Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w określonych sytuacjach

An image of a hand with a light shining on it.

Witamy na naszej stronie internetowej! Poniżej znajdziesz informacje w jaki sposób Bayer AG, Kaiser Wilhelm Allee 1, 51368 Leverkusen (Niemcy) oraz jego podmioty powiązane mające siedzibę w Europejskim Obszarze Gospodarczym (dalej jako „My”, „Nas”, „Nasz”) mogą przetwarzać Twoje dane osobowe.

Informacje dostępne na tej stronie

Możesz odwiedzać naszą stronę, ponieważ:


•    Dostałeś zaproszenie do jej odwiedzenia, w celu uzyskania dokładniejszych informacji dotyczących konkretnej czynności przetwarzania danych, gdyż nie mogliśmy udzielić Ci wszystkich niezbędnych informacji w momencie otrzymania Twoich danych osobowych; lub


•    szukasz publicznie dostępnych informacji na temat tego, jak są przez Nas przetwarzane dane osobowe, które nie zostały przez Nas uzyskane bezpośrednio od Ciebie, ale na przykład z ogólnodostępnych źródeł, w przypadku gdy poinformowanie Cię  jest niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku (art. 14 ust. 5 lit. b) RODO);


•    skontaktowałeś się z działem HR lub skierowałeś do niego wniosek. Odbiorca Twojego wniosku skierowanego do działu HR, będący podmiotem prawnym należącym do Grupy Bayer, jako administrator danych osobowych pragnie przekazać użytkownikowi informacje na temat przetwarzania danych osobowych.
 

Uwaga: Ta strona nie stanowi wyczerpującego źródła informacji o wszelkiego rodzaju czynnościach przetwarzania, które wykonujemy. W przypadku gdy jesteśmy w stanie przekazać osobie, do której dane należą, wszystkie wymagane informacje w momencie otrzymania od niego danych osobowych, udzielamy mu tych informacji poprzez przekazanie mu oświadczenia o ochronie prywatności odnoszącego się do danej czynności przetwarzania. Jeżeli poszukujesz informacji dotyczących np. przetwarzania Twoich danych osobowych na tej stronie internetowej, prosimy zapoznać się z Polityką Prywatności zamieszczoną na naszej stronie internetowej.
 

Dane osobowe które są przez nas przetwarzane, jeżeli...

... wręczysz nam swoją wizytówkę

Kiedy wręczysz nam swoją wizytówkę, możemy ją skopiować i wprowadzić dane z tej wizytówki do jednego z naszych systemów zarządzania danymi kontaktowymi.

Kiedy wręczysz nam swoją wizytówkę, możemy ją skopiować i wprowadzić dane z tej wizytówki do jednego z naszych systemów zarządzania danymi kontaktowymi.

Informacje z wizytówki są przez nas wykorzystywane do kontaktowania się z osobami, których dane są na nich umieszczone. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych takich osób oraz związany z nią okres przechowywania danych mogą być różne, w zależności od celu, w jakim użytkownik przekazał nam swoją wizytówkę. Będziemy jednak przechowywać dane osobowe osoby, której dane znajdują się na wizytówce tylko przez okres niezbędny do pozostania w kontakcie.
 

... komunikujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej

email

Gdy komunikujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, przetwarzamy informacje podane przez Ciebie w e-mailach (np. imię i nazwisko użytkownika, dokładniejsze dane teleadresowe znajdujące się w Twoim podpisie, treść e-maili lub wszelkich załączników), jak również metadane e-maila (np. znacznik czasu, adres IP nadawcy, aplikacje klienckie poczty elektronicznej, serwery pośredniczące itp.).
 
