Bayer kiirendab ettevõttes muutuste läbiviimist, et astuda vastu turu väljakutsetele ja võimaldada kasvu soodustavaid lisainvesteeringuid

  • 2020. aastaks on kinnitatud kohandatud ettevõtte prognoosid
  • Vaatamata COVID-19 pandeemiast tulenevale negatiivsele mõjule peaks 2021. aasta eeldatav käive jääma umbes 2020. aasta tasemele; 2021. aasta põhitegevuse aktsiakasum jääb püsivate vahetuskursside korral veidi alla 2020. aasta taseme.

  • Oodatust kehvemad väljavaated põllumajandusturul viivad tõenäoliselt taimekaitse divisjoni suurusjärgus 5–9 miljardi eurose mitterahalise väärtuse languseni.

  • Alates 2024. aastast on plaanis tegevuskulude lisakokkuhoid vähemalt 1,5 miljardit eurot aastas, mille abil on võimalik tugevdada marginaalinäitajaid ning rahastada innovatsiooni ja majanduskasvu lisainvesteeringuid.

  • Dividendipoliitika ei muutu, väljamaksemäär on lähiaastatel kavandatud põhitegevuse aktsiakasumist 30–40 protsendi vahemiku alumisse osasse.

Leverkusen, 30. september 2020 - Bayer AG teatas täna, et ettevõte kinnitab oma korrigeeritud prognoosid aastaks 2020 ja eeldab vaatamata COVID-19 pandeemia negatiivsele mõjule eriti põllumajandusturule 2021. aasta käivet umbes 2020. aasta tasemel. Eeldatavalt jääb 2021. aasta põhitegevuse aktsiakasum püsivate vahetuskursside korral veidi alla 2020. aasta taseme. Bayeri jätkuva arengu tagamiseks keerulises turuolukorras otsustas ettevõtte juhatus lisaks 2018. aasta novembris välja kuulutatud 2,6 miljardi euro suurusele kokkuhoiule 2022. aastaks kehtestada alates 2024. aastast täiendava tegevuskulude kokkuhoiu rohkem kui 1,5 miljardit eurot aastas. Sellest kokkuhoiust tulenev täiendav rahavoog suunatakse peamiselt edasise innovatsiooni investeeringuteks, kasumlikesse arenguvõimalustesse ja võla vähendamisse.

 

„Vaatamata keerulisele turusituatsioonile ei ole innovaatiliste tervishoiu- ja põllumajanduslahenduste pakiline vajadus kunagi varem olnud nii ilmne kui praegu. Jätkame oma strateegia elluviimist, milleks on luua juhtivaid bioteaduste valdkonna ettevõtteid,” ütles Bayer AG juhatuse esimees Werner Baumann. „Usume, et lisameetmed on vajalikud üldiste muudatuste kiirendamiseks, marginaalide parandamiseks ja seeläbi konkurentsivõime säilitamiseks. Need aitavad leevendada COVID-19 mõju ettevõtte tegevusele. Peame oma kulustruktuure kohandama vastavalt turutingimuste muutustele ja samal ajal tekitama ressursse edasisteks investeeringuteks innovatsiooni ja majanduskasvu. Samuti soovime kindlasti jätkata oma netofinantsvõla vähendamist."

 

Nagu enamiku ettevõtete puhul, on COVID-19 pandeemial olnud negatiivne mõju ka Bayeri 2020. finantsaastale. Viirusepuhangul on märkimisväärne mõju valuutakursile, millel on täiendav koormus müügi ja kasumi kasvule. Siiski loodab Bayer taimekaitse ja retseptiravimite divisjonide väiksemate tulude mõju korvata asjakohaste vastumeetmete abil, näiteks olemasolevate tõhususprogrammide kiirendamise ja ettenägematute kulude vältimise abil. "Seetõttu võime kinnitada oma korrigeeritud prognoosid aastaks 2020," ütles Baumann.

 

Aastal 2021 on ettevõtte kasv ja rahavood eeldatavasti kavandatust väiksemad ning neid saab täiendavate säästumeetmetega kompenseerida vaid osaliselt. Ettevõte eeldab täna, et 2021. aasta käive jääb ligikaudu 2020. aasta tasemele, kusjuures 2021. aasta põhikasum aktsia kohta jääb püsivate vahetuskursside korral veidi alla 2020. aasta taseme.

