Terveydenhuollon ammattilaisille maksetut etuudet

image

Tutkimusyhteistyö hyödyttää sekä potilaita että yhteiskuntaa

Lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten välinen yhteistyö on synnyttänyt lukuisia innovatiivisia lääkkeitä, jotka ovat vähentäneet monien sairauksien vaikutusta ihmisten elämään. Bayer on vakuuttunut siitä, että tiivis yhteistyö ja terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksen tukeminen auttavat merkittävästi lääkkeiden ja hoitomenetelmien kehittämisessä.

image

Lääketeollisuus ja terveydenhuollon ammattilaiset: tarkasti säännelty suhde

Bayer noudattaa kaikkia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten välistä yhteistyötä. Näihin kuuluvat esimerkiksi terveydenhuoltoon liittyvät lait ja lääketeollisuuden omat ohjeistot. Lisäksi pitää ottaa huomioon erilaiset läpinäkyvyyteen liittyvät säädökset, kuten Sunshine Act Yhdysvalloissa, taloudellisten suhteiden julkistamista koskevat EFPIA:n säännöt Euroopassa ja monet raportointiin velvoittavat paikalliset määräykset. Yhteistyö perustuu terveydenhuollon ammattilaisten sitoutumattomuuteen.

image

EFPIA:n läpinäkyvyyttä koskevien sääntöjen toteuttaminen

EFPIA:n*  jäsenenä ja yrityksen arvojen mukaisesti Bayer kannattaa EFPIA:n läpinäkyvyyttä koskevia sääntöjä. Näiden sääntöjen mukaisesti Bayer julkistaa terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille maksetut palkkiot sekä muut taloudelliset etuudet Bayerin paikallisilla verkkosivustoilla.

 

 

  • *EFPIA = European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, Euroopan lääketeollisuusyhdistysten kattojärjestö

 

Mitä yhteistyöhön sisältyy?

Lääketeollisuus ja terveydenhuollon ammattilaiset tekevät yhteistyötä sekä monenlaisissa tutkimus- ja kehittämisprojekteissa että hoitotulosten arvioinnissa.

 

Lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyö mahdollistaa paremman ja turvallisemman lääkehoidon. Potilaat voivat lisäksi saada avun aiemmin, kun lääkärit ovat mukana tutkimuksissa, ja tuorein tutkimustieto saadaan Suomeen nopeasti. Bayer uskoo vahvasti, että yhteistyöllä pystytään ymmärtämään sairauksia paremmin ja kehittämään lääkkeitä aiempaa nopeammin.

 

Terveydenhuollon ammattilaiset kohtaavat potilaat ja näkevät sekä sairauden kehittymisen että hoidon vaikutuksen. He ovat Bayerille tärkeä tietolähde: heiltä Bayer saa tarvitsemaansa tietoa niin eri hoitomenetelmien kuin lääkkeidenkin kehittämistä ja parantamista varten.

 

Esimerkki yhteistyöstä: Kliiniset eli potilailla tehtävät tutkimukset

 

Potilaat tarvitsevat oikeanlaisia lääkkeitä

Kliininen tutkimus tarkoittaa ihmisillä tehtävää, yleensä lääkkeen tai muun hoitomuodon tehon ja turvallisuuden osoittamiseen tähtäävää kokeellista tutkimusta. Tutkimussuunnitelmalle pitää saada terveysviranomaisten, valvontaelinten ja eettisten toimikuntien hyväksyntä. Hoitava lääkäri ja muu hoitohenkilökunta tekevät tutkimukset ja keräävät potilastiedot sekä tutkimustulokset yhteenvetoa varten. Asiantuntemuksesta ja ajankäytöstä tulee maksaa korvaus, aivan kuten muillakin aloilla tehtävästä työstä.

 

image

 

LISÄTIETOA KLIINISISTÄ TUTKIMUKSISTA ENGLANNIKSI

 

Esimerkki yhteistyöstä: Lääkärikoulutuksen tukeminen

 

Potilaat tarvitsevat lääkäreitä, joilla on paras mahdollinen koulutus

Bayer kehittää innovatiivisia lääkkeitä ja hoitomenetelmiä, jotka voivat ensi näkemältä vaikuttaa monimutkaisilta. Ne pitää siksi esitellä perusteellisesti myös terveydenhuollon ammattilaisille, jotta niiden käyttö onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla. Tämän vuoksi Bayer tukee terveydenhuollon ammattilaisten koulutusta niin kongresseissa kuin koulutustilaisuuksissakin: niissä lääkärit saavat tietoa tuoreimmista lääketieteellisistä tutkimuksista, ja pystyvät määräämään parhaan hoitovaihtoehdon potilailleen. On suorastaan Bayerin velvollisuus opastaa omien lääkkeidensä käytössä. Lääkeyritysten tarjoama koulutus on kuitenkin vain pieni osa kokonaisuutta, sillä pääsääntöisesti koulutuksesta vastaavat lääketieteelliset tiedekunnat.

