Принципи співпраці ТОВ «БАЙЄР» з Клієнтами

Байєр розміщує принципи співпраці з Клієнтами, які реалізують продукцію виробництва групи компаній «BAYER», а також визначення умов (критеріїв) для вибору Клієнтів, які здійснюють дистрибуцію продукції на території України, з метою забезпечення відповідності співпраці Байєр з Клієнтами чинному законодавству, а також з метою попередити можливі практики, які потенційно можуть вважатись такими, що завдають шкоди конкуренції.

 

1. Основні принципи Байєр

В усіх господарських операціях Байєр:

 

 1. діє чесно та добросовісно;
 2. прагне до чесної та добросовісної конкуренції між учасниками фармацевтичного ринку України;
 3. здійснює власну господарську діяльність з дотриманням всіх норм законодавства, спрямованого на захист конкуренції та цілісності ринкового середовища;
 4. неухильно дотримується Законів України, що захищають ринок і сприяють чесній конкуренції, оскільки здорова ринкова конкуренція призводить до створення Продукції вищої якості за нижчою ціною для споживачів.

 

Умови є єдиними для всіх Клієнтів, віднесених до одного і того ж каналу збуту Продукції. Умови та вимоги направлені на забезпечення рівних конкурентних можливостей як для існуючих, так і для майбутніх Клієнтів.

 

2. Чому це важливо для Байєр?

Конкурентний ринок є взаємовигідним як для виробників, так і для споживачів Продукції. Конкурентне законодавство забороняє суб’єктам господарської діяльності брати участь у картелях, бойкотувати контрагентів, витісняти конкурентів з ринку за допомогою недобросовісних методів або вдаватися до іншої недобросовісної ділової практики.
До Продукції (передусім, Лікарських засобів) висуваються високі регуляторні, технічні вимоги та вимоги щодо якості і безпечності.
Отримання кінцевим споживачем високоякісної Продукції є надзвичайно важливим для Байєр. Визначені тут принципи і критерії обґрунтовані високими вимогами щодо якості Продукції Байєр.

 

3. Основні принципи вибору Клієнтів, якими керується Байєр

Байєр визнає принцип свободи підприємницької діяльності та свободи договору, відповідно до яких компанії вільні обирати види та стратегію ведення господарської діяльності, вести переговори та вступати у договірні відносини з будь-якими сторонами, а також визначати умови відповідних договорів.
Байєр стоїть на принципі неухильного дотримання конкурентного законодавства та уникає практик, що можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції або ущемлення інтересів інших учасників фармацевтичного ринку чи споживачів. Певні види поведінки, що формально вважаються обмежувальними, можуть тим не менш бути дозволеними, якщо вони не призводять до негативних наслідків для конкуренції та до зловживань домінуючим становищем на фармацевтичному ринку.
Встановлення об’єктивних якісних вимог до Клієнтів зазвичай є обґрунтовано необхідним для забезпечення належної реалізації Продукції споживачам. Застосування прозорих, виправданих та об’єктивних якісних вимог до Клієнтів не створює ризиків обмеження конкуренції за умови, що такі вимоги застосовуються на об’єктивній, пропорційній та недискримінаційній основі.

 

4. Види Клієнтів та канали збуту Продукції

Байєр самостійно не здійснює дистрибуцію та розповсюдження Продукції виробництва групи компаній «BAYER» на території України. Функції дистрибуції Продукції покладаються виключно на оптових та/чи роздрібних Клієнтів.

 

Канали збуту

№1

№2

№3

№4

№5

Суб'єкти оптової торгівлі ЛЗ Суб'єкти роздрібної торгівлі ЛЗ Суб'єкти господарювання, що наділені повноваженнями купувати ЛЗ з метою їх подальшого використання для клінічних випробувань Недержавні заклади охорони здоров'я (приватні клініки), які не фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, основною діяльністю яких є медична практика Міжнародні та національні спеціалізовані організації, які здійснюють закупівлі лікарських засобів

 

5. Критерії вибору Клієнтів, якими керується Байєр

Клієнтом в цілях цієї Інструкції вважається компанія, що здійснює закупівлю Продукції виробництва групи компаній BAYER, має високоорганізовану структуру та  ліцензію на оптову торгівлю лікарськими засобами (імпорт лікарських засобів) та/або ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами або ліцензію на здійснення медичної практики.

