Korporatiivsed käitumispõhimõtted

Käitume äritegevuses kehtivate seaduste ja firma reeglite järgi

Järgime Bayeris kõigi oma äritegevuste elluviimisel aususe põhimõtet. Ausus on alustalaks meie väärtustele ja kultuurile. Me kõik peame täitma kehtivaid seaduseid ja määruseid ning järgima rangeid eetilise käitumisnorme.

 

MEIE ÄRIKÄITUMISE PÕHIMÕTTED

  1. Konkureerime ausalt kõikidel turgudel
  2. Tegutseme äritehinguid tehes ausameelselt
  3. Tasakaalustame majanduskasvu ökoloogilise ja sotsiaalse vastutusega
  4. Järgime meie globaalset äri reguleerivaid kaubanduskontrolli reegleid
  5. Kaitseme võrdseid võimalusi väärtpaberitega kauplemisel
  6. Meil on täpne raamatupidamine ja dokumentatsioon
  7. Kohtleme üksteist õiglaselt ja austusega
  8. Kaitseme ja austame intellektuaalomandi õigusi
  9. Tegutseme Bayeri parimates huvides
  10. Kaitseme ja turvame isikuandmeid

 

PP-OTH-EE-0032-1

Bayer toetab suuremat läbipaistvust oma suhetes tervishoiutöötajatega ning usub, et see suurendab avalikkuse usaldust innovatiivse ravimitööstuse suhtes.

image

Koostöö tervishoiutöötajatega

Ravimitööstuse ja tervishoiutöötajate vaheline koostöö on andnud meile suurel hulgal innovaatilisi ravimeid ning muutnud seeläbi paljude haiguste kulgu ning inimeste tervist. Me oleme veendunud, et tihe koostöö ning järjepidev tervishoiutöötajate täiendõpe on väga oluline patsientide paremate ravitulemuste saavutamiseks ja see on meie ühine eesmärk. 

image

Ravimitootja – tervishoiutöötaja: väga reglementeeritud koostöö

Koostöös tervishoiutöötajatega järgime me kõiki ravimitööstuse ja tervishoiutöötajate vahelist suhtlust reguleerivaid seadusi, regulatsioone ning meditsiinisektoris kehtivaid koodekseid. Lisaks neile reeglitele on hiljuti lisandunud mitmed läbipaistvust suurendavad regulatsioonid nagu USAs nn. Sunshine Act ja Euroopas EFPIA avalikustamiskoodeks. Samuti kehtivad mitmetes riikides kohalikud aruandluskohustused. Me austame igati tervishoiutöötajate sõltumatust ning otsustusõigust.  

image

EFPIA avalikustamiskoodeksi ellurakendamine

Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsiooni (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations - “EFPIA”) liikmena ja vastavuses meie firma väärtustega, toetame täielikult EFPIA avalikustamiskoodeksi ellurakendamist. Vastavalt koodeksile avalikustab Bayer tervishoiutöötajatele ja tervishoiuorganisatsioonidele makstavad tasud Bayeri globaalsel ja kohalikul veebilehel.

image

Andmete avalikustamise raporti põhimõtted

Uuri järele kuidas me kogume ja avalikustame tervishoiutöötajatele makstavad toetused ja tasud ning kus on juurdepääs andmete avalikustamise raportile.

 

 

PP-OTH-EE-0032-1

Vastavalt EFPIA avalikustamiskoodeksile avalikustab Bayer tervishoiutöötajatele ja tervishoiuorganisatsioonidele makstavad toetused ja tasud, mis on seotud retseptiravimite arendus – ja müügitegevusega.

 

Avaldatud andmed kuuluvad nelja peamisse kategooriasse:

 

Kategooriad

Tasud

Tervishoiutöötajad

Tervishoiuorganisatsioonid

Annetused ja stipendiumid

-

Rahalised ja mitte-rahalised tasud

Sündmuste tasud

1. Registreerimistasud
2. Reisi- ja majutuskulud

1. Sponsorlepingud
2. Registreerimistasud (sobivusel)
3. Reisi- ja majutuskulud

Teenuse ja konsultatsiooni tasud

1. Tasud
2. Lepingus kokku lepitud seotud kulud, sh reisi ja majutuskulud

Uuringud ja arendustegevused

Tasud, reisi- ja majutuskulud ja teised lepingus kokku lepitud seotud kulud

 

202020212022
PDF allalaadiminePDF allalaadiminePDF allalaadimine


PP-OTH-EE-0032-1

Ravimitootja ja tervishoiutöötaja vaheline koostöö hõlmab nii prekliinilisi uuringuid, kliinilist ravimiarendust kui ka igapäevast tavapraktikat ning patsiendi ravitulemuste hindamist.

Tervishoiutöötajad on esmases kontaktis patsiendiga ning omavad seetõttu väärtuslikku ja igakülgset infot patsiendi ravitulemustest ning näevad, kuidas ravi haiguse puhul toimis. See info on ravimitootjale väga oluline, sest aitab tõhustada meie pingutusi saavutada parimad tulemused patsientide raviprotsessis, ravimeetodites ning ravitulemuses.
 