Ponadto Twój adres e-mail może być przez nas przetwarzany do celów związanych z cyberbezpieczeństwem. Dla zapewnienia ochrony zasobów danych Bayer przed nieuprawnionym ujawnieniem osobom trzecim używamy narzędzia Data Loss Prevention („DLP”), które pomaga zapobiegać potencjalnym incydentom wycieku danych poprzez wykrywanie i blokowanie określonych przepływów danych zawierających informacje wrażliwe. W przypadku wykrycia incydentu, który dotyczy Twojego adresu e-mail, dane są przechowywane przez okres niezbędny do oceny incydentu i jego rozwiązania lub do celów dowodowych. Dane są wówczas przetwarzane w naszym prawnie uzasadnionym interesie, aby uchronić Grupę Bayer przed utratą własności intelektualnej i innych wrażliwych informacji.
 

Te dane osobowe są przez nas wykorzystywane do komunikacji z Tobą. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych oraz związane z nią zasady przechowywania danych mogą być różne, w zależności od celu, w jakim się z Tobą komunikujemy. Jednakże dane są przez nas zasadniczo przechowywane w skrzynkach poczty elektronicznej przez okres sześciu miesięcy, chyba że e-mail od Ciebie zostanie zarchiwizowany – w tym przypadku okres przechowywania wynosi zasadniczo cztery lata. W przypadku gdy chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat celu, podstawy prawnej i zasad przechowywania danych odnoszących się do Twoich danych osobowych w konkretnym przypadku, prosimy zwrócić się z zapytaniem do osoby z naszej organizacji, z którą nawiązałeś kontakt, lub przesłać wniosek do  BAYER sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 158, 02-326 Warszawa lub na adres  Privacy.Poland@bayer.com
 

... współpracujesz z nami, korzystając z Microsoft 365

365

Do współpracy z osobami spoza Naszej organizacji wykorzystujemy różne platformy, takie jak Microsoft Teams, Microsoft SharePoint czy Microsoft Forms. W ramach tej współpracy firma Microsoft – jako nasz dostawca usług – przetwarza Twoje dane profilowe i kontaktowe dostarczane (imię i nazwisko, służbowy adres e-mail i numer telefonu) oraz metadane (np. adres IP i znacznik czasu), a w przypadku konferencji online również Twoje dane dźwiękowe a także, w stosownych przypadkach, Twój wizerunek zarejestrowany przez kamerę.


 
Informacje te są przez nas wykorzystywane do wykonywania następujących czynności i korzystania z następujących technologii:


 
•    Dostęp do systemu umożliwiającego współpracę lub do ankiety: dostęp do środowiska Microsoft 365 firmy Bayer jest niezbędny do współpracy zgodnie z umową zawartą pomiędzy Nami a Tobą lub Twoim pracodawcą. Informacje związane z tym dostępem będą usuwane w ciągu maksymalnie 12 miesięcy od zakończenia współpracy.


•    Wideokonferencje: funkcja wideokonferencji w aplikacji Microsoft Teams umożliwia nam zapraszanie Ciebie do udziału w spotkaniach i wydarzeniach online wykorzystujących technologię audio i video. W pewnych sytuacjach spotkania odbywające się przez Teams mogą być nagrywane, co jest ogłaszane przez moderatora spotkania oraz wyraźnie wskazywane w samej aplikacji. Dane dostępowe uczestnika spotknia są usuwane po 90 dniach.


•    Współtworzenie dokumentów: współpraca lub realizacja projektu mogą wiązać się z tworzeniem lub edytowaniem dokumentów. Dane osobowe znajdujące się w metadanych dokumentu (imię i nazwisko autora, imię i nazwisko komentującego) mogą pozostawać w nich przez cały okres istnienia dokumentu. Standardowy termin na usunięcie dokumentu to 4 lata od momentu, kiedy dokument był po raz ostatni przetwarzany; dłuższe okresy przechowywania mogą obowiązywać np. w przypadku, gdy wymagany okres przechowywania dokumentu jest dłuższy.


•    Czat (Teams): czat może być wykorzystywany do komunikacji w ramach współpracy między firmą Bayer a użytkownikiem. Czat znajdujący się w aplikacji Teams jest przechowywany przez nie więcej niż cztery lata od daty danej wiadomości. Wiadomości z czatów prywatnych, w tym metadane, są przechowywane przez 30 dni.


