Locations

Danmark

Om Bayer

Bayer er en Life Science-virksomhed med en mere end 150 år lang historie og med kernekompetencer inden for sundhed og landbrug. Vi adresserer nogle af verdens mest presserende globale udfordringer og fortsætter med at udvikle nye løsninger. Befolkningen vokser konstant, og det samme gør gennemsnitslevealderen. Derfor har vi brug for bedre lægemidler og fødevarer af høj kvalitet og i tilstrækkelige mængder. Lær mere om det her.

 

bayer-cross_W600.jpg

 

Gennemførelse Af Forretningen I Henhold Til Gældende Love Og Bayer’s Regler

Hos Bayer har vi forpligtet os til at udvise integritet i alle forretningsmæssige dispositioner. Integritet er et centralt element i vores værdier og vores kultur. Vi skal allesammen overholde alle gældende love og regler og efterleve de højeste standarder for etisk adfærd.

 

Vores principper for forretningsadfærd
  1. Vi konkurrerer på fair vis i alle markeder
  2. Vi udviser integritet i alle forretningsmæssige dispositioner
  3. Vi sikrer balance mellem økonomisk vækst og økologisk og social ansvarlighed
  4. Vi overholder de regler for kontrol med handel, der regulerer vores globale aktiviteter
  5. Vi sikrer lige muligheder ved værdipapirhandel
  6. Vi sikrer, at vores regnskabsførelse og registrering er korrekt
  7. Vi behandler hinanden fair og med respekt
  8. Vi beskytter og respekterer immaterielle ejendomsrettigheder
  9. Vi handler i Bayers interesse
  10. Vi beskytter og sikrer personoplysninger

 

MERE

Bayer er forpligtet til at fremme åbenhed i samarbejdet med personale i sundhedssektoren.

Fælles forskning gavner patienter og samfundet

Samarbejdet mellem medicinalindustrien og personale i sundhedssektoren har frembragt talrige innovative lægemidler og forandret den måde hvorpå mange sygdomme påvirker vores liv. Vi hos Bayer er overbeviste om, at et tæt samarbejde med og en løbende uddannelse af personale i sundhedssektoren er nøglen til at opnå bedre resultater for de patienter, vi ønsker at hjælpe.
 

Medicinalindustrien – Sundhedspersonale: Et stærkt reguleret forhold

Når vi samarbejder med medicinske eksperter, overholder vi gældende love og regler, og som klart redegør for samarbejdet mellem industrien og sundhedspersonale, for eksempel lovgivning for sundhedssektoren og branchekodeks. Derudover er disse regler tilpasset ved forskellige gennemsigtighedsregler, såsom Sunshine Act i USA, EFPIA Gennemsigtigheds-kodekset i Europa, og forskellige lokale juridiske rapporteringsforpligtelser. Og i samarbejdet respekterer vi disse fagfolks uafhængighed og integritet fuldt ud.
 

Implementering af EFPIA Gennemsigtigheds-kodekset

Som medlem af den Europæiske Sammenslutning af Lægemiddelindustrier og –foreninger (EFPIA - European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) og i overensstemmelse med vores virksomheds værdigrundlag støtter vi EFPIA Gennemsigtighedskodekset fuldtud. I henhold til dette kodeks vil Bayer offentligøre betalinger og ydelser til sundhedspersonale og – organisationer på globale og lokale Bayer hjemmesider under samtidig overholdelse af nationale regler og lovgivning.
 

Medicinalindustrien og behandlere i sundhedssektoren samarbejder i en række aktiviteter inden for præklinisk forskning, klinisk udvikling samt klinisk praksis og vurdering af behandlingsresultater.

 

Med deres umiddelbare kontakt til patienterne råder personalet i sundhedssektoren over en uvurderlig ekspertviden over behandlingsresultater og sygdomsbekæmpelse. Dermed udgør de en afgørende rolle i vores indsats for at forbedre sygdomsforløb, behandlingsmuligheder og –resultater for patienterne.

 

Samarbejde – eksempel 1: Kliniske studier

Patienter har brug for de rigtige lægemidler

Patienter kan kun virkelig drage fordel af den enorme mængde af uvurderlig medicinsk viden, der eksisterer i verden, når vores interne eksperter arbejder tæt sammen med eksterne forskere og sundhedspersonale. Vi er overbeviste om, at den fælles brug af denne ekspertise vil hjælpe os med at få en bedre forståelse af de vigtigste sygdomme og udvikle bedre lægemidler hurtigere. Den behandlende læge og andre sundhedspersoner gennemfører kliniske forsøg på studiecentre i overensstemmelse med reglerne for kliniske studier, som er godkendt af sundhedsmyndigheder, lægefaglige organisationer og etiske komiteer. De udgør dermed det væsentligste link til de deltagende patienter og er ansvarlige for indsamlingen af data. Den ekspertise og tid, der stilles til rådighed af sundhedspersonale og sundhedsorganisationer i løbet af et klinisk forsøg skal kompenseres på behørig vis.

