Онкологія Navigate

«Кошикове дослідження фази 2 застосування перорального інгібітора TRK ларотректінібу у пацієнтів з пухлинами, позитивними за злиттям генів NTRK» код дослідження   BAY 2757556 / 20289

 1. Місцево-поширена або метастатична злоякісна пухлина зі злиттям генів NTRK1, NTRK2 або NTRK3, ідентифікованим за допомогою молекулярних аналізів, які рутинно проводять в лабораторіях CLIA або в інших лабораторіях з аналогічною сертифікацією. Пацієнти зі злиттям генів NTRK, ідентифікованим в лабораторії, сертифікацію якої спонсор не може підтвердити на час надання згоди, могли були включені до когорти 9 згідно з версіями протоколу 1.0—8.0.Починаючи з версії протоколу 9.0: Аналіз на злиття генів має бути виконаний в лабораторії CLIA або з аналогічною сертифікацією. Однак, якщо аналіз на злиття виконується не в лабораторії CLIA або з аналогічною сертифікацією, пацієнти можуть бути включені у дослідження після обговорення зі спонсором.
 2. Пацієнти, які раніше отримували стандартну терапію, яка відповідає типу пухлини та стадії захворювання, або не отримували альтернативного лікування або, на думку дослідника, навряд чи перенесли б належну стандартну терапію чи отримали б від неї клінічно значущу користь. 
 3. У пацієнта має бути принаймні одне вимірюване ураження згідно з критеріями RECIST v1.1. Пацієнтів із солідними пухлинами без вимірюваних проявів хвороби за критеріями RECIST v1.1 (наприклад, лише оцінювані прояви хвороби) можна було включити до когорти 8 згідно з  версіями протоколу 1.0—8.0, незалежно від типу пухлини. У пацієнтів з первинними пухлинами ЦНС мають виконуватись такі критерії:
  a. Раніше отримували лікування, включаючи променеву та/або хіміотерапію, при цьому променева терапія була завершена за > 12 тижнів до дня 1 циклу 1 (Ц1Д1), згідно з рекомендаціями або як належить при цьому типу пухлини ЦНС.
  b. Мають ≥ 1 вогнище вимірюваних у двох площинах проявів захворювання (підтверджене магнітно-резонансною томографією [МРТ] та оцінюване за критеріями RANO), з розміром принаймні одного із вимірюваних уражень ≥ 1 см у кожному вимірі та помітне більш ніж на одному зрізі при візуалізаційному дослідженні.
  c. Візуалізаційне дослідження проведене не більш ніж за 28 днів до включення в дослідження. Якщо застосовується стероїдна терапія, доза повинна бути стабільною щонайменше 7 днів безпосередньо перед візуалізаційним дослідженням та під час цього дослідження.
  d. Неврологічний стан має бути стабільним, що визначається на підставі стабільних результатів неврологічного обстеження впродовж 7 днів до включення в дослідження.
 4. Вік щонайменше 18 років.
 5. Загальний стан: Оцінка за шкалою Східної об'єднаної онкологічної групи (ECOG)  3 балів. У разі включення пацієнта з первинною пухлиною ЦНС, яку потрібно оцінювати за критеріями RANO, індекс загального стану за шкалою Карновського (KPS) має бути  50 % 
 6. Тканина пухлини взята перед лікуванням (обов’язково). Якщо неможливо отримати свіжу тканину і відсутня архівна тканина, пацієнти можуть бути включені у дослідження після консультації зі спонсором.
 7. Адекватна функція внутрішніх органів згідно з такими критеріями:
  a. Аспартатамінотрансфераза сироватки (АСТ) та аланінамінотрансфераза сироватки (АЛТ) < 2,5  верхня межа норми (ВМН) або АСТ і АЛТ < 5  ВМН, якщо відхилення від норми показників функції печінки обумовлені основним злоякісним новоутворенням.
  b. Загальний білірубін < 2,5  ВМН, крім випадків обструкції жовчних шляхів. Суб'єкти з діагностованою хворобою Жильбера в анамнезі та ізольованим підвищенням рівня непрямого білірубіну можуть брати участь у дослідженні.
  c. Креатинін сироватки крові < 2,0  ВМН АБО розрахункова швидкість клубочкової фільтрації ≥ 30 мл/хв за формулою Кокрофта — Голта (140 – вік) × маса тіла (кг) × 0,85 (для жінок) креатинін сироватки крові (мг/дл) × 72 при будь-якому з цих результатів пацієнт може брати участь у дослідженні.
 8. Здатність дотримуватись (або можливість опікуна забезпечити дотримання) режиму амбулаторного лікування, моніторингу лабораторних показників та здійснення необхідних візитів до клініки на час участі у дослідженні.