•    Ankiety (Forms): ankiety mogą być wykorzystywane w ramach współpracy do gromadzenia informacji lub opinii na tematy mające związek z tą współpracą. Ankiety są anonimowe, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej. Dane osobowe gromadzone w ramach ankiety są usuwane w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia ankiety.


•    Firmowa sieć społecznościowa (Yammer): firmowa sieć społecznościowa jest wykorzystywana do otwartej komunikacji dotyczącej zagadnień specjalistycznych oraz do odpowiadania na pytania zadawane przez użytkowników. Dane znajdujące się w sieci społecznościowej firmy Bayer są usuwane po 4 latach od dokonania ostatniej zmiany.


•    Umawianie wizyt (rezerwacje): w przypadku niektórych usług (np. doradczych) istnieje możliwość umówienia spotkania za pomocą narzędzia rezerwacyjnego. To narzędzie pomaga w znalezieniu wolnego terminu w niedostępnym publicznie kalendarzu partnera biznesowego z firmy Bayer. Informacje dotyczące rezerwacji będą usuwane w ciągu maksymalnie 12 miesięcy od umówionego spotkania.
 

Dane osobowe są przez nas przechowywane w celu umożliwienia współpracy z Tobą. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) Bayer AG i jej podmiotów powiązanych dotyczący współpracy z użytkownikiem jako partnerem biznesowym. Bez gromadzenia tych danych współpraca byłaby niemożliwa. Okres przechowywania danych jest różny w zależności od przypadku. Informacje na ten temat można znaleźć powyżej.
 
Do przetwarzania danych wykorzystujemy pakiet Microsoft 365. Microsoft 365 to oprogramowanie firmy Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County BusinessPark, Leopardstown, Dublin 18, D18P521, Irlandia.
 

... jesteś jednym z naszych klientów, dostawców lub kontrahentów bądź dla nich pracujesz

partner

Przetwarzamy dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko i rola w firmie) pracowników naszych klientów, dostawców lub kontrahentów (np. opiekunów kluczowych klientów, konsultantów, partnerów biznesowych lub radców prawnych) lub osób, które są naszymi bezpośrednimi klientami, dostawcami lub kontrahentami (np. freelancerów). W pewnych przypadkach możemy również przetwarzać dane osób fizycznych dotyczące płatności (takie jak dane rachunków bankowych).

Informacje te są przez nas wykorzystywane do zarządzania relacją biznesową z Tobą lub Twoim pracodawcą, np. do obsługi zamówień Twoich lub Twojego pracodawcy i świadczenia usług na rzecz Twoją lub Twojego pracodawcy, do zarządzania historią zakupów Twoją lub Twojego pracodawcy, wybierania właściwych dostawców i kontaktowania się z nimi czy płacenia należnych faktur.
 
Ponieważ przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach leży w prawnie uzasadnionym interesie firmy Bayer, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne w celu wykonywania umowy zawartej z Tobą, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 
Takie dane osobowe są przez nas przechowywane, dopóki są niezbędne do ciągłego zarządzania relacją z Tobą lub Twoim pracodawcą lub wykonywania umowy wiążącej nas z danym klientem, dostawcą lub kontrahentem. Prawny obowiązek archiwizacji danych może wymagać przechowywania danych przez dłuższy okres, na przykład w celu spełnienia wymogów przepisów podatkowych w zakresie archiwizacji. Twoje dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne.
 
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych użytkownika do celów obsługi klienta można znaleźć w naszych oświadczeniach o ochronie prywatności dotyczących poszczególnych krajów.
 