 

image

 

Tunne faktat

Mitä EFPIA:n läpinäkyvyyttä koskevat säännöt tarkoittavat?

Bayer kannattaa läpinäkyvyyden lisäämistä lääketeollisuuden ja terveydenhuollon toimijoiden välisissä taloudellisissa suhteissa. Bayerin toiminta on EFPIA:n läpinäkyvyyttä koskevien sääntöjen mukaista.

 

image

 

image

Euroopassa kymmenet yritykset kymmenistä eri maista ovat sitoutuneet noudattamaan EFPIA:n läpinäkyvyyttä koskevia sääntöjä

EFPIA*  on Euroopan lääketeollisuusyhdistysten kattojärjestö. Bayer ja muut järjestön jäsenyritykset ovat vapaaehtoisesti sitoutuneet julkistamaan terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille annetut taloudelliset etuudet. Etuuksiin kuuluvat kaikki suorat ja epäsuorat rahapalkkiot tai muunlaiset taloudelliset etuudet, jotka liittyvät ihmisille tarkoitettujen reseptilääkkeiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Tiedot julkistetaan vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.

image

Korvauksen määrä

Terveydenhuollon ammattilaiset toimivat lääketeollisuuden asiantuntijoina, ja tehdystä työstä maksetaan korvaus, aivan kuten muillakin aloilla tehtävästä työstä. Korvauksen määrä riippuu toiminnan tyypistä, asiantuntemuksen tasosta ja käytetystä ajasta. Myös paikallinen tulotaso, lait ja ohjeistukset vaikuttavat määrään. Tärkein periaate on reilu markkinahintainen korvaus saaduista palveluista. Korvaus on nimenomaan palkkio tehdystä työstä, eikä sillä haluta vaikuttaa terveydenhuollon ammattilaisten hoitopäätöksiin.

image

Julkistetaanko tiedot yksilötasolla vai yhteenvetona?

Terveydenhuollon ammattilaisille maksetut taloudelliset etuudet julkistetaan yksilötasoisesti tai yhteenvetona. Bayerilla yksilötasoinen julkistaminen perustuu Bayerin oikeutettuun etuun avoimuutta ja läpinäkyvyyttä lisäämällä kasvattaa ja ylläpitää luottamusta alan toimintaan ja lääkeyritysten yhteistyöhön terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Siksi Bayer julkistaa tiedot yksilötasolla, ellei lääkäri tätä erikseen vastusta. Lisätietoa aiheesta löydät menetelmäkuvauksesta. Tutkimusta ja tuotekehitystä koskevat taloudelliset etuudet on aina ilmoitettava yhteenvetona.

image

Tietosuoja

Bayerilla tietosuoja ja tietoturvallisuus ovat kunnia-asioita. Kaikki kerätyt tiedot suojataan viranomaisten hyväksymien tarkkojen tietosuojaperiaatteiden mukaisesti. Bayerin tietoturvallisuusjärjestelmät varmistavat, etteivät ulkopuoliset tahot voi nähdä tai manipuloida tietoja. Yrityksen sisällä tietoja voivat tarkastella vain ne henkilöt, jotka ovat vastuussa tietojen keräämisestä tai raportoinnista.

image

Kaikkien etuuksien julkistaminen

Bayer uskoo, että ainoastaan kaikkien yksilöä koskevien etuuksien julkistaminen antaa rehdin kuvan yrityksen ja terveydenhuollon ammattilaisen välisistä suhteista, eikä siksi julkista osittaisia yksilötasoisia tietoja. Jos henkilö vastustaa tiettyyn toimintaan liittyvien tietojen julkistamista, Bayer pitää sitä yleisluontoisena kieltona julkistaa mitään tietoja. Tällöin kaikki taloudelliset etuudet ilmoitetaan yhteenvetona.

  • *EFPIA = European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
Läpinäkyvät menetelmät

Lisätietoa julkistamisen periaatteista

EFPIA:n läpinäkyvyyttä koskevat yleiset säännöt koskettavat kaikkia sen jäsenyrityksiä. Kaikki yritykset julkistavat terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille maksetut taloudelliset etuudet ennalta sovitussa muodossa. Yritysten sisäisten prosessien sujuvuuden takaamiseksi joitakin raportoinnin yksityiskohtia on kuitenkin jätetty yksittäisten yritysten omaan päätäntävaltaan. Tämä menetelmäkuvaus auttaa ymmärtämään kuinka Bayer dokumentoi ja julkistaa asiaankuuluvat tiedot Suomessa.
 