 9. Готовність чоловіків та жінок з репродуктивним потенціалом застосовувати два ефективних методи контрацепції, визначені як один метод, застосовуваний учасником(цею) дослідження, а інший — його/її партнеркою (партнером), впродовж лікування та протягом 1 місяця після завершення дослідження.
 10. Здатність зрозуміти та готовність підписати письмову інформовану згоду.
 1. Застосування досліджуваного засобу або протипухлинна терапія менш ніж за 2 тижні або 5 періодів напіввиведення до запланованого початку лікування ларотректінібом, залежно від того, який із цих строків коротший, і якщо не минули прояви гострої та/або клінічно значущої токсичності цієї терапії.
 2. Прогресування хвороби в минулому під час терапії схваленими або досліджуваними інгібіторами тирозинкінази, дія яких спрямована на TRK. Пацієнти, які отримували лікування менше 28 днів і припинили терапію через непереносимість або токсичність, можуть брати участь у дослідженні.
 3. Метастази в головний мозок з клінічними проявами або з нестабільним перебігом. (Примітка: пацієнти з безсимптомними метастазами у головний мозок можуть брати участь у дослідженні). Пацієнти з первинними пухлинами ЦНС можуть брати участь у дослідженні.
 4. Неконтрольована супутня злоякісна пухлина, через яку можуть виникнути обмеження в оцінці ефективності ларотректінібу. Дозволеними типами пухлин можуть бути, зокрема, рак шийки матки, молочної залози або шкіри in situ, поверхневий рак сечового міхура, рак передміхурової залози на обмеженій стадії та базальний або плоскоклітинний рак шкіри.
 5. Активна неконтрольована системна бактеріальна, вірусна або грибкова інфекція ступеня ≥ 2 за критеріями CTCAE; нестабільне серцево-судинне захворювання або інше системне захворювання, яке може призвести до обмежень дотримання процедур дослідження.
  Нестабільне серцево-судинне захворювання визначається як:
  a. Постійно неконтрольована артеріальна гіпертензія, що визначається як систолічний артеріальний тиск (АТ) > 150 мм рт. ст. та/або діастолічний АТ > 100 мм рт. ст., незважаючи на антигіпертензивну терапію. 
  b. Інфаркт міокарда протягом 3 місяців до скринінгу
  c. Інсульт протягом 3 місяців до скринінгу
 6. Неможливість припинити лікування сильним інгібітором або індуктором цитохрому P450 (CYP450) 3A4 (CYP3A4) перед початком лікування.
 7. Вагітність або годування груддю.
 8. Триває відновлення після побічних явищ або побічних реакцій, які виникли внаслідок попереднього лікування. Рекомендується включати пацієнта в дослідження лише після того, як вже наявні ПЯ/ПР минуть або відновляться до вихідного рівня або принаймні до 1-го ступеня за критеріями CTCAE.
 9. Діагностована або підозрювана гіперчутливість до діючої речовини або будь-якого з інгредієнтів досліджуваного лікарського засобу (ДЛЗ).
 10. Підтверджене інфікування вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) в анамнезі. Усі пацієнти повинні пройти скринінг на ВІЛ впродовж 28 днів до початку застосування досліджуваного препарату за допомогою аналізу крові на ВІЛ відповідно до місцевих норм.
 11. Інфікування вірусом гепатиту B (HBV) або C (HCV). Усі пацієнти повинні пройти скринінг на HBV та HCV впродовж 28 днів до початку застосування досліджуваного препарату за допомогою рутинних лабораторних аналізів на віруси гепатиту. Пацієнти з позитивним результатом аналізу на поверхневий антиген вірусу гепатиту В (HBsAg) або на антитіла до серцевинного антигену вірусу гепатиту В (HBcAb) можуть брати участь у дослідженні, якщо у них негативний результат аналізу на ДНК HBV. Пацієнти з позитивним незультатом аналізу на антитіла до HCV можуть брати участь у дослідженні, якщо у них негативний результат аналізу на РНК HCV.

Місце проведення клінічного випробування:
 

№п/п П.І.Б. відповідального дослідника
Назва місця проведення клінічного випробування
1

Кукушкіна Марія Миколаївна, к.м.н., лікар вищої категорії
Національний інститут раку, науково-дослідне відділення пухлин шкіри та м’яких тканин на базі відділення онкоортопедії та пухлин шкіри і м’яких тканин, м. Київ

https://unci.org.ua/department/naukovo-doslidne-viddilennya-onkoortopediyi-m-yakyh-tkanyn-i-shkiry/