 

Pandeemia otsene ja kaudne mõju taimekaitse divisjonile on oodatust tõsisem. Põllumajandussektorit, kus Bayeril on juhtiv roll, iseloomustab kasvuootuste vähenemine peamiste põllukultuuride madalate toormehindade tõttu, tihe konkurents sojaturul ja vähenenud biokütuse tarbimine. Sellele lisanduvad negatiivsed valuutamõjud, millest mõned on märkimisväärsed, näiteks Brasiilia reaali puhul. Tõenäoliselt ei parane see olukord lähiajal märkimisväärselt. Selle taustal eeldab Bayer, et põllumajandusettevõtte varade väärtus langeb suurusjärgus 5–9 miljardit eurot.

 

Eeldatavalt retseptiravimite divisjon taastub 2021. aastal. Retseptiravimite divisjoni keskmise ja pikaajalise kasvupotentsiaali tugevdamiseks on kavandatud edasisi investeeringuid, et toetada tooteliine järgmise põlvkonna innovatsiooniplatvormiga, mis hõlmab uudseid toimemehhanisme, litsentsilepinguid ning ettevõtete omandamisi ja kontserniga liitmisi.

 

Käsimüügiravimite divisjon on näidanud häid tulemusi ja loodab lähiaastatel konkurendid selja taha jätta. Divisjon jätkab lähiaastatel loomulikku kasvu väiksemate ettevõtete ostmise ja kontserniga liitmisega ning litsentsimisvõimalustega suure potentsiaaliga segmentides.

 

Täiendav kokkuhoid on Bayerile kasulik kõigis divisjonides. Samuti plaanib Bayer käibekapitali ja kapitalikulutusi veelgi optimeerida. Lisaks kaalub ettevõte võimalusi väljuda strateegiavälistest ettevõtetest või kaubamärkidest allpool divisjoni taset. Juhatus kavatseb säilitada Bayeri dividendipoliitika, mis annab aktsionäridele igal aastal 30–40 protsenti põhitegevuse aktsiakasumist. Lähiaastate väljamakseid oodatakse pigem selle „koridori“ alumises, mitte ülemises otsas, nagu varasematel aastatel.

 

Täiendavad tegevuskulude kokkuhoiumeetmed, mis võivad viia lisaks ka töökohtade vähendamiseni, on hetkel väljatöötamisel. Nende üle arutatakse erinevate asutusesiseste üksustega, sealhulgas töötajate esindajatega, ja tulemustest antakse teada pärast läbirääkimisi. Bayer rakendab kavandatud meetmeid õiglaselt ja vastutustundlikult.

 

Ettevõte esitab 2021. aasta üksikasjaliku prognoosi ja ajakohastatud vahekokkuvõtet samaaegselt 2020. aasta tulemuste avalikustamisega.

 

Bayer grupp

Bayerist

 

Bayer on rahvusvaheline kontsern, mille põhitegevus on seotud tervishoiu ja põllumajandusega. Kontserni toodete ja teenuste eesmärk on tuua inimestele kasu, aidates leida lahendusi tõsistele väljakutsetele, mis on seotud üha suureneva ja vananeva rahvastikuga. Samal ajal püüdleb kontsern selle poole, et suurendada oma tulu ja luua väärtust uuenduste ja kasvu kaudu. Bayer järgib rangelt säästva arengu põhimõtteid, Bayeri kaubamärk esindab usaldust, kindlust ja kvaliteeti kõikjal maailmas. 2019. aastal andis kontsern tööd umbes 104 000 inimesele ja selle müügitulu ulatus 43,5 miljardi euroni. Kapitalikulud moodustasid 2,9 miljardit eurot, teadus- ja arendustegevuse kulud aga 5,3 miljardit eurot. Vt lisateavet www.bayer.com.

 

Kontaktisik:

 

Dr. Rolf Ackermann, telefon +49 214 30-41782

E-post: rolf.ackermann@bayer.com

Tino Andresen, telefon +49 214 30-66048

E-post: tino.andresen@bayer.com

mip (2020-0236E)

 

Tulevikku suunatud avaldused

Käesolev pressiteade võib sisaldada tulevikku suunatud avaldusi, mis põhinevad Bayeri juhtkonna praegustel eeldustel ja prognoosidel. Erinevad teadaolevad ja tundmatud riskid, ebakindlus ja muud tegurid võivad põhjustada olulisi erinevusi ettevõtte tegelike tulevaste tulemuste, finantsolukorra, ettevõtte arengu või tulemuslikkuse ja siin toodud hinnangute vahel. Need tegurid hõlmavad ka asjaolusid, mida on käsitletud Bayeri avalikes aruannetes, mis on kättesaadavad Bayeri veebilehel www.bayer.com. Ettevõte ei võta endale mistahes vastutust nende tulevikku suunatud avalduste ajakohastamise või nende vastavusse viimise eest tulevaste sündmuste või arengutega.