Bayer on vakuuttunut siitä, että tiivis yhteistyö ja terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksen tukeminen auttavat merkittävästi lääkkeiden ja hoitomenetelmien kehittämisessä. Terveydenhuollon ammattilaiset toimivat lääketeollisuuden asiantuntijoina, ja tehdystä työstä maksetaan korvaus, aivan kuten muillakin aloilla tehtävästä työstä.
 
Bayer ilmoittaa EFPIA:n taloudellisten suhteiden julkistamista liittyvien koskevien sääntöjen mukaisesti kaikki taloudelliset etuudet, jotka se on myöntänyt terveydenhuollon ammattilaisille tai organisaatioille suoraan tai epäsuorasti. Raportointikausi on aina täysi kalenterivuosi.
 

MENETELMÄKUVAUS

METHODOLOGY NOTE IN ENGLISH

 

Terveydenhuollon ammattilaisille maksetut taloudelliset etuudet

Tietojen julkistaminen

Euroopan lääketeollisuusliittojen kattojärjestön EFPIA:n läpinäkyvyyttä koskevien sääntöjen mukaisesti Bayer julkistaa terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille maksetut taloudelliset etuudet, jotka liittyvät reseptilääkkeiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen.

 

Lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten välinen yhteistyö on synnyttänyt lukuisia innovatiivisia lääkkeitä, jotka ovat vähentäneet monien sairauksien vaikutusta ihmisten elämään. Bayer on vakuuttunut siitä, että tiivis yhteistyö ja terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksen tukeminen auttavat merkittävästi lääkkeiden ja hoitomenetelmien kehittämisessä.

 

Bayerin Suomen toimintojen keskiössä on raskauden ehkäisyyn liittyvä kotimainen erityisosaaminen. Pitkäaikaiseen lääkeannosteluun liittyvän asiantuntijuuden kivijalka on Suomessa kehitetty ja valmistettava hormonikierukka, jota viedään yli 130 maahan. Tuotteen menestykseen ovat vaikuttaneet lukuisat suomalaiset huippuasiantuntijat ja lääkärit, jotka ovat osallistuneet hormonikierukoiden tutkimus- ja kehitystyöhön sen eri vaiheessa.

 

Lähes kaikki kansainvälisen yrityksemme reseptilääkkeet ovat myös suomalaisten kuluttajien ja potilaiden saatavilla. Bayer on tuonut markkinoille viime vuosina useita lääketieteellisiä innovaatioita esimerkiksi syöpätautien ja sydän- ja verisuonisairauksien alueilla, jotka ovat muuttaneet hoitokäytäntöjä ja uudistaneet terveydenhuollon rakenteita myös Suomessa.

 

Lääkeyritysten velvollisuus on antaa kattavat tiedot valmisteistaan terveydenhuollon ammattilaisille, jotta niiden käyttö onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla. Tämän vuoksi Bayer tukee terveydenhuollon ammattilaisten koulutusta niin kongresseissa kuin koulutustilaisuuksissakin: niissä lääkärit saavat tietoa tuoreimmista lääketieteellisistä tutkimuksista, ja pystyvät määräämään parhaan hoitovaihtoehdon potilailleen. Lääkeyritysten tarjoama koulutus on kuitenkin vain pieni osa kokonaisuutta, sillä pääsääntöisesti koulutuksesta vastaavat lääketieteelliset tiedekunnat. Myös erikoislääkäriyhdistykset järjestävät koulutusta jäsenilleen, jota arvokasta työtä Bayer on ollut mukana tukemassa.

 

Julkistettavat tiedot sisältävät neljään eri pääluokkaan kuuluvia taloudellisia etuuksia:

Luokat

Taloudelliset etuudet

Terveydenhuollon ammattilaiset

Terveydenhuollon organisaatiot

Lahjoitukset ja apurahat

-

Rahalliset tai muut etuudet

Tapahtumat

  1. Rekisteröintimaksut

  2. Matka- ja majoituskulut

  1. Sponsorointi

  2. Rekisteröintimaksut

  3. Matka- ja majoituskulut

Palvelut ja konsultointi

  1. Palkkiot

  2. Muut sopimuksessa määritellyt kulut (mm. matka- ja majoituskulut sekä rekisteröintimaksut)

Tutkimus ja tuotekehitys

Palkkiot, matka- ja majoituskulut sekä muut annettuun palveluun liittyvät kulut

 

Linkit raportteihin

 

2020 2021 2022
PDF download PDF download PDF download