Дослідження в Україні з активним набором

Інновації та вміння наших працівників складають основу діяльності нашої компанії. Ми стимулюємо розвиток інновацій, інвестуючи у науково-дослідницькі проекти, співпрацю із зовнішніми партнерами. Розробка нового лікарського засобу – це довготривалий та ресурсоємний процес, який потребує часу, долучення професійної команди фахівців та забезпечення належним обладнанням. Процес появи нового лікарського засобу складається з кількох етапів. Клінічні дослідження відіграють важливу роль у даному процесі. Клінічні дослідження необхідні, щоб підтвердити безпечність, переносимість та ефективність нових ліків. Рішення щодо можливості медичного застосування лікарського засобу може прийматися лише після його систематичного вивчення та на підставі даних доведеної ефективності та безпечності. Інноваційна діяльність – це шлях, де відкриття нових ліків допомагає долати певне захворювання задля прогресу медицини та користі для пацієнтів.

 

На даний момент в Україні проводиться набір у наступні дослідження.

 

Онкологія

Фаза III, рандомізоване, подвійне сліпе, контрольоване, багатоцентрове дослідження інгібітора PI3K копанлісібу з внутрішньовенним шляхом введення в комбінації із стандартною імунохіміотерапією в порівнянні з стандартною імунохіміотерапією у пацієнтів з рецидивом індолентної неходжкінської лімфоми (іНХЛ) – CHRONOS-4

 

Основні критерії включення:

 • Підтверджений результатами гістологічного обстеження діагноз CD20-позитивної форми іНХЛ наступного гістологічного підтипу:
  • Фолікулярна лімфома (ФЛ) типу G1, G2 або G3a
  • Дрібноклітинна лімфоцитарна лімфома (ДЛЛ) з абсолютним числом лімфоцитів <5х109/л на момент включення до дослідження (внесені зміни відповідно до додатку 2)
  • Лімфоплазмацитоїдна лімфома/ макроглобулінемія Вальденстрема (LPL/WM)
  • Лімфома маргінальної зони (ЛМЗ) (в селезінці, лімфатичних вузлах або поза лімфатичної системи)
 • У пацієнтів повинен спостерігатись рецидив (рецидив після повної відповіді чи прогресування після часткової відповіді) або прогресування захворювання після щонайменше однієї, але не більше трьох попередніх ліній терапії, що включають імунохіміотерапію на базі ритуксимабу та із застосуванням алкілуючих засобів (при супутньому використанні вважається однією лінією терапії). Попередня схема лікування повинна відповідати одному з наведених далі варіантів: щонайменше 2 місяці монотерапії (менше 2-х місяців терапії одним ритуксимабом може вважатися попередньою схемою лікування, якщо у пацієнта відмічалася відповідь на таку терапію); щонайменше 2 курси поспіль поліхіміотерапії; аутотрансплантація; радіоімунотерапія. Допускається застосування в минулому інших інгібіторів PI3K (крім копанлісібу), за умови відсутності резистентності (резистентність визначається як відсутність відповіді (відповідь може бути часткова (ЧВ) або повна (ПВ)) в будь-який період лікування, або прогресування захворювання після будь-якої відповіді (ЧВ/ПВ) чи після періоду стабільного перебігу захворювання впродовж 6 місяців після закінчення лікування інгібітором PI3K.
 • У пацієнтів, що не мають макроглобулінемії Вальденстрема, повинне бути принаймні одне ураження, для якого можна отримати двовимірні розміри (що раніше не опромінювалось), згідно з Класифікацією Lugano. Для пацієнтів з ЛМЗ селезінки зазначена вимога може обмежуватися тільки наявністю спленомегалії, оскільки, зазвичай, це є єдиним вимірюваним проявом захворювання.
 • Пацієнти з WM, у яких під час рентгенографічного обстеження на вихідному рівні не виявлено жодного ураження, для якого можна отримати двовимірні розміри, повинні мати вимірювані прояви захворювання, що визначаються як наявність імуноглобуліну М-парапротеїну (IgM) з мінімальним рівнем IgM, який в два рази або більше перевищує верхню межу норми для нормального і позитивного тесту методом імунофіксації.
 • Пацієнти чоловічої або жіночої статі віком від 18 років.
 • Функціональний статус за шкалою Східної об’єднаної групи онкологів (ECOG) ≤2.
 • Очікувана тривалість життя: принаймні 3 місяці.
 • Наявність на момент проведення скрінінгу зразків тканин пухлини, відібраних зараз та/або архівних.
 • Наявність достовірних даних лабораторних аналізів, проведених на етапі включення до дослідження не пізніше, ніж за 7 днів до початку лікування за програмою дослідження.
 • Фракція викиду лівого шлуночка - ≥ 50%.

