ประเทศ

ประเทศไทย

A young girl is swinging on a tree in a green field.

เกี่ยวกับไบเออร์ ไทย

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 ดำเนินธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจฟาร์มาซูติคอล คอนซูเมอร์เฮลธ์ และครอปซานย์

แผนกฟาร์มาซูติคอล ให้ความสำคัญต่อยาที่ต้องมีใบสั่งแพทย์เพื่อรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบหัวใจ มะเร็งวิทยา นรีเวชวิทยา โลหิตวิทยาและจักษุวิทยา นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์สำหรับด้านรังสีวิทยา

 

แผนกคอนซูเมอร์เฮลธ์ เป็นธุรกิจที่เป็นผู้นำตลาดยาที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ และผลิตภัณฑ์ที่ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง


แผนกครอปซายน์ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อารักขาพืช เมล็ดพันธุ์ และผลิตภัณฑ์วิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม

 

บริษัท มีสำนักงานและศูนย์การผลิตในประเทศไทย 3 แห่ง  โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพ ศูนย์การผลิตตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ และศูนย์วิจัยและพัฒนา จังหวัดสุพรรณบุรี และหลังจากการควบรวมธุรกิจมอนซานโต้ทั่วโลก สำนักงานและศูนย์การผลิตยังครอบคลุมอีก 4 แห่งได้แก่ ศูนย์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด จังหวัดพิษณุโลก  ศูนย์การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก จังหวัดสกลนครและขอนแก่น และสถานีวิจัย จังหวัดเชียงราย

2

 

ศูนย์การผลิตเคมีภัณฑ์ของบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ได้เริ่มทำการผลิตมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 และได้รับการพัฒนาและขยายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของไบเออร์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

 

ศูนย์การผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูมีกำลังการผลิต 9,090 เมตริกตันต่อปี โดยประกอบไปด้วยสายการผลิตของผลิตภัณฑ์ไบเออร์อาทิ ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช และผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยผลิตภัณฑ์ต่างๆ นี้ได้รับการผสมและบรรจุในรูปของเหลวและชนิดผงสำหรับจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ

 

ศูนย์การผลิตแห่งนี้ ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง "หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต" จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) เป็นแห่งแรกของประเทศไทยใน พ.ศ. 2542 สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนและผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ในพ.ศ. 2544 รวมถึงการได้รับการรับรองการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 ใน พ.ศ. 2549 ISO 17025 ในพ.ศ. 2556 และล่าสุดใน พ.ศ. 2563 ได้รับ ISO 9001 และการปรับ ISO 45001

 

ด้วยความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและการดูแลผลิตภัณฑ์ ไบเออร์ได้ดำเนินงานภายใต้แนวคิด "หลักการดูแลด้วยความรับผิดชอบ"

2505 -  ก่อตั้งบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
2508 -  จัดตั้งกลุ่มธุรกิจฟาร์มาซูติคอล ไบเออร์ไทย
2525 -  ตั้งศูนย์การผลิตผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู
2542 -  เริ่มต้นการผลิตโพลีคาร์บอเนต - แถวที่ 1 ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
2545

-  เริ่มต้นการผลิตโพลีคาร์บอเนต - แถวที่ 2, การผลิตแบบผสม – แถวที่ 1 และสารบีสฟีนอลเอ

-  ควบรวมกิจการอเวนติส ครอปซายน์ เข้ากับกลุ่มธุรกิจหลัก ไบเออร์ ครอปซายน์ของไบเออร์ไทย

-  เริ่มผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มธุรกิจวิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อมที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู

2548

-  ควบรวมกิจการเวชภัณฑ์ที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งยาจากแพทย์ ของโรชเข้ากับกลุ่มธุรกิจ คอนซูเมอร์แคร์

-  กำลังการผลิตโพลีคาร์บอเนตเพิ่มขึ้นเป็น 200,000 เมตริกตัน ต่อปี

2550

-  ควบรวมธุรกิจของบริษัท เชริง (กรุงเทพฯ) จำกัด และตั้งเป็นแผนกไบเออร์ เชริง ฟาร์มา และเปลี่ยนเป็น “แผนกเวชภัณฑ์ ไบเออร์ เฮลธ์แคร์” ในเวลาต่อมา

-  โรงงานฟิล์มโพลีคาร์บอเนตเริ่มการผลิต ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

-  เบย์ซีสเต็ม อาเซียน โรงเรือนระบบยูรีเทนแบบครบวงจร เริ่มดำเนินการที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู

2551 -  เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวของไบเออร์ ครอปซายน์ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
2552 -  โรงงานฟิล์มโพลีคาร์บอเนต แถวที่ 2 เริ่มดำเนินการ
2553 -  กำลังการผลิตโพลีคาร์บอเนตและสารบีสฟีนอลเอเพิ่มขึ้นเป็น 275,000 เมตริกตัน ต่อ ปีและ 260,000 เมตริกตัน ต่อ ปี ตามลำดับ
2558 -  ไบเออร์แมททีเรียลซายน์ได้แยกตัวเป็นอิสระ โดยจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ชื่อ “โคเวสโตร”
2559 -  ก่อตั้งบริษัท ไบเออร์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
2563 -  ไบเออร์ขายธุรกิจผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์