… skontaktujesz się z działem HR

partner

Z działem HR można się kontaktować w różnych celach i korzystając z różnych kanałów (np. telefonicznie, mailowo, faksem, za pośrednictwem Centrum Komunikacji w myServices). Dane osobowe przekazane, które przekazujesz w związku z Twoim zapytaniem (np. imię i nazwisko, data urodzenia, numer CWID, adres, zapytanie) są przez nas przetwarzane do celów identyfikacji i uwierzytelnienia oraz obsługi zapytania.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Jeżeli jesteś naszym obecnym pracownikiem, po skontaktowaniu się z nami może zostać do Ciebie wysłane zaproszenie do udziału w badaniu zadowolenia. Badanie to służy ciągłemu doskonaleniu naszych usług personalnych. Udział w takiej ankiecie jest dobrowolny i anonimowy, chyba że uczestnik z własnej woli postanowi podać swoje dane (np. wprowadzając je w polach tekstowych). W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest również art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Zaznaczamy, że w zależności od zapytania w niektórych przypadkach dane osobowe mogą zostać zaliczone do szczególnych kategorii danych osobowych. Może tak się stać na przykład w następujących sytuacjach:
 


Szczególne kategorie danych osobowych

Informacje o orientacji seksualnej użytkownika

Informacje o wyznaniu użytkownika

Informacje o stanie zdrowia użytkownika

Opis


Jeżeli użytkownik przedstawi nam swój akt małżeństwa, dokument ten będzie zawierał informacje o płci jego współmałżonka.

Jeżeli użytkownik przekaże nam informacje do celów podatkowych lub deklarację dotyczącą wynagrodzenia, może w ten sposób także ujawnić swoje wyznanie.

Informacje o stanie zdrowia użytkownika
W przypadku gdy użytkownik prześle nam zwolnienie lekarskie, będzie ono stanowiło informację o jego stanie zdrowia. Jeżeli przedstawi opinię lekarza wnioskując o świadczenie na dziecko, taka opinia może zawierać informacje o diagnozach lub chorobach.

Okresy przechowywania danych osobowych. Twoje zapytania są przechowywane przez okres 3 lat od dnia ich utworzenia.

... prześlesz do nas zapytanie medyczne

medical

W przypadku gdy prześlesz do nas zapytanie medyczne, wprowadzimy dane osobowe z tego zapytania do bazy danych informacji medycznych.


W celu obsługi zapytania medycznego i udzielenia odpowiedzi będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:


•    Dane kontaktowe (np. imię i nazwisko użytkownika, adres, numer telefonu/faksu/telefonu komórkowego, adres e-mail lub inne internetowe dane kontaktowe)


•    Dane demograficzne (np. wiek/grupa wiekowa, data urodzenia, płeć)

 

Jeżeli takie informacje będą podane w zapytaniu, możemy także przetwarzać informacje zaliczane do szczególnych kategorii danych osobowych, np. informacje o:


•    stanie zdrowia użytkownika,
•    wyznaniu, 
•    życiu seksualnym/orientacji seksualnej, lub 
•    pochodzeniu etnicznym.

 

Może to być na przykład zapytanie o to, czy dany produkt firmy Bayer jest koszerny.
 

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest udzielenie odpowiedzi na jego zapytanie medyczne.

 

Dostęp do danych osobowych użytkownika mają wyłącznie Bayer AG i jednostki z Grupy Bayer biorące udział w obsłudze zapytania i udzieleniu odpowiedzi, a także operator call center Conduent Commercial Solutions, LLC i spółki z jego grupy. Podmioty te mogą prowadzić działalność poza krajem Twojego zamieszkania.

 

Jeżeli Twoje zapytanie zawiera informacje o zdarzeniu niepożądanym, szczególnych okolicznościach lub reklamacji technicznej dotyczącej produktu, bądź wykracza poza zakres informacji medycznych, zostanie przez nas przekazane wraz z danymi osobowymi użytkownika do odpowiedniego działu, gdzie zostanie obsłużone. W tym celu przekazujemy imię i nazwisko użytkownika, jego dane kontaktowe oraz wszelkie informacje udzielone nam przez użytkownika, w tym dotyczące szczególnych kategorii danych osobowych, jeżeli takie informacje otrzymaliśmy. 

