Izjava o varstvu osebnih podatkov na področju farmacevtskih izdelkov

S to izjavo vam Bayer d.o.o. Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana, skupaj s povezanimi osebami, ki nastopajo kot skupni upravljavci osebnih podatkov, posreduje informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov, kadar pokličete telefonsko številko za farmacevtske izdelke (v nadaljevanju: »informacije«). 

 

1. Namen obdelave in kategorije osebnih podatkov

V kolikor boste imeli vprašanja glede uporabe, sestavin, odmerjanja ali boste iskali druge splošne nasvete glede izdelkov BAYER, bomo vaše osebne podatke obdelali izključno za namen obravnave vašega vprašanja/zahteve v zvezi z iskanimi informacijami. Namen obdelave je zagotavljanje ustreznih in celovitih informacij o izdelkih BAYER. Za obdelavo vašega vprašanja oziroma zahteve bomo obdelovali naslednje osebne podatke: ime in priimek, telefonsko številko, e-mail (morebitne druge informacije, potrebne za vzpostavitev stika z vami, kot nam jih boste posredovali), vrsto klicatelja (potrošnik ali zdravstveni delavec) in vsebino vašega sporočila ter našega odgovora. Tovrstne podatke zberemo pri telefonski in elektronski komunikaciji z vami. Lahko pride tudi do obdelave posebnih kategorij osebnih podatkov, tj. podatkov o vaši zdravstveni anamnezi in/ali zdravstvenem stanju, pri čemer bomo te podatke zbrali samo, če nam jih prostovoljno razkrijete v svojem vprašanju/zahtevi. 

 

Klic na telefonsko številko za pridobivanje informacij načeloma ni namenjen zbiranju prijav neželenih dogodkov glede izdelkov družbe BAYER. V kolikor želite prijaviti neželeni dogodek, ki se je zgodil pri uporabi izdelka družbe BAYER, predlagamo, da se obrnete na svojega zdravnika ali farmacevta ali neposredno na nacionalni center za poročanje. Prijavo lahko oddate tudi na naslov: pv.slovenia@bayer.com, tel. 01 5814 476. Lahko jo posredujete tudi preko spletnega orodja  SafeTrack, ki je na voljo v angleškem in nemškem jeziku. Če boste prijavo nezaželenega dogodka pri uporabi izdelka družbe BAYER kljub temu podali v okviru klica na telefonsko številko ali elektronskega sporočila, namenjenih pridobivanju informacij, bodo vaši osebni podatki obdelani na način in pod pogoji, kot jih najdete na naslednji povezavi: Izjava o varstvu osebnih podatkov na področju farmakovigilance (bayer.com).

 

Klic na telefonsko številko za pridobivanje informacij prav tako načeloma ni namenjen sprejemanju pritožb na kakovost zdravil. V kolikor želite sporočiti pritožbo na kakovost zdravila, lahko oddate prijavo na naslov  qa.slovenia@bayer.com, tel. 01 5814 423. V kolikor boste pritožbo na kakovost zdravila, kljub temu podali  v okviru klica na telefonsko številko ali elektronskega sporočila, namenjenih pridobivanju informacij, bodo vaši osebni podatki obdelani na način in pod pogoji, kot jih najdete na naslednji povezavi: Slovenia - Privacy Statement QA (bayer.com).

 

2. Kategorije uporabnikov in prenos osebnih podatkov

Podatke bodo uporabljali zaposleni pri skupnih upravljavcih, ki bodo obravnavali vaše vprašanje/zahtevo. Osebne podatke lahko posredujemo tudi zunanjim izvajalcem storitev, ki po posameznih segmentih (kot pogodbeni obdelovalci) po naših navodilih in v našem imenu ter v skladu z nameni iz točke 1 tega obvestila izvajajo pogodbeno obdelavo osebnih podatkov. Vaše vprašanje/zahtevo lahko posredujemo tudi družbi Conduent Commercial Solutions, LLC, Florham Park, New Jersey, ZDA, ki za nas izvaja storitve telefonskega in elektronskega komuniciranja s strankami. Osebne podatke lahko posredujemo tudi pristojnim organom, v kolikor bi bila narava informacije takšna, da se vzpostavi zakonska obveznost poročanja. 

