Bayer suurendab märkimisväärselt jõupingutusi kestlikkuse tagamiseks

  • Eesmärk on saavutada 2030. aastaks oma tegevuses süsinikuneutraalsus
  • Ettevõte on seadnud endale 2030. aastaks ambitsioonikad eesmärgid parandamaks väikese ja keskmise sissetulekuga riikides ning vähekindlustatud kogukondades tervishoiu ja toidu kättesaadavust
  • Mõõdetavad kestlikkuse eesmärgid kaasatakse juhtkonna hüvitistesse

Leverkusen, 10. detsember 2019 – Bayer kuulutas täna välja tervikliku kestlikkusmeetmete programmi uueks kümnendiks. Kooskõlas ÜRO kestliku arengu eesmärkidega ja Pariisi kokkuleppega on ettevõte seadnud endale 2030. aastaks ambitsioonikad eesmärgid. „Kestlikkuse põhimõte saab meie strateegias ja tegevuses veelgi tugevama rolli. Me seame eesmärgiks pikaajalise kasu ning positiivse mõju avaldamise ühiskonnale ja keskkonnale,“ ütles Werner Baumann, Bayer AG juhatuse esimees.

 

Maailm seisab silmitsi probleemiga, kuidas tagada rahvastiku kasvu ja vananemise tingimustes inimeste heaolu, säästes samas loodusvarasid. „Meie ettevõtte tegevusulatus paneb meile vastutuse ja annab võimaluse tegutseda. Seetõttu suurendame märkimisväärselt oma jõupingutusi kestlikkuse tagamiseks,“ ütles Baumann. Bayer jälgib ja raporteerib kestlikkuse eesmärke sama rangelt kui oma rahalisi eesmärke. Eesmärgid integreeritakse otsustusprotsessidesse ja juhtkonna hüvitistesse.

 

Lisaks asutab Bayer välisekspertidest koosneva sõltumatu kestlikkusnõukogu. Nõukogu hakkab jälgima Bayeri kestlikkusalaste eesmärkide elluviimist ja edasist arendamist.

 

Bayeri uue programmi mõte on suurendada inimeste heaolu ja kasutada loodusvarasid võimalikult tõhusalt. Seetõttu seab Bayer endale järgmised detailsed eesmärgid.

 

Sadadele miljonitele juurdepääsu võimaldamine tervishoiule ja toidule

2030. aastaks on Bayeri eesmärk toetada 100 miljonit väiketalunikku madala ja keskmise sissetulekuga riikides, pakkudes neile paremat ligipääsu uuendustele, teadmistele ja partnerlusele. Bayeri toetus aitab suurendada kohalikku toiduga varustatust ja vähendada vaesust maakogukondades. Praegu on kogu maailmas umbes 550 miljonit väiketalupidamist. Arengumaades toodavad nad toitu 80 protsendile elanikkonnast. Elatuspõllumajandusse toppama jäänuna kannatavad paljud põllumehed ise nälja või alatoitluse käes.

 

Sama aja jooksul kavatseb Bayer pakkuda 100 miljonile naisele madala ja keskmise sissetulekuga riikides juurdepääsu pereplaneerimisele, rahastades mitmete sidusrühmade abiprogramme ja tagades taskukohaste nüüdisaegsete rasestumisvastaste vahendite pakkumise. 2019. aasta seisuga pakub Bayer juba umbes 40 miljonile väikese ja keskmise sissetulekuga riikidest pärit naisele rasestumisvastaseid vahendeid. Pereplaneerimise meetodid on naiste tervise, õiguste ja majandusliku seisundi toetamisel ülitähtsad. Praegu on enam kui 200 miljonil väikese ja keskmise sissetulekuga riikidest pärit naisel katmata vajadus nüüdisaegsete rasestumisvastaste vahendite järele.

 

Üldiselt tegeleb Bayer oma hinnapoliitika kohandamisega kohaliku ostujõuga ja patsientide juurdepääsu programmide tugevdamisega, et suurendada Bayeri toodete kättesaadavust ja taskukohasust. Bayer jätkab ka Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) toetamist tähelepanuta jäetud troopiliste haiguste vastu võitlemisel, annetades tooteid ja andes rahalist toetust.

 

Lisaks on Bayeri eesmärk laiendada kogu maailmas 100 miljoni inimese juurdepääsu igapäevasele tervishoiule kogukondades, kus nende teenuste osutamine on puudulik. Praegu puudub vähemalt poolel maailma elanikkonnast juurdepääs olulistele tervishoiuteenustele, sealhulgas enesehooldusele. Enesehoolduse lahenduste ja terviseõpetuse kättesaadavuse laiendamine võib aidata haigusi ära hoida ja pakkuda tervishoiuteenust kogukondadele, kus enesehooldus võib olla ainus võimalus. Esialgu keskendudes naiste tervisele ja laiendades rasedate ja laste juurdepääsu mikrotoitainetele, kavatseb Bayer parandada oma usaldusväärsete kaubamärkide kättesaadavust ja taskukohasust ning toetada enesehoolduse algatusi.

 

Oluliste meetmete kasutuselevõtmine kliima ja keskkonna kaitsmiseks

Bayer on kliimakaitsega tegelenud aastakümneid ning kiirendab veelgi oma jõupingutusi kliimamuutustega võitlemiseks ja bioloogilise mitmekesisuse kaitsmiseks.