 

W celu przetwarzania Twoich danych osobowych będziemy w pewnym zakresie korzystali z usług specjalistycznych dostawców usług, którzy będą dla nas przetwarzali dane, w tym operatora call center, firmy Conduent Commercial Solutions, LLC. Tacy dostawcy usług są przez nas starannie wybierani i podlegają regularnemu monitorowaniu. Będą oni przetwarzali dane osobowe wyłącznie według naszych instrukcji, na podstawie odpowiednich umów w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym Twoich danych szczególnych kategorii, jest Twoja zgoda. Ponadto przetwarzanie Twoich danych osobowych leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie, umożliwiając nam udzielenie odpowiedzi na zapytanie oraz służąc do celów prowadzenia dokumentacji i jej przechowywania. Jeżeli Twoje zapytanie zawiera informacje o zdarzeniach niepożądanych lub stanowi reklamację techniczną produktu, przepisy prawa zobowiązują nas do przetwarzania stosownych informacji, w tym do przekazania otrzymanych informacji odpowiedniemu podmiotowi odpowiedzialnemu.

 

Twoje dane osobowe są przez nas przechowywane po udzieleniu odpowiedzi na Twoje zapytanie w celu prowadzenia dokumentacji i jej przechowywania oraz zapewnienia zgodności z wymogami regulacyjnymi. Dane osobowe związane z zapytaniami dotyczącymi wyłącznie informacji medycznych (obsługiwanymi wyłącznie przez personel zajmujący się informacją medyczną, niezawierającymi informacji o zdarzeniach niepożądanych, reklamacji technicznych produktów, których nie trzeba przekazywać do obsługi do innych działów) będą podlegały anonimizacji zgodnie z lokalnymi wymogami w zakresie ochrony danych osobowych, chyba że przepisy prawa wymagają inaczej (np. w związku ze zdarzeniem niepożądanym). Zapytania zawierające informacje o zdarzeniach niepożądanych lub reklamacjach technicznych produktów będą przechowywane w celu spełnienia wymogów regulacyjnych. Dane przekazywane innym działom będą przechowywane w celu obsługi zapytania.

 

Na stronach internetowych firmy Bayer dla poszczególnych krajów można znaleźć więcej informacji dotyczących prywatności danych odnoszących się do tych krajów.

... zgłosisz do nas reklamację albo podrobiony produkt leczniczy

text


Gdy zgłosisz do nas reklamację albo podrobiony produkt leczniczy, wprowadzimy dane osobowe ze zgłoszenia do bazy danych służącej do obsługi reklamacji.

 

W celu obsługi zgłoszenia oraz, w razie potrzeby, udzielenia odpowiedzi będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:


•    Dane kontaktowe (np. imię i nazwisko użytkownika, adres, numer telefonu/faksu/telefonu komórkowego, adres e-mail lub inne elektroniczne dane kontaktowe)


•    Informacje o szpitalu prowadzącym leczenie lub aptece (bądź sklepie internetowym), w której dokonano zakupu, jeżeli takie informacje będą potrzebne

 

Jeżeli takie informacje będą podane w reklamacji, możemy także przetwarzać informacje zaliczane do szczególnych kategorii danych osobowych, np. informacje o: stanie zdrowia użytkownika
 