 

Navedeno v predhodnem odstavku lahko vključuje tudi izvoz podatkov izven Republike Slovenije in v tretje države, ki ne nudijo enakega varstva osebnih podatkov kot Republika Slovenija. V teh primerih zagotovimo izvedbo vseh ukrepov za varstvo osebnih podatkov in s pogodbenimi obdelovalci sklenemo ustrezne pogodbe (Standardne pogodene klavzule) in/ali pridobimo ustrezna dovoljenja. 

 

 3. Obdobja hrambe osebnih podatkov 

Vaše osebne podatke hranimo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego zgoraj navedenega namena, tj. obravnavo vaše zahteve/vprašanja oz. do preklica vašega soglasja, v kolikor bo ta podan prej ter za čas, ki je potreben v primeru morebitnih upravnih ter drugih postopkov. Vaši podatki bodo v vsakem primeru anonimizirani in izbrisani najkasneje po poteku 5 let. 

 

V kolikor bi v posameznem primeru obstajala druga zakonska podlaga za hrambo podatkov (npr. v primeru spora, v zvezi s katerim bi bili podatki lahko pomembni, do poteka zastaralnih rokov oz. do pravnomočne odločitve), bomo osebne podatke hranili dlje.

 

 4. Pravna podlaga za obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov

 

 

Namen

 

Pravna podlaga Podatke je treba zagotoviti Posledice nezagotovitve podatkov
Obdelava in odgovor na vaše vprašanje / zahtevo.

Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov je vaša privolitev. 

V primeru klica izrecno soglasje k obdelavi osebnih podatkov, tudi posebnih vrst osebnih podatkov (npr. zdravstveni podatki itd.) podate  v telefonskem razgovoru z našim osebjem oz. v primeru klica izven delovnega časa, z izbiro tipke 1. 
V primeru pošiljanja elektronske pošte z navedbo osebnih podatkov in/ali posebej varovanih osebnih podatkov ali pri uporabi drugih sodobnih komunikacijskih poti, se šteje da ste soglašali z obdelavo teh podatkov, ko ste po tem pravnem pojasnilu poslali vaše sporočilo na naš naslov z izbranimi osebnimi podatki.

Soglasje lahko kadarkoli umaknete oz. prekličete, pri čemer preklic soglasja ne bo vplival na zakonitost obdelave na podlagi soglasja pred njegovim preklicem in na zakonitost obdelave na podlagi drugih pravnih podlag.

Podatke iz prvega odstavka pod točko 1 je potrebno zagotoviti.
Vaše zahteve / vprašanja brez podatkov iz prvega odstavka pod točko 1 ne bomo  mogli obdelati in vam ne bomo mogli posredovati odgovora. 
 

 

5. Avtomatizirana obdelava 
Vaši osebni podatki se lahko avtomatizirano obdelujejo v družbi Bayer d.o.o. in v povezanih družbah. V kolikor bi ocenili, da je to potrebno, lahko osebne podatke izvozimo tudi v tretje države, ki niso članice Evropske skupnosti. V takšnem primeru bodo povezane družbe Bayer poskrbele za ustrezno zaščito vaših osebnih podatkov, ki bo primerljiva z zaščito v Evropski skupnosti.

 

6. Informacije o vaših pravicah 

Imate pravico: i) zahtevati dostop do vaših podatkov; ii) zahtevati popravek ali izbris; iii) zahtevati omejitev obdelave; iv) ugovarjati obdelavi; v) do prenosljivosti; in vi) do vložitve pritožbe pri pristojnem nadzornem organu. 
 


Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov ali želite uveljavljati svoje pravice, se obrnite na kontaktno točko Bayer d.o.o. Slovenija, Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana, e-pošta: lpc.si@bayer.com