 

5.1. Під час вибору та роботи з Клієнтами Байєр керується наступними принципами:

 

 1. Принцип комерційного прибутку. Вимоги до Клієнтів визначаються з урахуванням того, що при відповідності таким вимогам ефективність реалізації Продукції підвищуватиметься об'єктивно, зокрема, відбуватиметься зменшення будь-яких похідних витрат та збільшуватиметься кількість споживачів, яким буде доступний більший асортимент Продукції.
 2. Принцип недискримінації. Вимоги та умови є однаковими до всіх Клієнтів одного каналу збуту. Це стосується як існуючих, так і потенційно Нових клієнтів.
 3. Принцип ефективності. Вимоги до Клієнтів спрямовані на постійне удосконалення реалізації Продукції, пошук шляхів оптимізації логістики, зменшення витрат на дистрибуцію.
 4. Принцип доступності. Байєр як соціально відповідальна Компанія турбується про те, щоб Продукція була доступною для кінцевих споживачів в кожному регіоні України, по всій території України (за винятком зон проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), перелік яких затверджується Мінреінтеграції за погодження Міноборони). Клієнти мають прагнути забезпечити широке охоплення точок реалізації Продукції, таких як: аптеки, приватні клініки, спеціалізовані ЛПУ, страхові компанії тощо з метою попередження дефіциту та забезпечення доступності Продукції для кінцевих споживачів.
 5. Принцип забезпечення якостіКожний Клієнт відповідного каналу збуту повинен гарантувати, що всі операції щодо Продукції будуть виконані відповідно до чинного законодавства, загальновизнаних фармацевтичних норм, вимог Належної виробничої практики, Належної практики дистриб’юції та Належної практики зберігання, а також вимог місцевих органів влади, Настанов GxP та інших нормативно-правових актів, що підтверджується звітом аудиторів Байєр під час проведення кваліфікаційного аудиту. 
  Клієнт повинен гарантувати дотримання, зокрема, але не обмежуючись:
  a)    Чинного Порядку контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі;
  b)    Чинних Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів);
  c)    Чинної Настанови «Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції»;
  d)    Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;
  e)    Наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 487 від 28.10.2010 року «Про затвердження Технічного регламенту щодо правил маркування харчових продуктів»;
  f)     Інших норм чинного законодавства України.
 6. Принцип фінансової стабільності. Клієнт відповідного каналу збуту повинен мати високу фінансову дисципліну, бездоганну кредитну історію, фінансову можливість/готовність здійснення закупівель Продукції на умовах попередньої оплати або наявності належних гарантійних забезпечень, наприклад, банківської гарантії, що видана одним з рекомендованих компанією банків-гарантів.
 7. Принцип звітності. Клієнт відповідного каналу збуту повинен мати технічну можливість надання коректної звітності, а саме інформації в електронному вигляді у встановленому форматі з метою забезпечення виконання принципів «E» та «F» цього пункту.
 8. Принцип дотримання правил законослухняної поведінки. Здійснюючи господарську діяльність, Клієнти мають забезпечувати повну відповідність нормам законодавства, включаючи, але не обмежуючись:

   

  1. норми податкового законодавства, що стосуються реалізації Продукції;
  2. законодавство у сфері боротьби з відмиванням (легалізацією) доходів, отриманих злочинним шляхом;
  3. законодавство у сфері протидії корупції;
  4. законодавство про ціни і ціноутворення на певну групу Товарів;
  5. антимонопольне та конкурентне законодавство;
  6. інші нормативно-правові акти.
  У випадку, якщо Байєр має обґрунтовані причини вважати, що будь-який із наведених принципів порушено, не виконано, або його дотримання є сумнівним, Байєр вправі в односторонньому порядку припинити співпрацю з Клієнтом.

 

5.2. Клієнти Байєр повинні відповідати наступним вимогам:

 

 1. Довготермінова стратегія присутності на фармацевтичному ринку. Клієнт відповідного каналу збуту повинен:

   

