännu ett år senare (t ex vid korrigeringar).

 

3.8 Hur länge är redovisningen offentligt tillgänglig?

Rapporten kommer vara tillgänglig i tre år. Rapporten kan vid behov efter publicering ändras för att korrigera eventuella felaktigheter.

 

3.9  Cross-border värdeöverföringar
Alla värdeöverföringar som sker ”cross- border” rapporteras på samma sätt som lokala värdeöverföringar. HCP/HCOs huvudsakliga arbetsplats eller säte är avgörande för vilket land värdeöverföringen ska rapporteras i.

 

Detta kan t.ex. ske om Bayer AG i Tyskland anlitar en svensk HCP/HCO för ett konsultuppdrag. Värdeöverföringar som härrör från uppdraget rapporteras på HCP/HCO i Sverige och i den svenska rapportmallen. Detta tillvägagångssätt gäller även om någon Bayer entitet utanför Europa anlitar en svensk HCP/HCO.

 

3.10 Värdeöverföringar vid utebliven närvaro eller avbokning

Kostnader i samband med avbokningar eller utlägg som inte kan återbetalas ska inte redovisas på den anställda eller organisation med anledning att HCP eller HCO inte har tagit del av den värdeöverföring som Bayer hade med avsikt att genomföra.

 

4. Valuta

Värdeöverföringar redovisas i SEK. I de fall värdeöverföring skett i annan valuta redovisas värdeöverföringen i SEK enligt den genomsnittliga växelkurs som gällde månaden då utbetalningstillfället skedde. Värdeöverföringen sker enligt kontantprincipen- v.g. se avsnitt 5.1  gällande kontantprincipen nedan.

 

Moms och sociala avgifter

 

Värdeöverföringarna kommer att redovisas exklusive moms.

 

Inkomstskatt och sociala avgifter kommer ingå i den rapporterade summan.

 

5. Rapporteringsperioden

5.1 Kontantprincipen

Data redovisas enligt kontantprincipen, det vill säga att de redovisas på det år värdeöverföringarna fysiskt skett. Värdeöverföringarna kommer rapporteras baserat på det datum de utbetalas. Detta kan vara när inkommen faktura utbetalas eller när utbetalning sker via lön.

 

Kontantprincipen bestämmer även vem mottagaren av värdeöverföringarna anses vara. Om t.ex. onkologikliniken på Danderyds sjukhus har fått värdeöverföringar för en sponsring eller donation och det är Danderyds Sjukhus ekonomienhet som skickar fakturan rapporteras värdeöverföringen på Danderyds sjukhus som legal entitet och inte kliniken.

 

6. Sponsring

6.1 Vad rapporteras under sponsring?

Värdeöverföringar till HCO för sponsring av specifikt arrangemang anordnad av tredje part där Bayer får en motprestation. Det kan t.ex. vara en utställningsplats.  Det som rapporteras är sponsringssumman som är överenskommen i skriftligt avtal mellan HCO och Bayer.

 

6.2 Tredje part som arrangör

När en tredje part anordnar administrering och fakturering av sponsringsavgift blir detta en direkt värdeöverföring till tredje part och en indirekt värdeöverföring till HCO som gynnas av värdeöverföringen. Detta rapporteras under ”sponsring” på HCO.

 

6.3 Sponsring av flera HCO

I de fall vi sponsrar flera HCO kommer beloppet delas och rapporteras lika om det inte klart framgår hur stora belopp som gått till var och en.

 

7. Forskning och Utveckling

7.1 Vad ingår i forskning och utveckling?

Värdeöverföringar till mottagare i samband med planering eller utförande av icke klinisk studie(definierad i OECD:s principer för god laboratoriesed), klinisk prövning(fas I-IV) eller icke interventionsstudie som omfattar insamling av patientdata från hälso-och sjukvården eller för dess räkning.

 

7.2 Hur kommer forskning och utveckling rapporteras?

Forskning och utveckling kommer att rapporteras som en totalsumma under kategorin ”FoU” utan någon specifik uppgift om mottagaren av värdeöverföringen.

 

7.3 Hur hanterar vi värdeöverföringar när vi använder CRO?

Vid användande av CRO som genererar indirekta värdeöverföringar till HCP/HCO kommer detta rapporteras under HCP/HCO.

 

8. Marknadsundersökningar

Marknadsundersökningar är alltid anonyma och kommer därför inte rapporteras på HCP eller HCO.

 

9. Donationer

Bayers interna regler för donationer är restriktiva, därför är sannolikheten liten att det görs några donationer. Om så likväl är fallet rapporteras de under den kategorin ”Donationer till HCOs”.

 

Stipendier som har givits till HCO kommer också att rapporteras under kategorin ”Donationer till HCOs”.

 

Samarbete med hälso- och sjukvårdspersonal

Så här samarbetar Bayer med hälso- och sjukvårdspersonal

Industri och hälso- och sjukvårdspersonal samarbetar i en rad aktiviteter inom preklinisk forskning, klinisk utveckling och praxis och patientgruppers behandlingsresultat.

