Informacija apie duomenų privatumą

Šio socialinio tinklo kanalo (toliau - Socialinio tinklo kanalas) paslaugas teikia UAB „Bayer“, įmonės kodas 111818633, adresas Sporto g. 18B, Vilnius, Lietuva (toliau - Mes arba Mūsų). Daugiau informacijos apie Socialinio tinklo kanalo paslaugų teikėją rasite Mūsų duomenyse.

 

A. Asmens duomenų tvarkymas

asmens duomenis, kai naudojatės Mūsų Socialinio tinklo kanalu. Išskyrus atvejus, kai toliau esančiuose skyriuose nurodyta kitaip, Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra tas, kad tvarkyti tokius duomenis Mums būtina siekiant suteikti jums galimybę naudotis jums reikalingomis Socialinio tinklo kanalo funkcijomis (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

 

I. Naudojimasis Mūsų Socialinio tinklo kanalu

1. Naudojimasis komentavimo, žinučių siuntimo ir pokalbio internetu funkcijomis

Su Mumis tiesiogiai susisiekti galite naudodamiesi Mūsų Socialinio tinklo kanale teikiamomis komentavimo, žinučių siuntimo arba pokalbio internetu funkcijomis. Išskyrus atvejus, kai informacijoje apie duomenų privatumą nurodyta kitaip, tokiame kontekste pateikiama informacija bus tvarkoma tik tam, kad galėtume atsakyti į Jūsų klausimus.

 

2. Informacija apie šalutinį poveikį ir skundai dėl produkto kokybės

Šis Socialinio tinklo kanalas nepritaikytas ir neskirtas dalintis informacija apie nepageidaujamą šalutinį poveikį, gydomojo poveikio nebuvimą, medicinines klaidas, neoriginalius produktus / padirbtus vaistus, nenumatytą produktų vartojimą ir vartojimą nesilaikant informaciniame lapelyje nurodytų reikalavimų, skundus dėl kokybės ir / arba kitas problemas dėl įmonės „Bayer“ produktų saugumo ir kokybės. Jei norite pranešti apie šalutinį poveikį arba pateikti skundą dėl produkto kokybės, prašome susisiekti su savo sveikatos priežiūros specialistu (pvz., gydytoju ar vaistininku), už sveikatos priežiūrą atsakinga vietos valdžios įstaiga arba apie nepageidaujamą šalutinį poveikį pranešti mūsų tinklalapyje.

 

Jei vis dėlto pranešite apie nepageidaujamą šalutinį poveikį ar kitas su „Bayer“ produktų kokybe ir saugumu susijusias problemas, laikydamiesi teisės aktų privalėsime reaguoti į Jūsų žinutę ir prireikus, siekdami aiškumo – susisiekti su Jumis. Vėliau apie jūsų nurodytas problemas turėsime pranešti kompetentingoms sveikatos priežiūros institucijoms. Tokiu atveju Jūsų informacija bus perduodama suteikus pseudonimą, t. y. nebus perduodama jokia informacija, pagal kurią būtų galima tiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Suteikus pseudonimą jūsų informacija taip pat gali būti perduodama Mūsų įmonių grupei ir bendradarbiaujantiems partneriams, jeigu jie taip pat būtų įpareigoti apie problemą pranešti atitinkamoms sveikatos priežiūros institucijoms.

 

3. Naudojimasis mygtuko „patinka“ funkcijomis

Visi asmenys, spaudžiantys mygtuką „patinka“, siunčia informaciją platformos teikėjui, kuris teikia Mums sukauptus duomenis apie visų Mūsų Socialinio tinklo kanale mygtuką „patinka“ paspaudusių vartotojų amžiaus vidurkį, gyvenamąją vietą, lytį, kalbą ir elgesį kanale. Mes niekada negauname informacijos apie atskirus asmenis. Daugiau informacijos apie platformos teikėjo renkamus duomenis rasite toliau nurodytoje (D) platformos teikėjo pateiktoje Informacijoje apie duomenų privatumą.

 

II. Socialinio tinklo valdymo įrankis

Mes naudojamės socialinio tinklo valdymo įrankiu, kad galėtume kontroliuoti savo paskyrą ir turinį, kuriuo dalijamės savo Socialinio tinklo kanale bei reguliuoti apsilankančių vartotojų bendravimą su Mumis (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Dėl šios priežasties Jūsų veiksmai Mūsų Socialinio tinklo kanale (pvz., komentarai, mygtuko „patinka“ paspaudimai, įkeliami skelbimai, žinutės) bus perkelti ir saugomi Mūsų Socialinio tinklo valdymo įrankyje.

 

Socialinio tinklo valdymo įrankis suteikia Mums galimybę analizuoti Mūsų Socialinio tinklo kanale apsilankančių vartotojų veiklą, kad galėtume, pvz.:

 

 • nustatyti, kurie vartotojai Mūsų kanale aktyviausi;
 • naudodamiesi automatiniu arba rankiniu vertinimu įvertinti jų požiūrį;
 • atpažinti prekinio ženklo populiarintojus ir daugiausia įtakos darančius vartotojus ir sudaryti jų charakteristikas;
 • filtruoti žinutes bei atpažinti ir ištrinti brukalus.

 

Kol reguliariai lankotės Mūsų kanale, saugome informaciją apie Jūsų elgesį. Jei Mūsų kanale nesilankote daugiau kaip 2 metus, duomenis apie Jūsų elgesį ištriname.