  1. Мати оптову та/або роздрібну ліцензію та провадити активну господарську діяльність з продажу ЛЗ не менше трьох років (для каналів збуту 1 та 2).
  2. Мати щорічний об’єм продажів Продукції Байєр не менше ніж 12 000 000 (дванадцять мільйонів) грн. (канал збуту №1) та не менше ніж 5 000 000 (п'ять мільйонів) грн. (канал збуту №2). 
  3. Пройти кваліфікаційний аудит. Загальним завданням цього аудиту є підтвердження відповідності з питань забезпечення якості. Аудит охоплює наступні теми, але не обмежується ними:
   • відповідність GxP;
   • ефективність загальної системи якості;
   • кваліфікація приміщень та валідація процесів;
   • виконання операцій;
   • документація;
   • навчання;
   • угоди з субпідрядниками (якщо такі будуть).
   Проходження аудиту встановлюється (підтверджується) уповноваженим представником Байєр;
  4. Забезпечувати ведення акуратного і своєчасного документообігу та фінансової звітності;
  5. Дотримуватись норм чинного законодавства, в том числі норм конкурентного законодавства, законодавства про ціни та ціноутворення, оптово-відпускних націнок на регульовані лікарські засоби тощо;
  6. Якщо застосовно, транслювати знижки, надані Байєр, при подальшій реалізації Продукції у тому числі до кінцевого споживача. Мати можливість та механізм підтвердити факт транслювання знижки кінцевому споживачу на вимогу Байєр.
  7. Транслювати (застосовувати) знижки, надані Байєр, у разі безпосередньої участі у публічних закупівлях. Мати можливість та механізм підтвердити факт застосування знижки у разі безпосередньої участі у публічних закупівлях на вимогу Байєр;
  8. Мати можливість власними силами підтвердити та/чи спростувати результати опитування Клієнтів, щорічні рейтинги аналітичних, статистичних досліджень фармацевтичного ринку України або іншу інформацію, наявну з загальнодоступних джерел на вимогу Байєр;
  9. Повністю розрахуватися з Байєр за поставлений у попередні періоди Товар.
 2. Надання основних корпоративних документів та відомостей щодо фінансової звітності. Клієнт відповідного каналу збуту повинен надати для Байєр:

   

  1. Копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців;
  2. Копію статуту або іншого документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписує Договір поставки;
  3. Копію ліцензії на оптову торгівлю лікарськими засобами(імпорт лікарських засобів) та/або роздрібну торгівлю лікарськими засобами або ліцензію на здійснення медичної практики та акредитаційний сертифікат; 
  4. Документ, що підтверджує статус платника ПДВ;
  5. Засвідчену належним чином інформацію стосовно кінцевого бенефіціарного (-их) власника (-ів), які свідчили б про те, що Клієнт належним чином створений та існує, отримав та володіє необхідними свідоцтвами та іншими документами, які вимагаються в Україні для здійснення його господарської діяльності, та про те, що до його бенефіціарного (-их) власника (-ів) не застосовані жодні міжнародні санкції
   f. Документи щодо фінансової звітності, в тому числі баланс та звіт про фінансові результати за минулий квартал / рік, а також інформацію щодо наявних банківських гарантій. Виконання Дистриб’ютором зазначених вимог є необхідним для того, щоб Байєр міг пересвідчитись у належному фінансовому стані Клієнта, що є необхідним для забезпечення безперервності поставок та стабільної дистрибуції Продукції.
    

   

  6. Політика «відкритих дверей» Байєр

  Байєр відкритий до співпраці і готовий продовжувати співпрацювати або розглядати заявки на укладення Договорів поставки з усіма потенційними Клієнтами, за умови відповідності таких Клієнтів умовам, зазначеним в розділі 5.

   

  7. Розгляд звернень потенційно Нових клієнтів

  A.    Розгляд звернень потенційних Нових клієнтів здійснюється Менеджером / Старшим менеджером зі збуту по роботі з ключовими клієнтами, Керівником відділу постачання та обслуговування клієнтів та Керівником відділу підтримки бізнесу корпоративної платформи (кредитним менеджером РН і СН) із залученням CDH відповідних підрозділів. 
  B.    Відповідь потенційному Новому клієнту надається протягом 60 днів з дня надходження звернення до Байєр та документів з переліку «5.2. В» цієї Інструкції. 
  C.    У разі відсутності зауважень з боку Байєр та отримання всіх необхідних документів Байєр надсилає Новому клієнту проект Договору поставки для його укладення відповідно до встановленого законодавством порядку. 
  D.    У разі відсутності або неповноти наданої потенційним Новим клієнтом інформації для оцінки його відповідності вимогам цієї Інструкції йому надсилається відповідь із зазначенням інформації, яка не була подана або була подана в неповному обсязі і є необхідною для такої оцінки. 
  E.    У разі виникнення сумнівів щодо застосування вищезазначених критеріїв відповідальні працівники Байєр повинні звернутись до юридичного відділу. Юридичний відділ має бути залучений до аналізу будь-яких угод, домовленостей, порозумінь або ділової практики стосовно взаємодії з Клієнтами або потенційно Новими клієнтами з метою забезпечення відповідності нормам конкурентного законодавства