Jako firma farmaceutyczna, firma Bayer przestrzega dobrej praktyki produkcyjnej przy obsłudze i zgłaszaniu reklamacji. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest obsługa jego reklamacji oraz, jeśli sytuacja tego wymaga, udzielenie na nią odpowiedzi. Użytkownik może zrezygnować z dalszego kontaktu z firmą Bayer, ale wtedy informacje zawarte w jego reklamacji mogą nie zostać rozpatrzone w pełnym zakresie.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika, w tym jego szczególnych kategorii danych osobowych, o ile użytkownik takie dane przekazał, jest jego zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, wyrażona poprzez nawiązanie kontaktu z naszą firmą, z którego wynika, że czekasz na odpowiedź od Nas. W takim przypadku jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania danych osobowych użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu udzielenia odpowiedzi na reklamację, obsłużenia zapytania dotyczącego próbki reklamowanego produktu oraz wypełnienia wymogów związanych z prowadzeniem dokumentacji i jej przechowywaniem. Jeżeli Twoja reklamacja zawiera informacje o zdarzeniach niepożądanych, przepisy prawa zobowiązują nas do przetwarzania stosownych informacji, w tym do przekazania otrzymanych informacji odpowiedniemu podmiotowi odpowiedzialnemu lub podmiotowi będącemu w świetle prawa wytwórcą produktu.

 

Dostęp do danych osobowych użytkownika mają wyłącznie Bayer AG i podmioty z Grupy Bayer biorące udział w obsłudze zgłoszenia reklamacyjnego i udzieleniu odpowiedzi. Podmioty te mogą prowadzić działalność poza krajem zamieszkania użytkownika.

 

Jeżeli Twoja reklamacja zawiera informacje o zdarzeniu niepożądanym lub wykracza poza zakres zgłaszania reklamacji i podrobionych produktów leczniczych, zostanie przez Nas przekazana wraz z danymi osobowymi użytkownika do odpowiedniego działu, przez który zostanie obsłużona. W tym celu przekazujemy Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz wszelkie informacje, których nam udzieliłeś/aś, w tym dotyczące szczególnych kategorii danych osobowych, jeżeli takie informacje otrzymaliśmy.

 

Twoje dane osobowe są przez Nas przechowywane po udzieleniu odpowiedzi na Twoją reklamację w celu prowadzenia dokumentacji i jej przechowywania oraz zapewnienia zgodności z wymogami regulacyjnymi zgodnie z lokalnymi przepisami prawa. Reklamacje zawierające informacje o zdarzeniach niepożądanych lub reklamacjach technicznych produktów będą przechowywane w celu spełnienia wymogów regulacyjnych. Dane przekazywane innym działom będą przechowywane w celu obsługi reklamacji.

 

Na stronach internetowych firmy Bayer dla poszczególnych krajów można znaleźć więcej informacji dotyczących prywatności danych odnoszących się do tych krajów.
 

... opublikujesz dane osobowe użytkownika w internecie

internet

Firma Bayer przeszukuje internet pod kątem informacji potrzebnych do różnych celów, które zostały dokładniej objaśnione poniżej. Informacje te mogą zawierać dane osobowe. Korzystamy również z usług aktywnego nasłuchu w internecie. Aktywny nasłuch w internecie (active online listening) polega na identyfikacji i ocenie wypowiedzi internetowych na temat firmy, osoby fizycznej, produktu, marki lub zagadnienia mającego znaczenie biznesowe dla firmy. Dane osobowe pozyskiwane z ogólnodostępnych miejsc w internecie oraz w mediach publicznych są przez nas przetwarzane między innymi w następujący sposób:


 
•    przeszukiwanie internetu pod kątem słów kluczowych (np. strony internetowe, portale społecznościowe, sieci społecznościowe, blogi, mainstreamowe kanały informacyjne, fora lub serwisy ze zdjęciami i filmami);
•    przeszukiwanie, filtrowanie i analizowanie przebiegu konwersacji;
•    przeglądanie wizualnej prezentacji analitycznej trendów konwersacyjnych w określonym przedziale czasowym;
•    monitorowanie ogólnodostępnych opinii, wypowiedzi i innych interakcji zamieszczanych w internecie przez określone osoby lub podmioty, które są ważne dla nas i dla naszej działalności (tzw. liderów opinii).


