Sweden

Vårt bidrag till hållbarhet

För Bayer betyder hållbarhet att vi formar en bättre framtid. Hållbarhet är integrerat i vår verksamhetsstrategi och del i vårt dagliga arbete.

Vi menar att grunden för en hållbar utveckling är att uppnå balans mellan ekonomi, socialt ansvar och miljöhänsyn. Vi vill säkerställa långsiktiga ekonomiska framsteg genom utveckling av innovativa produkter - samtidigt som vi sparar resurser, hanterar miljön på ett ansvarsfullt sätt och bidrar globalt till att upprätthålla ett hälsosamt och mänskligt samhälle.

Bayer är ett life science-företag och hälsovård är därmed ett fokusområde för oss. Vi utvecklar innovativa produkter och lösningar som förbättrar människors livskvalitet genom att förebygga och behandla sjukdom.

 

Vi har receptbelagda läkemedel inom framförallt kardiologi, kvinnohälsa, onkologi, hematologi och oftalmologi. Bland våra receptfria läkemedel finns exempelvis värktabletter,  allerigmediciner och hudvårdsprodukter. Varje år investerar vi stora summor i forskning och   utveckling av nya behandlingar. Vi vill att alla människor ska få del av den medicinska  utvecklingen, oavsett var man bor i världen.

 

Vi samarbetar också med olika partners för olika hälsoprogram runtom världen. Vi bidrar    exempel vis med preventivmedel i program för familjeplanering och donerar aktiva ämnen till Världshälsoorganisationen WHO i kampen mot Afrikansk sömnsjuka och Chagas sjukdom.

              

I partnerskap med andra arbetar vi med produktutveckling mot sjukdomar som överförs via  myggor såsom malaria, denguefeber och Zikavirus. Vi bidrar också i utvecklingen av produkter för sjukdomar som försummats, så kallade neglected diseases.

Vår verksamhet inom jordbruk syftar till att bidra till en säker livsmedelsförsörjning i världen. Varje sekund ökar befolkningen med tre personer. År 2050 kommer vi enligt beräkningar att vara närmare 10 miljarder människor på jorden. Vi vill bidra till en säker tillgång till mat, nu och i framtiden. Det kan endast göras genom ett hållbart jordbruk.    

 

Hållbart jordbruk

Som vi ser det är det vår uppgift att stödja lantbrukare i deras arbete för att öka skördar och samtidigt skydda miljön och förbättra livskvaliteten för bönder och deras familjer.

 

Rent konkret så utvecklar vi och implementerar innovationer inom fröer, växtskydd och tjänster. Den odlingsbara ytan på jorden per capita kommer fortsätta att minska i framtiden. Utmaningen är därför att producera mer på existerande jordbruksmark.

 

Genom exempelvis hybridformer av ris och raps kan mer skördas på samma landyta. Våra utvecklade växtvarianter har högre vitalitet och klarar sig bättre även när det är för mycket eller för lite vatten eller när det är lite näring i jorden.

 

Ett hållbart jordbruk ger tillgång till näringsrika livsmedel till överkomliga priser. Vi är involverade i många partnerskap och initiativ för ett hållbart jordbruk:

 

Våra produkter och innovationer bidrar till att lösa de stora globala utmaningarna kring hunger och ohälsa. Vi arbetar för en hållbar utveckling.

 

Ekonomisk framgång är en förutsättning för att långsiktigt kunna driva utvecklingen framåt. Vår strategi syftar till att uppnå ekonomisk tillväxt med ansvar för miljö och samhälle. Vi mäter våra framsteg i ambitiösa hållbarhetsmål.

 

Lönsam strategi

För att uppfylla vårt uppdrag ”Science for a better life” behöver vi arbeta hållbart. Vi vill skapa värde för människor och djur, samhälle och oss som företag - nu och i framtiden. Det enda sättet att trygga vår framtida verksamhet är bra produkter som är säkra i tillverkning och användning. Hållbarhet ger därmed ekonomisk mening för Bayer. Det är ingen isolerad del utan integrerat i vår verksamhet.

 

Grunden i vår hållbarhetsstrategi är:

 

  • ansvarsfulla affärsmetoder som minskar våra risker och
  • nya affärsmöjligheter för oss att skapa ekonomiska, miljömässiga och sociala fördelar

 

Globala insatser

Bayer har skrivit under på att arbeta mot globala hållbarhetsmål såsom U.N. Global Compact och Responsible Care™ och bidrar bland annat i till World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) och U.N. Sustainable Development Goals (SDGs).

På Bayer är miljöarbetet en viktig del av vårt dagliga arbete. Vi har ingen produktion i Sverige men marknadsför läkemedel och växtskyddsmedel som innehåller stabila substanser för att kunna vara effektiva.

 

environmental protection_kv

 

Liksom alla produkter kan Bayers produkter ha en påverkan på vår miljö och i våra vatten. Vi ställer därför krav på vårt moderbolag om strukturerad information om vår resursanvändning, produktion och distribution. Vi har väldokumenterad information om våra substanser och arbetar dessutom mot de svenska nationella miljökvalitetsmålen . Bayer AB tar på så sätt steg som gör skillnad för vår framtida miljö. Vi har lokal miljöpolicy samt lokala miljömål som årligen följs upp.

 

Utöver det viktiga Generationsmålet som är det vägledande målet för hur vi skall lämna över ett samhälle utan stora miljöproblem till nästa generation, är Bayer AB:s miljöarbete också kopplat till Begränsad miljöpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö samt God bebyggd miljö inom ramen för de 16 svenska miljökvalitetsmålen.