 

infographic_clinicaltrials_dansk_W600

Læs mere om kliniske studier her

 

Samarbejde – eksempel 2: Støtte til lægers videreuddannelse

Patienter har brug for de bedst informerede læger

Bayer udvikler innovative lægemidler. Nye behandlingsformer er komplekse og skal introduceres og forklares til personale i sundhedssektoren for at sikre en ansvarlig anvendelse. Derfor støtter vi videreuddannelsen af sundhedspersonale på kongresser og træningsseminarer. Det bidrager til at læger har adgang til den seneste medicinske forskning og derved er i stand til at ordinere den bedste behandlingsmulighed for deres patienter. Først da kan vi opfylde vores forpligtelse til at sikre den korrekte brug af vores nye behandlinger. Videnskabelige events er blot en af mange ressourcer til lægers uddannelse.

 

infographic_informeddoctors_dansk_W600

Bayer støtter større gennemsigtighed i forholdet mellem medicinalindustrien og sundhedssektoren og garanterer derfor overholdelsen af EFPIA Gennemsigtigheds-kodekset

 

infographic_disclosuremethodology_dansk_W600

 

Icon_EuropeanCompanies
40 førende europæiske virksomheder i 33 lande har forpligtet sig til EFPIA Gennemsigtigheds-kodekset

EFPIA Gennemsigtigheds-kodekset (fuldstændig titel: EFPIA Disclosure Code of Transfers of Value from Pharmaceutical Companies to Healthcare Professionals and Healthcare Organizations) er en forpligtelse for alle EFPIA medlemsvirksomheder til at offentliggøre deres ydelser til personale og organisationer i sundhedssektoren. I henhold til dette kodeks vil alle EFPIA medlemsvirksomheder, herunder Bayer, offentliggøre alle direkte og indirekte, monetære og ikke-monetære ydelser som foretages i forbindelse med udviklingen og markedsføringen af receptpligtig medicin til mennesker. Den første beretning om ydelser foretaget i 2015 vil blive offentliggjort senest i juni 2016. En sådan offentliggørelse vil finde sted for hver beretningsperiode i de følgende år. - Danmark orienterer lægemiddelindustrien én gang årligt lægemiddelstyrelsen om hvilke læger og personer i sundhedssektoren virksomhederne har samarbejde med. Samtidigt skal virksomhederne orientere den enkelt sundhedsperson om indholdet af indberetningen. Selve offentliggørelsen, herunder beløb, foretages af lægemiddelstyrelsen på baggrund af indberetninger fra den enkelte sundhedsperson. Se nærmere under linkene til højre.

Icon_Compensation
Kompensationsstørrelse

Læger og personale i sundhedssektoren bliver kompenseret for deres ekspertise og de ydelser de leverer til medicinalindustrien. Størrelsen af betalinger og ydelser afhænger af aktiviteternes art, det faglige niveau og forbruget af tid. De tilladte beløbsstørrelser er afhængige af forskellige faktorer, f.eks. lokalt indkomstniveau, lovgivningen og gældende kodeks. Det bærende princip er at vederlag for modtagne tjenester sker efter en fair markedsværdi for at sikre, at honorarer ikke misbruges til urimelig indflydelse på sundhedspersonale i deres behandlingsbeslutninger.

Icon_IndividualDisclosure
Individuel eller samlet offentliggørelse?

Ydelser til læger og personale i sundhedssektoren rapporteres på individuel eller samlet basis. Eftersom EFPIA Gennemsigtigheds-kodekset er en brancheforpligtelse kræver databeskyttelseslovene i de fleste europæiske lande at en individuel offentliggørelse kun kan ske med sundhedspersonernes udtrykkelige indvilligelse. Skulle en sundhedsperson ikke give sin indvilligelse for individuel offentliggørelse, skal ydelsen rapporteres i en samlet offentliggørelse. I nogle lande skal indvilligelse også indhentes fra organisationer i sundhedssektoren. Ydelser inden for området "Forskning og udvikling" bliver altid rapporteret på et samlet niveau som beskrevet i EFPIA Gennemsigtigheds-kodekset. - Danmark er lægemiddelindustrien fritaget for samtykkeerklæringer, da det ikke er den, der skal offentliggøre data.*)

Icon_Privacy
Databeskyttelse

Bayer respekterer databeskyttelse og -sikkerhed fuldt ud. Derfor sørger vi for at de indsamlede data beskyttes i henhold til databeskyttelseslovgivningen og kan kontrolleres af lokale og globale myndigheder. Derudover offentliggøres data kun, hvis de berørte personer i sundhedssektoren har givet deres eksplicitte skriftlige indvilligelse dertil. Omfattende sikkerhedsforanstaltninger sørger for at data er beskyttet mod eksternt misbrug og manipulation. Endvidere er adgangen til personlige data beregnet til offentliggørelse begrænset til medarbejdere, som er ansvarlige for dataindsamlingen og rapportering.*) jfr. ovenstående

Icon_FullDisclosure
Fuldstændig offentliggørelse

Vi er af den overbevisning, at kun en fuldstændig offentliggørelse giver et retvisende billede af vores forhold til en læge eller person i sundhedssektoren. Derfor vil vi ikke offentliggøre delvise data på individuel basis. Enhver uenighed om offentliggørelse af en specifik aktivitet behandles af Bayer som generel uenighed om offentliggørelse. I stedet vil alle ydelser indberettes på et samlet grundlag i henhold til EFPIA's rapporterings-foreskrifter. - Danmark gælder en anden procedure, idet selve dataindberetningen skal foretages af den enkelte sundhedsperson.