 
Przetwarzane mogą być wówczas następujące kategorie danych osobowych:
•    Imię i nazwisko, płeć, stanowisko w organizacji/firmie (np. menedżer, rzecznik, edytor, pracownik szeregowy), specjalizacja
•    Konta na portalach społecznościowych (np. Twitter) i adresy stron internetowych 
•    Informacje dotyczące opublikowanych artykułów lub wypowiedzi (np. data publikacji, autor, informacje o zasięgu medialnym, postawa wobec określonych zagadnień, treść artykułu)
 

Dane osobowe są przez nas wykorzystywane do zapoznawania się ze spostrzeżeniami w następujących celach:


•    Spostrzeżenia klientów i interesariuszy/PR i komunikacja korporacyjna
Chcemy rozpoznawać możliwości rynkowe i ryzyko towarzyszące innowacjom, aby móc lepiej rozumieć nastroje, zamiary, atmosferę, trendy rynkowe i społeczne oraz potrzeby, preferencje lub opinie naszych klientów i innych interesariuszy. W tym celu śledzimy doniesienia w mediach publicznych oraz komunikację i aktywność interesariuszy w kwestiach związanych z firmą Bayer lub całą branżą. Dzięki temu jesteśmy w stanie prowadzić skuteczniejszy dialog, doskonalić nasze usługi, produkty i sposób prowadzenia firmy, a także wykorzystywać możliwości rynkowe i ograniczać ryzyko działalności. Podstawą prawną przetwarzania związanych z tym danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu wynikającego z powyższych celów przetwarzania. Dane osobowe zostaną przez nas usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów, do których zostały pierwotnie zgromadzone, zasadniczo jednak najpóźniej po upływie 3 lat.


•    Współpraca z interesariuszami i zarządzanie nimi
Po wskazaniu interesariusza naszej firmy (np. poprzez aktywne nasłuchiwanie w internecie, podczas wydarzenia itp.) dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu nawiązania, utrzymania, pielęgnowania i poprawy naszej osobistej relacji z interesariuszem, co ułatwia nam realizację naszych interesów gospodarczych i działań (np. reprezentowanie naszych interesów w polityce i społeczeństwie, prowadzenie bezpośredniego dialogu (prawnego) i uczestniczenie w tym dialogu, dostarczanie informacji o naszej działalności, m.in. gospodarczej i badawczej, prowadzenie naszych spraw publicznych i komunikacji korporacyjnej, zapoznawanie się z opiniami interesariuszy na określone tematy dotyczące firmy Bayer, posiadanie wglądu w historię kontaktów naszych interesariuszy itp.). W tych celach, oprócz powyższych danych osobowych, możemy przetwarzać Twoje następujące dane: dane kontaktowe, takie jak numer telefonu, adres e-mail, adres pocztowy; przekonania polityczne; sposób głosowania; wypowiedzi; członkostwo w stowarzyszeniach; relacje z innymi interesariuszami; treści dotyczące zagadnień omawianych na spotkaniach, w ramach paneli/komitetów itp. Dane osobowe zostaną przez nas usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów, do których zostały pierwotnie zgromadzone, zasadniczo jednak najpóźniej po 7 latach braku aktywności w naszej osobistej relacji z interesariuszem, chyba że przepisy prawa przewidują inaczej.
Ponadto zalecamy, abyś zawsze zapoznawał się z regulaminami zamieszczanymi na stronach internetowych osób trzecich, w tym między innymi w witrynach internetowych, na forach i w kanałach mediów społecznościowych, w których się wypowiada i zamieszcza swoje dane osobowe, opinie i poglądy. W ten sposób użytkownik zachowuje kontrolę nad swoimi danymi osobowymi, które są gromadzone. Firma Bayer dba o to, żeby przetwarzane były jedynie istotne dane związane z rolą odgrywaną przez użytkownika jako interesariusza, a nie z jego życiem prywatnym. W tym celu podejmuje zobowiązania obejmujące konsekwentne szkolenie personelu oraz zapewnianie zgodności poprzez regulacje wewnętrzne i postanowienia zawierane w umowach z osobami trzecimi.