 

I och med att hälso- och sjukvårdspersonal har direktkontakt med patienterna får de en avgörande erfarenhet och kunskap om sjukdomar och patienternas behandlingsresultat vilket spelar en avgörande roll för oss i vårt arbete att utveckla patientvård, behandlingsalternativ och patientgruppers behandlingsresultat.

 

Samarbetsexempel 1: Kliniska prövningar Patienten behöver tillgång till rätt läkemedel

Bara genom ett nära samarbete mellan industrins egna experter och externa forskare och hälso- och sjukvårdspersonal, kan patienter få glädje av den ovärderliga medicinska kunskapen som finns världen över. Vi är övertygande om att ett samarbete kring denna kunskap ger oss en bättre förståelse för sjukdomar och hur vi snabbare kan utveckla bättre läkemedel. Den behandlande läkaren och annan sjukvårdspersonal genomför kliniska studier i enlighet med ett studieprotokoll som har godkänts av Läkemedelsverket och en etikprövningsnämnd. På så sätt utgör de länken till de patienter som medverkar i kliniska prövningar och ansvarar för att samla in data. Den kunskap och den tid som hälso- och sjukvårdspersonalen och – organisationerna bidrar med i en klinisk prövning ska därför kompenseras på ett tillbörligt sätt.

 

nm

 

LADDA NER INFOGRAFIKKEN HÄR

 

Samarbetsexempel 2: Bidra med utbildning av läkare
Patienterna behöver de bäst informerade läkarna

Bayer utvecklar innovativa läkemedel. Nya behandlingar måste introduceras och förklaras för hälso- och sjukvårdspersonalen för att säkerställa så att läkemedlen används på rätt sätt. Därför stödjer vi utbildningen av hälso- och sjukvårdspersonalen. Detta är för att säkerställa att läkarna har tillgång till den senaste medicinska forskningen och på så sätt kan välja det bästa behandlingsalternativet för sina patienter. Först då har vi uppfyllt vår föresats att de läkemedel vi utvecklar används på rätt sätt.

 

sad

 

Faktakollen

Vad är EFPIAs uppförandekod om öppna värdeöverföringar?

Bayer stödjer transparens mellan läkemedelsindustrin och hälso- och sjukvården och redovisar öppet våra värdeöverföringar till hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdsorganisationer i enlighet med EFPIAs uppförandekod

 

as

40 ledande europeiska företag i 33 länder väljer att öppet redovisa värdeöverföringar

EFPIAs uppförandekod rörande öppna redovisningar av värdeöverföringar mellan industrin och hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdsorganisationer har tillkommit på EFPIAs eget initiativ. Det innebär att alla EFPIA- medlemmar, inklusive Bayer, ska publicera alla direkta och indirekta, monetära och icke- monetära värdeöverföringar kopplade till utveckling och kommersialisering av receptbelagda humanläkemedel. Den första redovisningen kommer att ges senast i juni 2016, och gäller betalningar gjorda under 2015. Detta kommer att ske de kommande åren med samma rapporteringsperiod.

asd

Ersättningsnivåer

Hälso- och sjukvårdspersonalen ersätts för den kunskap och de tjänster de tillhandahåller industrin. Nivåerna på ersättningarna beror på typ av aktivitet, kunskapsnivå och nedlagd tid. De tillåtna beloppen beror på en rad faktorer, såsom lokal inkomstnivå, regelverk och övrig praxis. Huvudprincipen är att ersättningen ska vara i enlighet med ”fair market value”, dvs på en nivå som säkerställer att ersättningen inte på ett otillbörligt sätt påverkar läkarna i sina val av behandlingar.

nm

Individuell eller sammanslagen redovisning?

Värdeöverföringar till hälso- och sjukvårdspersonal kommer att redovisas på individnivå eller sammanslagen (aggregerad) nivå. På grund av sekretess- och personuppgiftslagar i de flesta europeiska länder, däribland Sverige, krävs ett medgivande från individen för att kunna redovisa uppgifterna. Om en individ inte ger sitt medgivande kommer istället värdeöverföringen att redovisas i sammanslagen form. I vissa länder krävs även medgivande från hälso- och sjukvårdsorgansationer. I enlighet med uppförandekoden kommer dock värdeöverföringar inom ”forskning och utveckling” alltid att redovisas i en sammanslagen form.

asd

Personuppgifter

Bayer respekterar Dataskyddsförordningen (GDPR) och det som rör datasäkerhet. Vi vidtar därför alla åtgärder för att skydda personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regelverk. Dessutom kommer persondata att redovisas enbart om berörd hälso- och sjukvårdspersonal har gett sitt samtycke. Erforderliga säkerhetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att informationen är skyddad mot angrepp utifrån. Dessutom är personuppgifterna endast tillgängliga för de anställda som ansvarar för att samla in och sammanställa personuppgifterna.

m,

Öppen redovisning

Vi är övertygande om att enkom en fullt öppen redovisning ger en rättvis bild av vårt samarbete med hälso- och sjukvården, och därför kommer vi inte att redovisa delar av data på individnivå. Ett uteblivet samtycke till att redovisa en specifik aktivitet kommer att tolkas som ett icke-medgivande, och kommer därför att redovisas i en sammanslagen form i enlighet med uppförandekoden.