Sweden

Vårt bidrag till hållbarhet

För Bayer betyder hållbarhet att vi formar en bättre framtid. Hållbarhet är integrerat i vår verksamhetsstrategi och är en del i vårt dagliga arbete.

UN Sustainable

Bayer möjliggör ett bättre liv för fler människor

Minst hälften av världens befolkning saknar idag tillgång till grundläggande hälsovård och 800 miljoner människor i världen lider av hunger. I linje med FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 strävar Bayer efter att förbättra människors hälsa och säkerställa tillgång till livsmedel för en växande befolkning. 

Framsteg uppnås genom partnerskap. Bayer arbetar aktivt med icke-statliga organisationer, regeringar och andra offentliga och privata organisationer såsom Bill and Melinda Gates Foundation, Access Accelerated, Antimicrobial Resistance Action Fund , UN Global Compact och Responsible Care™. Vi bidrar även till bland annat World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) för att utöka påverkan och hållbar utveckling. Bayer vill bredda och fördjupa ytterligare partnerskap med likasinnade organisationer för att fullfölja vår vision ”Health for all, Hunger for none”. 

Bayer är ett life science-företag och hälsovård är därmed ett fokusområde för oss. Vi utvecklar innovativa produkter och lösningar som förbättrar människors livskvalitet genom att förebygga och behandla sjukdom.

 

Vi har receptbelagda läkemedel inom framförallt kardiologi, kvinnohälsa, onkologi, hematologi och oftalmologi. Bland våra receptfria läkemedel finns exempelvis värktabletter,  allerigmediciner och hudvårdsprodukter. Varje år investerar vi stora summor i forskning och   utveckling av nya behandlingar. Vi vill att alla människor ska få del av den medicinska  utvecklingen, oavsett var man bor i världen.

 

Vi samarbetar också med olika partners för olika hälsoprogram runtom världen. Vi bidrar    exempel vis med preventivmedel i program för familjeplanering och donerar aktiva ämnen till Världshälsoorganisationen WHO i kampen mot Afrikansk sömnsjuka och Chagas sjukdom.

              

I partnerskap med andra arbetar vi med produktutveckling mot sjukdomar som överförs via  myggor såsom malaria, denguefeber och Zikavirus. Vi bidrar också i utvecklingen av produkter för sjukdomar som försummats, så kallade neglected diseases.

Vår verksamhet inom jordbruk syftar till att bidra till en säker livsmedelsförsörjning i världen. Varje sekund ökar befolkningen med tre personer. År 2050 kommer vi enligt beräkningar att vara närmare 10 miljarder människor på jorden. Vi vill bidra till en säker tillgång till mat, nu och i framtiden. Det kan endast göras genom ett hållbart jordbruk.    

 

Hållbart jordbruk

Som vi ser det är det vår uppgift att stödja lantbrukare i deras arbete för att öka skördar och samtidigt skydda miljön och förbättra livskvaliteten för bönder och deras familjer.

 

Rent konkret så utvecklar vi och implementerar innovationer inom fröer, växtskydd och tjänster. Den odlingsbara ytan på jorden per capita kommer fortsätta att minska i framtiden. Utmaningen är därför att producera mer på existerande jordbruksmark.

 

Genom exempelvis hybridformer av ris och raps kan mer skördas på samma landyta. Våra utvecklade växtvarianter har högre vitalitet och klarar sig bättre även när det är för mycket eller för lite vatten eller när det är lite näring i jorden.

 

Ett hållbart jordbruk ger tillgång till näringsrika livsmedel till överkomliga priser. Vi är involverade i många partnerskap och initiativ för ett hållbart jordbruk:

 

Mål fram till 2030: 

”Möjliggöra tillgången till moderna preventivmedel för 100 miljoner kvinnor i låg- och medelinkomstländer.”
 

gdgdhgd


Vi ger 100 miljoner kvinnor i låg- och medelinkomstländer tillgång till moderna preventivmedel. Enligt FN kommer jämställdhet att vara en avgörande faktor för världens framtida ekonomiska och sociala utveckling. Bayer vill stärka kvinnors roll och intensifiera våra insatser inom modern familjeplanering.Familjeplanering bidrar till positiva effekter för både individer och samhällen då det stärker kvinnor och främjar jämställdhet. Effekterna av detta leder till ökad ekonomisk och social utveckling. Enligt FN använder över 200 miljoner kvinnor i reproduktiv ålder i låg- och medelinkomstländer inte säkra och effektiva familjeplaneringsmetoder, det är något som Bayer vill förändra.  
Vi anser att alla kvinnor bör ha tillgång till frivillig familjeplanering oavsett deras ekonomiska status. Familjeplanering leder till positiva effekter för både individer och samhällen genom förbättrad hälsa, ekonomiska möjligheter och framsteg mot jämställdhet. Bayer strävar efter att göra det möjligt för 100 miljoner kvinnor i låg- och medelinkomstländer att få tillgång till moderna preventivmedel fram till år 2030. För att uppnå detta mål sker samarbete med bland annat FN:s befolkningsfond UNFPA, Bill and Melinda Gates Foundation och andra civilsamhällesorganisationer. Under år 2021 nådde vi ut till 41 miljoner kvinnor i låg- och medelinkomstländer.
 

 

Mål fram till 2030:

”Utöka tillgången till grundläggande hälsovård för 100 miljoner människor i låg- och medelinkomstländer runt om i världen.”

 

Vi gör det möjligt för 100 miljoner människor i låg- och medelinkomstländer att få tillgång till grundläggande hälsa. Minst hälften av världens befolkning har för närvarande ingen tillgång till grundläggande hälsotjänster, inklusive produkter för självmedicinering. Bayer vill ändra på det genom att öka tillgången till lämpliga produkter och utbildning.
 


Globala hälsosystem är under konstant kostnadspress. En åldrande befolkning, ett växande antal livsstilsrelaterade sjukdomar och stigande kostnader skapar hinder för tillgång till grundläggande hälsovård för alltför många människor, särskilt kvinnor och barn. Minst hälften av världens befolkning har för närvarande inte tillgång till grundläggande medicinska tjänster, inklusive egenvårdsprodukter.
Att utöka tillgången till egenvårdslösningar och hälsoutbildning kan hjälpa patienter att förebygga sjukdomar och erbjuda hälsovård till samhällen där egenvård kan vara det enda alternativet. Med ett initialt fokus på kvinnors hälsa och utökad tillgång till avgörande vitaminer och mineraler för gravida kvinnor och barn kommer Bayer att öka tillgängligheten till viktiga produkter och stödja egenvårdsinitiativ.
Fram till år 2030 har Bayer som mål att underlätta tillgången till grundläggande hälsovård för 100 miljoner människor i låg- och medelinkomstländer. I slutet av 2021 nådde vi ut till mer än 46 miljoner människor inom ramen för det målet.Mål fram till 2030: 

”Stöd till 100 miljoner småjordbrukare i låg- och medelinkomstländer.”

Småjordbrukare spelar en stor roll inom det globala jordbruket och livsmedelsförsörjningen. Vi hjälper 100 miljoner småjordbrukare i låg- och medelinkomstländer att producera tillräckligt med mat av god kvalitet, åt sig själva och befolkningen. Över hela världen finns det cirka 550 miljoner småbruksgårdar som tillhandahåller upp till 80 procent av sina länders livsmedelsförsörjning.