 

Ettevõtte eesmärk on saavutada 2030. aastaks oma tegevustes süsinikuneutraalsus. Selle jaoks võtab Bayer kasutusele energiatõhususe meetmed, läheb 100 protsendi ulatuses üle taastuvenergiale ja tasakaalustab ülejäänud heitkogused bioloogilist mitmekesisust suurendava süsinikdioksiidi kogumise abil. Bayer on pühendunud teaduspõhiste eesmärkide algatusele Science Based Targets Initiative. Selles projektis, mille on algatanud Süsiniku Avalikustamise Projekt (CDP - Carbon Disclosure Project), ÜRO Ülemaailmne Kokkulepe Global Compact, Maailma Loodusvarade Instituut (WRI – the World Resources Institute) ja Maailma Looduse Fond (WWF – the World Wide Fund for Nature), on enam kui 700 ettevõtet võtnud endale kohustuse võtta kasutusele olulisi kliimameetmeid ja püstitada heitkoguste vähendamise eesmärgid, et hoida ülemaailmse temperatuuri tõus alla 2°C.

 

Sellega seoses soovib Bayer vähendada absoluutseid heitkoguseid kogu väärtusahelas, kaasates nii tarnijaid kui kliente, ning ka ettevõtte logistika ja pakendamise valdkondades.

 

Bayer teeb ka koostööd põllumeestega, et vähendada põllumajanduse keskkonnajälge kõikjal, kus ettevõte tegutseb. Bayeri eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid – suurtel põllumajandusturgudel toodetud põllukultuuride kilogrammi kohta – ning taimekaitse keskkonnamõju, mõlemal juhul 30% võrra 2030. aastaks. Selle saavutamiseks aitab Bayer põllumajandustootjatel võtta kasutusele kestlikumaid tavasid, näiteks vähendada maaharimist, et aidata pinnasesse süsinikku siduda, ning tagada tooteuuenduse ja digitaalsete vahendite abil taimekaitsevahendite ja väetiste täpsem kasutamine.

 

Panus ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamisse

Bayeri kestlikkuse programmi eesmärk on saavutada mõju kooskõlas ÜRO kestliku arengu eesmärkidega. ÜRO leppis kokku kestliku arengu 17 eesmärgis, et luua aastaks 2030 inimestele ja meie planeedile parem maailm. ÜRO hinnangul on siiski vaja kiiremat edasiminekut. „Vaid kümme aastat on jäänud ning ettevõtted peavad oma kohustusi täitma ja vastavalt tegutsema,“ ütleb Werner Baumann. „Bayeri koht kestliku arengu eesmärkide saavutamisse panustamisel on võrreldav vaid mõne üksiku teise ettevõttega ja just see ongi meie pühendumus.“

 

Lisaks nälja vastu võitlemisele (kestliku arengu eesmärk 2) ning tervise ja heaolu edendamisele (kestliku arengu eesmärk 3) aitab Bayeri pühendumus märkimisväärselt kaasa kliimameetmete kasutuselevõtmisele (kestliku arengu eesmärk 13) ja maapealse elu kaitsmisele (kestliku arengu eesmärk 15). Naistel on võtmeroll väiketalupidamistes, pereplaneerimises ja perede tervise tagamisel. Aidates neil oma potentsiaali realiseerida, antakse panus soolise võrdõiguslikkuse edendamisse (kestliku arengu eesmärk 5) ning see pakub ka kohalikele kogukondadele ja majandusele olulist sotsiaalmajanduslikku kasu.

 

Märkus toimetajatele:

 

Kestliku arengu eesmärkide saavutamise osas toimub täna hiljem Bayeri investorite konverentskõne. Graafikud on veebis saadaval umbes alates kell 08.30 Kesk-Euroopa aja järgi ning ettekannete ja järgnevate arutelude otseülekanne umbes alates kell 14.00 Kesk-Euroopa aja järgi veebilehel: www.bayer.com/cmd

 

Bayerist

Bayer on ülemaailmne ettevõte, mille peamised kompetentsivaldkonnad on tervishoid ja põllumajandus. Ettevõtte tooted ja teenused on mõeldud inimeste hüvanguks ning need toetavad jõupingutusi, et ületada maailma elanikkonna kasvamise ja vananemisega seonduvad väljakutsed. Samal ajal soovib kontsern suurendada oma tulukust ja luua väärtust uuenduslikkuse ja kasvu kaudu. Bayer on pühendunud säästva arengu põhimõtetele ning Bayeri kaubamärk tähistab usaldust, usaldusväärsust ja kvaliteeti kogu maailmas. 2018. eelarveaastal töötas kontsernis ligikaudu 117 000 inimest ja selle müügikäive oli 39,6 miljardit eurot. Investeeringud ulatusid 2,6 miljardi euroni, teadus- ja arendustegevuse kulud 5,2 miljardi euroni. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte www.bayer.com.

 

Kontakt:

Dirk Frenzel, telefon +49 214 30-29908

E-post: dirk.frenzel@bayer.com

 

Kontakt:

Dr David Lerch, telefon +49 214 30-26060

E-post: david.lerch@bayer.com

Lisateavet leiate veebilehel www.bayer.com.

dcl                  (2019-0318E)

Lisateavet leiate veebilehel www.bayer.com.

 

Tulevikku suunatud avaldused

Käesolev pressiteade võib sisaldada tulevikku suunatud avaldusi, mis põhinevad Bayeri juhtkonna praegustel eeldustel ja prognoosidel. Erinevad teadaolevad ja tundmatud riskid, ebakindlus ja muud tegurid võivad põhjustada olulisi erinevusi ettevõtte tegelike tulevaste tulemuste, finantsolukorra, arengu või tulemuslikkuse ja siin esitatud hinnangute vahel. Need tegurid hõlmavad faktoreid, mida käsitletakse Bayeri avalikes aruannetes ja mis on kättesaadavad Bayeri veebilehel aadressil www.bayer.com. Ettevõte ei võta endale mingit vastutust nende tulevikku suunatud avalduste ajakohastamise eest ega nende vastavuse eest tulevastele sündmustele või arengule.