 

Основні критерії виключення:

 • Підтверджений результатами гістологічного обстеження діагноз фолікулярна лімфома (ФЛ) 3b ступеня або трансформованого типу чи хронічний лімфоцитарний лейкоз. У пацієнтів з клінічними підозрами на наявність трансформованого типу захворювання рекомендується провести повторну біопсію.
 • Резистентність до ритуксимабу під час будь-якої лінії терапії (резистентність визначається як відсутність відповіді або прогресування впродовж 6 місяців після останнього введення ритуксимабу, в тому числі в межах підтримуючого лікування ритуксимабом).
 • Рівень гліколізованого гемоглобіну (HbA1c) > 8,5% на момент скрінінгу.
 • Наявність зараз чи в анамнезі інтенстиціального захворювання легень та/або значного порушення функції легень (що визначається дослідником).
 • Існуюче лімфоматозне ураження центральної нервової системи.
 • Наявність в анамнезі вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ-інфекції).
 • Наявність гепатиту В (HBV) або гепатиту С (HCV). Пацієнти з позитивними результатами тестів на поверхневий антиген вірусу гепатиту В (HBsAg) або антитіла до ядерного антигену вірусу гепатиту В (HBcAb) будуть визнані придатними для участі в дослідженні, якщо у них спостерігаються негативні результати аналізу на виявлення ДНК HBV; такі пацієнти повинні пройти профілактичну противірусну терапію згідно з викладеним в інструкції для медичного застосування ритуксимабу. Пацієнти з позитивними результатами на анти-HCV можуть брати участь в дослідженні за умови негативних результатів на РНК HCV.
 • Цитомегаловірусна інфекція (ЦМВ). Пацієнти з позитивними результатами ПЦР-діагностики ЦМВ на вхідному рівні не допускаються до участі в дослідженні. ПЦР тест на ЦМВ вважається позитивним, якщо його результати можуть бути витлумачені як наявність ЦМВ відповідно до місцевих стандартів лікування.
 • Застійна серцева недостатність > 2 класу за класифікацією Нью-Йоркської асоціації кардіологів (NYHA).
 • Неконтрольована артеріальна гіпертензія незважаючи на оптимальне медичне лікування (за оцінками дослідника).

 

Місця проведення клінічного випробування:

 

Назва місця проведення клінічного випробування
П.І.Б. відповідального дослідника
1. Державна установа «Інститут патології крові та трансфузійної медицини Національної Академії медичних наук України», відділення гематології з лабораторною групою, м. Львів

д.м.н., Масляк З.В.
2. Національний інститут раку, науково-дослідне відділення хіміотерапії гемобластозів та ад'ювантних методів лікування, відділення онкогематології з сектором ад’ювантних методів лікування, м. Київ

д.м.н., Крячок І.А.
3. Комунальний заклад «Черкаський обласний онкологічний диспансер» Черкаської обласної ради, обласний лікувально-діагностичний гематологічний центр, м. Черкаси

Л-р, Пилипенко Г.В.
4. Комунальна установа «Запорізька обласна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради, гематологічне відділення, м. Запоріжжя

К.м.н, Самура Б.Б.
5. Комунальний заклад «Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна лікарня № 4» Дніпропетровської обласної ради», міський гематологічний центр, м. Дніпро

Усенко Г.В.