 

Begränsad klimatpåverkan innebär både att den globala höjningen av jordens medeltemperatur begränsas, samt att koncentrationen av växthusgaser stabiliseras. Bayer AB kan bidra till detta bland annat genom minskad energianvändning. Vi har som exempel automatiskt energisparläge på våra datorer, laptops, bildskärmar, kopiatorer och printers. Då vi kontinuerligt byter ut äldre mer enregikrävande datorer, bildskärmar etc till nyare energisnålare maskiner bidrar vi också till att vår energiförbrukning minskar.

 

Frisk luft innebär att de skadliga luftföroreningarna minskas. Skadliga luftföroreningar är bland annat inandningsbara partiklar, marknära ozon och vissa kolväten. Genom att minska antal resor med flyg och bil samt att använda oss av CO2 snåla transportalternativ, kan Bayer AB bidra till en friskare luft. Vi har en CO2 differentierad bilpolicy samt att vår resepolicy förordar tåg, buss och kollektivtrafik, taxi eller hyrbil vid vägtransport. Vid samtliga kontor finns tillgång till cykelparkering. På våra kontor har vi möjlighet att utnyttja videokonferenser som ett alternativ till fysiska möten.

 

Farliga och giftiga ämnen kan påverka människor och miljö under lång tid och det är viktigt att farliga ämnen och substanser hanteras på korrekt sätt. För att arbeta med kvalitetsmålet Giftfri miljö följer Bayer AB naturligtvis både de svenska miljölagarna samt EU:s regelverk för att säkerställa att skadliga eller farliga ämnen hanteras korrekt i hela kedjan. För våra läkemedelssubstanser arbetar vi också kontinuerligt med att uppdatera miljöinformationen på Fass.se .

 

För att nå en God bebyggd miljö krävs insatser från många håll och de övriga miljökvalitetsmål som vi arbetar med, bidrar till förbättringar av den bebyggda miljön. Bayer AB kan påverka bland annat genom att minska utsläpp av skadliga ämnen, minska vår energianvändning och transporter samt att ha en hållbar avfallshantering. Vi har idag avfallssortering av bland annat elektronik, batterier, papper och wellpapp och arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra vår avfallssortering. Vi har miljö- och/eller rättvisemärkt kaffe samt te. Dessutom har vi installerat kolsyrepatroner på våra kontor för att undvika inköp och transport av buteljerat vatten.

Genom vår kärnverksamhet har vi en stor påverkan på social utveckling. För oss är det viktigt att bidra till samhällets framtida livskraft och skapa värde på flera olika sätt.

 

social-responsibility-hands-holding-earth

           

Inom ramen för vårt sociala ansvar gör vi investeringar inom vetenskap och utbildning, hälsa och sociala behov.

 

Syftet med projekten är att förbättra människors framtidsutsikter. Vi stöttar till exempel skolbarn och begåvade forskare och hjälper unga miljöarbetare över hela världen. Vi bidrar med hälsovård i mindre välbeställda länder och ger stora bidrag till sociala aktiviteter genom kultur och sport.

 

Målet med projekten är att förbättra människors framtidsutsikter. Vi stöttar till exempel skolbarn och begåvade forskare och hjälper unga miljöforkaktivister över hela världen. Vi bidrar med hälsovård i mindre välbeställda länder och ger stora bidrag till social interaktion genom kultur och sport.

 

Globala aktiviteter

Bayer är den första privata samarbetspartnern i FN’s miljöprogram UNEP (United Nations Environment Programme) och hjälper till med att skapa uppmärksamhet kring hållbar användning av naturens resurser bland unga människor från hela världen.

 

Med dessa och många andra initiativ arbetar vi för att skapa ett bättre liv i i linje med vår mission: “Bayer: Science For A Better Life”.

Stöd till föräldralösa och utsatta barn i Lettland - Bayer stöttar SOS Barnby Valmiera

 

Trygghet och nya möjligheter

Det är viktigt för Bayer Nordic att stötta lokalt i de länder  vi är representarede i. Därför har Bayer i Norden valt att stötta SOS barnby Valmiera i Lettland, som är det fattigste landet i Bayers nordiska region, som även omfattar Baltikum. Stödet har stor betydelse för de 66  barn, som bor i barnbyn i Valmiera, och är med om att se till så att barnen får en utbildning, ett hem och en barndom, som är trygg.

 

En ny start på livet

SOS barnby i Valmiera har stort behov av hjälp eftersom Lettland är ett av de fattigaste länderna i EU. Här har de sociala myndighederna inte resurser för att hjälpa de många barn, som växer upp i utsatta familjer.

 

SOS barnby i Valmiera är med om att förbättra framtidsutsikterna för de 66 barn som bor i barnbyn. De får en ny start på livet med trygghet i en familj där vardagen bjuder på daglig skolgång och en familj att komma hem till. Livet i barnbyn  i Valmiera präglas av många nya möligheter för barnen att utveckla sina kreativa sidor, sporta ochåka på sommarläger.

 

SOS_Valmiera_600

 

Om SOS Barnbyar

SOS Barnbyar arbetar långsiktigt med föräldralösa och udsatta barns utveckling i barnbyar över hela välden. De ger var dag föräldralösa och utsatta barn en barndom med en trygg familj, ett hem och en utbildning. Resultatet blir livsglada och resursstarka männeskor. SOS Barnbyar stiftades 1949 och har i dag över 500 barnbyar i 133 länder.