Zásady Corporate Compliance společnosti Bayer / Bayer Corporate Compliance Policy

Podnikání v souladu s platnými právními předpisy a pravidly společnosti

Conducting the business according to applicable law and company rules

I. Zásady Corporate Compliance jsou základem

Společnost Bayer si klade za cíl uspět v konkurenčním prostředí, a to inovativními postupy, orientací na kvalitu, spolehlivostí a poctivými praktikami. To zahrnuje dodržování předpisů společnosti i předpisů zákonných. Zásady Corporate Compliance jsou pro to základem. Upozorňují na několik zásad, které mají zvláštní praktický význam.

I. Corporate Compliance Policy forms the basis

Bayer aims to succeed in the competitive arena by being innovative, quality-driven, reliable and fair. This means observing both company-specific and statutory regulations. The Corporate Compliance Policy forms the basis for this. It draws attention to a number of principles that are of particular significance in practice.

II. Principy

Bayer respektuje platné právní předpisy, včetně mezinárodního práva, a to samé vyžaduje po svých zaměstnancích a obchodních partnerech. Tyto zásady uvádějí některé z hlavních bodů, které mají zvláštní praktický význam.

II. Principles

Bayer respects applicable law, including international law, and requires its employees and business partners to do likewise. This policy lists some of the main points that are of particular practical relevance.

1. Poctivá hospodářská soutěž

Společnost Bayer je plně vázána principy poctivé hospodářské soutěže, zejména přísným dodržováním zákona o ochraně hospodářské soutěže.

1. Fair competition

Bayer is absolutely committed to the principle of fair competition and, in particular, to the strict observance of antitrust law.

2. Poctivost v obchodních vztazích

Korupce se netoleruje.

2. Integrity in business dealings

Corruption will not be tolerated.

3. Zásada udržitelnosti

Společnost Bayer si je vědoma své odpovědnosti za ochranu zdraví a životního prostředí a zajištění bezpečnosti lidí.

3. Principle of sustainability

Bayer is conscious of its responsibility to protect health and the environment and ensure people’s safety.

4. Zachovávání předpisů zahraničního obchodu

Ustanovení všech národních a mezinárodních právních předpisů v oblasti zahraničního obchodu musí být dodržována.

4. Upholding foreign trade laws

The provisions of all national and international foreign trade laws must be observed.

5. Zachovávání rovných příležitostí při obchodování s cennými papíry

Každý zaměstnanec je zavázán nakládat důvěrně s jakoukoliv interní informací, která by mohla ovlivnit cenu obchodních podílů na společnosti.

5. Preserving equal opportunity in securities trading

Every employee is obligated to treat confidentially any internal information that could affect the price of the company’s stock.

6. Řádné vedení záznamů a transparentní účetní výkazy

Interní kontrolní systém musí zajišťovat řádnou dokumentaci klíčových podnikových procesů. Kontroly musí být stanoveny tak, aby zajistily úplné a správné zachycení všech údajů o transakcích, jež jsou relevantní pro účetní účely.

6. Proper record-keeping and transparent financial reporting

An internal control system must provide for the proper documentation of key business processes. Controls must be established to ensure that all transaction details relevant for accounting purposes are fully and correctly captured.

7. Spravedlivé a slušné pracovní podmínky

Od všech zaměstnanců se očekává, že se budou chovat přátelsky, spravedlivě, slušně a uctivě ke svým kolegům a třetím osobám. Diskriminace nebo obtěžování jakéhokoliv druhu se netoleruje.

7. Fair and respectful working conditions

All employees are expected to behave in a friendly, objective, fair and respectful manner toward colleagues and third parties. Discrimination or harassment of any kind will not be tolerated.

8. Ochrana našich práv duševního vlastnictví a respektování těchto práv náležejících jiným subjektům

Důvěrné informace společnosti nesmí být sdělovány jakékoliv třetí osobě ani zveřejňovány. Zaměstnanci jsou povinni mít stejný ohled na práva duševního vlastnictví jiných subjektů.

8. Protecting our intellectual property rights and respecting those of others

Confidential company information must not be disclosed to any third party or made public. Employees must treat the intellectual property rights of other entities with the same respect.

9. Odlišování firemních a osobních zájmů

Všichni zaměstnanci jsou povinni vždy odlišovat své osobní zájmy od zájmů společnosti. Personální rozhodnutí a obchodní vztahy se třetími osobami musí být též založeny pouze na objektivních kritériích.

9. Keeping corporate and personal interests separate

All employees must always keep their personal interests separate from those of the company. Personnel decisions and business relationships with third parties must also be based solely on objective criteria.

10. Spolupráce s úřady

Společnost se snaží spolupracovat při svých obchodech se všemi státními a správními úřady. Veškeré informace sdělované těmto úřadům musí být správné a úplné a musí být poskytnuty pravdivě, včas a srozumitelně.

10. Cooperation with the authorities

The company endeavors to be cooperative in its dealings with all authorities and government agencies. All information communicated to the authorities must be correct and complete and be provided in an open, timely and understandable manner.

III. Realizace

1. Společnost poskytuje svým zaměstnancům přístup ke všem potřebným zdrojům informací a radí jim, jak předcházet porušení zákona či předpisů společnosti.

III. Implementation

1. The company provides employees with access to all the necessary information resources and counsel to prevent violations of the law or company regulations.

2. Každý nadřízený musí organizovat svou oblast, za kterou odpovídá, tak, aby zajistil dodržování pravidel společnosti a platných právních předpisů, a tím i zásad Corporate Compliance.

2. Every supervisor must organize his or her area of responsibility so as to ensure adherence to company rules and applicable law and thus to the Corporate Compliance Policy.

3. Holdingová společnost, podskupiny, servisní firmy a oblastní organizace jmenují Compliance Officers, jejichž povinnosti zahrnují poskytování poradenství a školení v otázkách dodržování předpisů a šetření tvrzených porušení compliance.

3. The holding company, subgroups, service companies and country organizations appoint Compliance Officers, whose responsibilities include providing advice and training on compliance issues and investigating any alleged compliance violations.

4. Každý zaměstnanec je povinen okamžitě nahlásit porušení zásad Corporate Compliance. Vnitřní audit v pravidelných intervalech přezkoumá účinnost Zásad Corporate Compliance.

4. All employees are required to immediately report any violations of the Corporate Compliance Policy. Corporate Auditing will review the effectiveness of the Corporate Compliance Policy at regular intervals.