 

III. Stebėjimas socialiniuose tinkluose

Mes vykdome vadinamąjį „stebėjimą“ socialiniuose tinkluose. Stebėjimas socialiniuose tinkluose - tai socialinių tinklų kanaluose pateikiamos informacijos apie įmonę, asmenį, produktą arba prekės ženklą atpažinimas ir įvertinimas. Mes naudojamės Stebėjimo socialiniuose tinkluose paslaugomis ir gauname duomenų tik iš viešai prieinamos informacijos tam, kad galėtume:

 

 • atlikti raktinių žodžių paiešką įvairiuose socialinių tinklų kanaluose;
 • stebėti pokalbio intensyvumą, kai vartotojai reaguoja į Mūsų prekės ženklą;
 • pamatyti vizualinę pokalbių krypčių tam tikru analizuojamu laikotarpiu išraišką;
 • atlikti paiešką, filtruoti ir analizuoti pokalbių srautus bei
 • stebėti tam tikrų Mums ir Mūsų verslui svarbių fizinių ar juridinių asmenų (vadinamųjų nuomonės lyderių) viešai prieinamas nuomones, pareiškimus ar kitus veiksmus socialinių tinklų kanaluose.

 

Informacija, kurią gauname vykdydami stebėjimą socialiniuose tinkluose, naudojame tam, kad:

 

 • geriau suprastume vartotojų požiūrį, ketinimus, nusiteikimą ir rinkos tendencijas bei tam, kad geriau suprastume klientų ir kitų suinteresuotų asmenų poreikius ir galėtume gerinti savo produktus ir paslaugas bei
 • gautume informacijos apie savo produktų šalutinį poveikį, gydomojo poveikio nebuvimą, medicinines klaidas, neoriginalius produktus / padirbtus vaistus, nenumatytą produktų vartojimą ir vartojimą nesilaikant informaciniame lapelyje nurodytų reikalavimų bei skundus dėl kokybės ir / arba kitas su Mūsų produktais susijusias saugumo ir kokybės problemas.

 

Mes vykdome Stebėjimą socialiniuose tinkluose, kurio teisinis pagrindas yra tas, kad įstatymu leidžiama tvarkyti tokius duomenis, kai tai atliekama siekiant teisėto tikslo, t. y. pirmiau nurodytų priežasčių, kodėl naudojamės įžvalgomis, gautomis iš Stebėjimo socialiniuose tinkluose surinktos informacijos (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

 

IV. Duomenų perdavimas naudojantis duomenų tvarkymo paslaugomis

Kad galėtume kontroliuoti savo Socialinio tinklo kanalą, pasitelkiame specializuotų paslaugų teikėjus, kurie turi prieigą prie visų tokiais socialinio tinklo kanalais su Mumis susiekiančių vartotojų asmens duomenų. Tokių paslaugų teikėjus kruopščiai atrenkame ir nuolat stebime. Atitinkamų duomenų tvarkytojų sutarčių pagrindu jie tvarko asmens duomenis tik vadovaudamiesi Mūsų nurodymais ir laikydamiesi Mūsų reikalavimų.

 

B. Informacija, susijusi su jūsų teisėmis

Pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus paprastai Jūs galite pasinaudoti šiomis teisėmis:

 

 • teise gauti informaciją apie Mūsų saugomus savo asmens duomenis;
 • teise reikalauti ištaisyti, ištrinti Jūsų asmens duomenis arba apriboti jų tvarkymą;
  • teise nesutikti, jog būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, dėl priežasčių, susijusių su jūsų teisėtais interesais, viešuoju interesu arba profiliavimu, išskyrus tuos atvejus, kai galime įrodyti, jog egzistuoja įtikinančios ir pateisinančios priežastys, kurių svarba yra didesnė nei jūsų interesų, teisių ir laisvių, arba kad toks duomenų tvarkymas yra vykdomas siekiant užtikrinti, vykdyti ar pagrįsti teisinius ieškinius;
 • teise į duomenų perkeliamumą;
  • teise pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
  • teise bet kuriuo momentu ateityje atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo.

 

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, siųskite prašymą toliau nurodytu kontaktiniu adresu (-> C.).

 

C. Kontaktai

Visus su duomenų apsauga susijusius klausimus galite pateikti nusiuntę Mums privačią žinutę (pasinaudoję žinučių siuntimo funkcija) Mūsų Socialinio tinklo kanale arba susisiekę su asmeniu, Mūsų įmonėje atsakingu už duomenų apsaugą, toliau nurodytu adresu:

 

Darbuotojas, atsakingas už duomenų apsaugą
UAB „Bayer“
Sporto g. 18B, Vilnius, Lietuva

 

D. Asmens duomenų tvarkymas, kurį vykdo platformos teikėjas

Prašome atkreipti dėmesį, kad jums lankantis Mūsų Socialinio tinklo kanale,  šio Socialinės tinklo kanalo platformos teikėjas taip pat tvarkys Jūsų asmens duomenis. Daugiau informacijos rasite platformos teikėjo pateikiamoje Informacijoje apie duomenų privatumą.

 

E. Informacijos apie duomenų privatumą pakeitimai

Kartais Mes atnaujinsime Informaciją apie duomenų privatumą. Atnaujinimai bus skelbiami Mūsų Socialinio tinklo kanale. Pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Socialinio tinklo kanale. Dėl to rekomenduojame reguliariai lankytis Mūsų Socialinio tinklo kanale ir susipažinti su informacija apie galimus naujinimus.

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 05.07.2019