Офтальмологія

Відкрите, рандомізоване, контрольоване дослідження з двома рукавами для оцінки ефективності, безпеки та переносимості інтравітреального (IVT) афліберсепта у порівнянні з лазерною фотокоагуляцією у пацієнтів з ретинопатією недоношених (ROP)», код дослідження № BAY 80-6946 / 17833.

 

Основні критерії включення:

 1. Гестаційний вік при народженні ≤ 32 тижні або вага при народженні ≤ 1500 g
 2. Суб'єкти з лікувально-наївною РН, класифіковані відповідно до Міжнародної класифікації РН принаймні на одному оці: - Зона I Стадія 1 плюс, або 2 плюс, або 3 без плюс захворювання або 3 плюс; або Зона ІІ Стадія 2 плюс або 3 плюс або агресивна задня РН
 3. Вага на початковому рівні (день лікування) ≥ 800 г
 4. Чоловіча або жіноча стать
 5. Лімфомою маргінальної зони (MZL) (селезінкової, нодальної або позанодальної)
 6. Підписано інформовану згоду від батьків.

 

Основні критерії невключення:

 1. Відомі або підозрювані хромосомні аномалії, генетичні порушення або синдроми.
 2. Попередній вплив будь-якого інтравітреального або системного анти-VEGF фактору, в тому числі такого, що приймався матір’ю під час вагітності та / або під час грудного вигодовування
 3. Клінічно значуще неврологічне захворювання (наприклад, внутрішньошлуночкова кровотеча 3 ступеня або вище, перівентрикулярна лейкомаляція, вроджене ураження головного мозку, що значно погіршує функцію зорового нерву, важка гідроцефалію зі значно підвищеним внутрішньочерепним тиском)
 4. Педіатричні стани, що роблять немовля недоступним для лікувальних процедур в рамках протоколу на початковому етапі або при повторних заборах крові, що оцінені спеціалістами неонатологом та/або офтальмологом дослідження
 5. Наявність активної очної інфекції протягом 5 днів до першого лікування
 6. Стадії РН з частковою або повної відшаруванням сітківки (4 і 5 стадії РН)
 7. РН що локалізується лише у Зоні ІІІ
 8. Зорові аномалії, які можуть заважати лікувальним процедурам в рамках протоколу або оцінці первинної кінцевої точки дослідженняРН що локалізується лише у Зоні ІІІ
 9. Постнатальне лікування пероральними або внутрішньовенними кортикостероїдами при еквівалентній дозі преднізону ≥ 1 мг / кг / добу протягом 2 тижнів протягом 14 днів до першої лікувальної процедури в рамках протоколу.
 10. Попереднє хірургічне або нехірургічне лікування РН (інтравітреальна анти-VEGF ін'єкція, абляційна лазерна терапія, кріотерапія, вітректомія)
 11. Участь суб'єкта або матері в інших клінічних випробуваннях, що вимагають проведення досліджуваного лікування (крім вітамінів і мінералів) під час скринінгу, або протягом 30 днів або 5 періодів напіврозпаду попереднього досліджуваного препарату, в залежності від того, що довше

 

Місця проведення клінічного випробування:

Назва місця проведення клінічного випробування
П.І.Б. відповідального дослідника
1. Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ» МОЗ України, відділення інтенсивного виходжування глибоко недоношених дітей, м. Київ

Головний дослідник Орлова Тетяна Олексіївна
2. Комунальна установа «Одеська обласна дитяча клінічна лікарня», відділення інтенсивної терапії новонароджених та недоношених дітей

Головний дослідник Аряєв Микола Леонідович

Кардіологія

Гематологія

Жіноче здоров’я

Якщо Ви лікар та Ваша установа бажаєте виступити дослідником, контакти відділу клінічних досліджень «Байєр» в Україні:
Анатолій Лісовський, керівник напрямку клінічних досліджень «Байєр» в Україні
Email: anatolii.lisovskyi@bayer.com