•    Bezpieczeństwo i jakość produktów
Jako firma dostarczająca produkty lecznicze i wyroby medyczne, musimy być w stanie identyfikować wszelkie działania niepożądane, brak działania terapeutycznego, błędy w farmakoterapii, produkty czarnorynkowe, leki sfałszowane, przypadki nieprawidłowego stosowania leku lub stosowania go poza wskazaniami rejestracyjnymi, reklamacje dotyczące jakości i/lub inne problemy związane z bezpieczeństwem lub jakością naszych produktów. Podstawą prawną przetwarzania związanych z tym danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne dla zapewnienia wysokich standardów opieki zdrowotnej i produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, bądź art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu wynikającego z potrzeby posiadania wiedzy o problemach z bezpieczeństwem lub jakością naszych produktów i reagowania na nie. Dane osobowe zostaną przez nas usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów, do których zostały pierwotnie zgromadzone, chyba że zawarte w nich informacje będą nadal potrzebne lub istnieje obowiązek prawny przechowywania takich danych osobowych (np. informacji dotyczących zdarzeń niepożądanych). Informacje o zdarzeniach niepożądanych będą przechowywane przynajmniej przez cały cykl życia danego produktu oraz przez dziesięć lat po wycofaniu produktu z rynku.
 

Przekazywanie danych osobowych podmiotom przetwarzającym

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika może być przez nas w pewnym zakresie zlecane wyspecjalizowanym dostawcom usług. Tacy dostawcy usług są przez nas starannie wybierani i podlegają regularnemu monitorowaniu. Na podstawie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych osobowych dostawcy usług będą przetwarzali dane osobowe jedynie według naszych instrukcji, ściśle przestrzegając przy tym naszych wytycznych.

Przekazywanie danych stronom trzecim

W przypadku zapytań skierowanych do działu HR, jeżeli nie jesteśmy w stanie bezpośrednio udzielić odpowiedzi na zapytanie lub go obsłużyć, dane osobowe niezbędne w tym celu zostaną przekazane odpowiednim działom Grupy Bayer, gdzie będą dalej przetwarzane (np. w przypadku zgłoszenia problemów technicznych z dostępem do usługi IT lub wniosków o stawki ryczałtowe za pracę zmianową składanych do odpowiedniego partnera biznesowego HR). W celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, możemy być zmuszeni, abyśmy np. skontaktowali się z odpowiednim urzędem skarbowym lub towarzystwem ubezpieczeń zdrowotnych.

Przetwarzanie danych osobowych poza Unią Europejską/Europejskim Obszarem Gospodarczym

Dane osobowe użytkownika mogą być również częściowo przetwarzane w krajach nienależących do Unii Europejskiej („UE”) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), w których standardy ochrony danych osobowych mogą być niższe niż w krajach europejskich. W takich przypadkach zapewnimy odpowiedni poziom ochrony danych osobowych użytkownika, np. podpisując z naszymi partnerami określone umowy (kopia dostępna na życzenie) lub prosząc użytkownika o wyraźną zgodę na takie przetwarzanie danych.

Informacje dotyczące praw użytkownika

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych użytkownikowi przysługują zasadniczo następujące prawa:


•    Prawo do informacji o przechowywanych przez nas danych osobowych użytkownika;


•    Prawo do wnioskowania o sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych użytkownika;


•    Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na prawnie uzasadniony interes użytkownika, interes publiczny lub profilowanie, chyba że będziemy w stanie udowodnić, że istnieją ważne prawnie uzasadnione powody, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub że przetwarzanie będzie się odbywać w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;


•    Prawo do przenośności danych;


•    Prawo do złożenia skargi w urzędzie ds. ochrony danych;


•    Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać z przyszłym skutkiem swoją zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych. Dodatkowe informacje można znaleźć w powyższych punktach dotyczących przetwarzania danych w oparciu o zgodę użytkownika.