Ochrana osobních údajů

Seznam zpracovatelů osobních údajů

Společnosti pověřené společností Bayer s.r.o. zpracováním osobních údajů dle právních předpisů České republiky a Evropské Unie jsou zpracovatelé osobních údajů pro účely tisku, marketingu, vytvoření databáze lékařů a evidence návštěv obchodních zástupců u lékařů pro získání zpětné vazby, management klinických studií a dále cestovní a překladatelské agentury.

 

Společnost Bayer s.r.o. si v souladu s platnými právními předpisy vyhrazuje právo nezveřejnit názvy a jiné specifikace konkrétních zpracovatelů, které pověřuje zpracováním osobních údajů, z důvodu zachování svého obchodního tajemství, kterého mohou být tyto údaje součástí.

 

Poučení o ochraně osobních údajů

Poučení o ochraně osobních údajů

Společnost BAYER s.r.o., IČ: 00565474, se sídlem Siemensova 2717/4, Praha 5 – Stodůlky, PSČ 15500, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C391, jako správce osobních údajů (dále jen „nás“, „naše“ a „my“), si Vám tímto dovoluje poskytnout informace o zpracování Vašich osobních údajů.

 

1Právní tituly, účely zpracování a kategorie osobních údajů

Na základě dále uvedených právních titulů budeme Vaše osobní údaje zpracovávat k následujícím účelům, a to manuálně (v papírové podobě) a rovněž automatizovaně pomocí prostředků výpočetní techniky a v elektronických databázích:

 

1.1 Vznik a plnění smluvního vztahu

Budeme zpracovávat Vaše osobní údaje uvedené ve smlouvě uzavřené mezi námi jako Vaším smluvním partnerem a Vámi jako druhou či další smluvní stranou, resp. mezi námi a naším smluvním partnerem, kterého zastupujete či za něj můžete jinak jednat či být jeho kontaktní osobou (taková smlouva, ať už uzavřená v písemné podobě, formou objednávky a jejího potvrzení, či ústní formou, dále jen jako „Smlouva“), a další Vaše osobní údaje, které jsme získali nebo získáme v souvislosti se Smlouvou, zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje (např. titul, jméno a příjmení, datum narození či IČO, funkce, adresa trvalého bydliště či adresa sídla, tel. číslo a e-mailová adresa), a to za účelem uzavření a řádného plnění Smlouvy a plnění dalších našich souvisejících povinností stanovených právními předpisy (zejména v daňové oblasti či v oblasti archivnictví). Právním titulem pro toto zpracování je uzavření a plnění Smlouvy s Vámi, resp. oprávněný zájem náš i našeho smluvního partnera, abychom evidovali, kdo našeho smluvního partnera v souvislosti se Smlouvou zastupuje či za něj jinak jedná či komunikuje, a plnění s tím souvisejících našich zákonných povinností. Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné, avšak potřebné pro uzavření a plnění Smlouvy; pro plnění případných našich zákonných povinností souvisejících se Smlouvou je poskytnutí Vašich osobních údajů zákonným požadavkem a v tom případě povinné, jejich neposkytnutí může vést např. ke vzniku škody z důvodu porušení našich zákonných povinností.

 

2. Předání osobních údajů

2.1 Zpracování osobních údajů na základě pověření

Pro zpracování Vašich údajů můžeme v určité míře využívat dodavatele specializovaných služeb, kteří vystupují jako naši zpracovatelé (např. pro účetní agendu). Tyto dodavatele služeb pečlivě vybíráme a pravidelně monitorujeme. Na základě příslušných smluv o zpracování osobních údajů tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje pouze v souladu s našimi pokyny.

 

2.2 Třetí strany

Vaše osobní údaje sdílíme s následujícími třetími stranami pro účely níže uvedené:

Třetí strana

Účel a rozsah předání

Kontakt na správce ochrany osobních údajů

Kterýkoliv třetí subjekt, který není smluvní stranou, avšak předání Vašich údajů takovému subjektu Smlouva předpokládá

Údaje v rozsahu potřebném pro účely plnění Smlouvy.

-

Mateřská společnost a případně další společnosti skupiny Bayer

 

Za účelem uzavření a plnění Smlouvy uchováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o Smlouvě v globální databázi koncernu Bayer, vytvořené a provozované naší mateřskou společností Bayer AG, 51368 Leverkusen, Německo.

Group Data Protection Officer

Bayer AG

Kaiser Wilhelm Allee 1

51368 Leverkusen, Německo

data.privacy@bayer.com.

 

2.3 Třetí země

Vaše osobní údaje mohou být předány do třetí země mimo Evropský hospodářský prostor, u které Evropská komise nevydala rozhodnutí, že zajišťuje náležitou úroveň ochrany osobních údajů. V takovém případě implementujeme vhodné záruky k zajištění takové dostatečné úrovně ochrany, např. prostřednictvím standardních doložek o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí. Kopii takových záruk můžete obdržet na základě žádosti doručené na níže uvedený kontakt.

 

3. Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje uchováváme a používáme tak dlouho, jak je to nezbytné pro účely uvedené výše, tj. nejdéle po dobu potřebnou k provedení všech činností souvisejících se Smlouvou a jejím plněním. Poté budou osobní údaje archivovány, a to po dobu 4 let za účelem ochrany našich oprávněných zájmů (např. pro účely dokazování v případném soudním sporu či správním řízení), resp. i po delší dobu, jestliže to vyžaduje zákon či jiný obecně závazný právní předpis (např. archivace dle daňových právních předpisů).

 

4. Informace o Vašich právech

Máte právo nás požádat o informace a vysvětlení ohledně Vašich osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům a na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování, které se Vás týkají, právo vznést námitku proti zpracování, stejně jako právo na přenositelnost údajů. Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se ochrany osobních údajů, nebo pokud chcete uplatnit svá práva, obraťte se na následující kontakt: BAYER s.r.o., Data Privacy Manager, Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5 – Stodůlky, nebo pošlete e-mail na adresu dataprivacyCZSK@bayer.com.