 

Koostöö näide nr 1: kliinilised uuringud              
Patsiendid vajavad õigeid ravimeid 
 
Meie firma teaduseksperdid teevad tihedat koostööd meditsiiniteadlastega ja tervishoiutöötajatega, et  patsiendid saaksid kasu tohutust hulgast maailmas leiduvatest meditsiinialastest teadmistest. Me usume, et tihe koostöö uuringute alal aitab meil saavutada paremaid teadmisi haigustest ning arendada vajalikke ravimeid kiiremini. Raviarstid ja teised tervishoiutöötajad viivad uuringukeskustes läbi kliinilisi uuringuid, mis põhinevad riigi vastavate meditsiinivaldkonna asutuste poolt heakskiidetud uuringuprotokollidel ning uuringu teaduslikud ja õiguslikud aspektid on saanud heakskiidu ka meditsiinieetika komitee poolt. Raviarstil on väga oluline osa uuringus osalevate patsientide jälgimisel ja nad vastutavad uuringuandmete kogumise eest. Tervishoiutöötajate ja tervishoiuorganisatsioonide poolt uuringu läbiviimiseks jagatud teadmised ja kulutatud aeg on vaja kompenseerida.

 

Estonia EFPIA

 

Rohkem kliinilistest uuringutest  >

 

Koostöö näide nr 2: arstide täiendkoolituse toetamine 
Patsiendid vajavad väga pädevaid arste 
 
Bayer töötab välja innovaatilisi ravimeid. Uusi ravivõimalusi tuleb tutvustada tervishoiutöötajatele, et tagada uute ravimite vastutustundlik kasutamine. Seetõttu toetame tervishoiutöötajate täiendõpet ja osalemist erinevatel kongressidel ja koolitustel. Nii on arstidel võimalus saada informatsiooni kõige kaasaegsematest meditsiinilistest teadusuuringutest ning määrata oma patsientidele parim võimalik ravi. Ainult nii saame meie täita oma kohustust ja toetada uute ravimivõimaluste korrektset kasutamist.  Teadusüritused on vaid üks paljudest võimalikest viisidest arstide täiendõppes.

 

Estonia EFPIA

 

EFPIA avalikustamiskoodeks 

 

PP-OTH-EE-0032-1

EFPIA avalikustamiskoodeksi üldreegleid rakendatakse kõigi liikmesfirmade puhul ja kõik ettevõtted avaldavad tervishoiutöötajatele ja tervishoiuorganisatsioonidele makstavad toetused ja tasud eelmääratud kujul. Siiski mõned avalikustamise metoodika üksikasjad jäetakse liikmesfirmade otsustada, et võimaldada vajalikku paindlikkust sisemiste protsessidega kohanemiseks.  
See avalikustamise metoodika selgitab kuidas Bayer Estonia dokumenteerib ja avalikustab vastavad andmed.

 

Bayer OÜ
Ülevaade avalikustamise metoodikast, mida kasutakse EFPIA avalikustamiskoodeksi rakendamisel. Eestis kajastub see Ravimitootjate Liidu koodeksis käsimüügi- ning retseptiravimite müügiedenduse ja tervishoiutöötajatega koostöö kohta. 

 

Eessõna
Meie Bayeris oleme veendunud, et tihe koostöö tervishoiutöötajatega ning arstide pidev täiendõpe on olulised tegurid, mis aitavad saavutada patsientidel paremaid ravitulemusi. Tervishoiutöötajatele (HCP) ja tervishoiuorganisatsioonidele (HCO) aja ja ekspertteadmiste eest kompensatsiooni maksmisel kasutame läbipaistvat süsteemi. Meditsiinivaldkonna ekspertidega koostööd tehes järgime kõiki kehtivaid seadusi ja eeskirju, nt Euroopas EFPIA avalikustamiskoodeksit ning erinevaid kohalikke seadusjärgseid aruandekohustusi, ning austame täiel määral asjatundjate sõltumatust ja usaldusväärsust. EFPIA avalikustamiskoodeks on Eestis kaetud Ravimitootjate Liidu koodeksiga käsimüügi- ja retseptiravimite müügiedenduse ja tervishoiutöötajatega koostöö kohta. Koodeksid tagavad selle, et välditakse isegi muljet võimalikust huvide konfliktist. Muutes koostöö ravimitööstuse ja meditsiinikogukonna vahel veelgi läbipaistvamaks, on üldsusel võimalik selle koostöö olulisust ja väärtust paremini mõista.
 
Ravimitööstuse ja tervishoiutöötajate ning tervishoiuorganisatsioonide vaheliste koostöö  iseloomu ja ulatuse läbipaistvuse suurendamiseks dokumenteerib ja avaldab Bayer kõik EFPIA avalikustamiskoodeksi alla kuuluvad otseselt või kaudselt HCP-de või HCO-dele makstavad tasud. Aruandlusperioodiks on alati terve kalendriaasta. 
  
Selle ülevaate eesmärk on selgitada avalikustamise metoodikat nii, et kõik kes aruande avavad, mõistavad, kuidas Bayer selliseid andmeid dokumenteerib ja avaldab. Eelkõige selgitatakse selles andmekogumise ja aruandlusmeetodite üksikasju. EFPIA avalikustamiskoodeksi üldreegleid rakendatakse kõigi liikmesettevõtete puhul ja kõik ettevõtted avaldavad vastavad tasud eelmääratud kujul. Mõned avalikustamise metoodika üksikasjad jäetakse liikmesfirmade  otsustada, et võimaldada vajalikku paindlikkust sisemiste protsessidega kohanemiseks.  
  
Meie ettevõtte eesmärk on alati täielik tasude avalikustamine. Ainult juhul, kui makstav tasu jääb selgelt avalikustamiskoodeksi mõjualast välja, ei lisata seda avaldatavasse aruandesse. 
  
Avalikustamise metoodika ülevaates selgitame konkreetsete küsimuste põhjal üksikasjalikult, kuidas Bayer HCP-dele ja HCO-dele tasud avalikustab. Selguse tagamiseks illustreeritakse üldist selgitust võimaluse korral ka näidetega.

 

Laadige all eestikeelse avalikustamismetoodika kogutekst.
Laadige all inglisekeelse avalikustamismetoodika kogutekst.
 

PP-OTH-EE-0032-1

Bayer toetab täielikult suuremat läbipaistvust ravimitootjate ja tervishoiutöötajate ning tervishoiuorganisatsioonide suhetes ning seega järgib EFPIA avalikustamiskoodeksit.

 

Estonia EFPIA

 

 

image
40 juhtivat ravimitööstuse ettevõttet 33 riigist on kinnitanud, et järgivad EFPIA avalikustamiskoodeksit.

EFPIA avalikustamiskoodeks (inglise keeles EFPIA Disclosure Code of Transfers of Value from Pharmaceutical Companies to Healthcare Professionals and Healthcare Organizations) on vabatahtlik koodeks, mille alusel kõik EFPIA liikmesfirmad avalikustavad tervishoiutöötajatele ning tervishoiuorganisatsioonidele makstavad tasud. Vastavalt koodeksile avalikustavad kõik EFPIA liikmesfirmad, sealhulgas ka Bayer, nii otsesed kui kaudsed rahalised ja mitte-rahalised tasud, mis on seotud ravimite arendus – ja müügitegevusega. Avalikustamine on iga-aastane ning toimub hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta juunis.

image
Tasustamise alused

Tervishoiutöötajatele makstav tasu sõltub nende poolt ravimitootjale pakutud teenusest. Tasu suurus ja meetod tuleneb pakutud teenuse iseloomust, ekspertteadmistest ning teenuse osutamiseks kulunud ajast. Tasu suurus on riigiti erinev ning sõltub kohalikust palgatasemest, seadustest ning kehtivatest koodeksitest. Õiglase turuväärtuse jälgimine tagab, et tasu on kooskõlas pakutud teenusega ning ei mõjuta tervishoiutöötaja raviotsuseid. 

image

Isikuline või summeeritud avalikustamine?

EFPIA avalikustamiskoodeks on ravimtootjate endi poolt võetud kohustus läbipaistvuse suurendamiseks, mille alusel tervishoiutöötajatele makstavad tasud avalikustatakse kas isikustatult või summeeritult. Andmekaitse seadused enamuses Euroopa riikides lubavad isikustatud tasude avalikustamist ainult juhul kui on olemas nõusoleku vorm andmete avalikustamiseks. Kui tervishoiutöötaja ei anna oma nõusolekut andmete isikustatud avalikustamiseks, siis avalikustatakse tasud anonüümses vormis summeeritult. Vastavalt EFPIA koodeksile toimub uuringute ja arendustegevuste raames makstavate tasude avalikustamine alati summeeritult.

image
Andmekaitse

Bayer tunnustab igati õigust eraelu puutumatusele ja jälgib kõiki andmekaitse nõudeid. Sellest tulenevalt kaitseme isikuandmeid ning käitleme neid vastavalt üldistele ja kohalikele andmetekaitse normidele. Andmed avalikustatakse isikustatult vaid juhul kui tervishoiutöötaja on andnud selleks kirjaliku nõusoleku. Andmete töötlemisel kasutame turvatud andmekaitse süsteeme, et välistada neile juurdepääs väljastpoolt ning vältida andmete väärkasutamist. Lisaks on firmasiseselt piiratud juurdepääs avalikustamisega seotud andmetele ning see on olemas vaid otseselt andmete kogumise ja raporteerimisega seotud töötajatel. 

image
Täielik avalikustamine

Leiame, et ainult andmete täielik avalikustamine annab õiglase pildi meie ja tervishoiutöötajate vahelistest koostööst ning seetõttu ei avalikusta me isikustatult mitte-täielikke andmeid. Kui konkreetse avalikustamisele kuuluva tegevuse andmete osas jäävad osapooled eriarvamusele, siis avalikustame andmed EFPIA andmete avalikustamise vormis summeeritult. 

 

PP-OTH-EE-0032-1