Информация за специфични дейности по обработка на данни

A woman's hand is shown with different colors on it.

Добре дошли в информационната страница за специфични дейности по обработка извършвани от “Байер България” ЕООД, ул. “Резбарска” №5, София, България (наричан по-долу “нас” или “ние”)

 

Какво получавате

Посещавате тази страница с информациязащото:

 

 • ние Ви поканихме да посетите тази страница, за да може да получите допълнителна информация за конкретна дейност по обработка на данни, тъй като по времето по коетосме получили Вашите лични данни, не сме били  в състояние да Ви предоставим цялата необходима информация или
 • търсите публично достъпна информация за това как обработваме лични данни, които не са получени директно от Вас, а например от публично достъпни източници, когато информирането на всеки отделен човек се оказва невъзможно или би коствалонеимоверни усилия (чл. 14, пар. 5, б. ”б”от ОРЗД).
 • сте били в контакт с/ направили сте запитване къмHR оператор. В зависимост от получателя на Вашето искане- настоящият или бившият Ви работодател,като юридическо лице от Групата на Байер, съответно “Байер България” ЕООД (наричани по-долу “нас”, “нашите” и “ние”), в качеството си на лица обработващи Вашите лични данни, желаят да Ви предоставят информация относно обработката на Вашите данни.

Моля, обърнете внимавие: Тази страница не съдържа изчерпателна информация за всеки вид обработваща дейност, която извършваме. Винаги когато можем да предоставим тази информация в момента на получаване на Вашите лични данни, ние Ви информираме, като Ви предоставяме деклараця за поверителност на данни,съответстваща на  обработващата дейност която извършваме. Ако например,търсите информация за процеса на обработка на Вашите лични данни по отношение на този сайт, моля вижте декларацията за поверителност относяща се към нея.

Лични данни, които обработваме за Вас, ако …

… ни дадете Ваша визитка

 

business-card_0.jpg Когато ни дадете Ваша визитка, ние можем да я копираме и да включимсъдържащите се в нея лични данни в една от нашите системи за управление на контакти.

Използваме информацията съдържаща се във визитката, за да можем да се свържем с Вас. Правното основание за обработка на личните Ви данни и тяхното съхранениезависи от причините, във връзка с които сте ни предоставили Вашата визитка.Ние ще съхраняваме тези данни толкова дълго колкото е необходимо, за да можем да поддържаме връзка с Вас.

… комуникирате с нас чрез имейл

 

emailКогато комуникирате с нас чрез имейл, ние обработваме Вашия имейл адрес, информацията която предоставяте в имейла (име, прикачени файлове, информация от онлайн визитката Ви), както и метаданните от имейла (време, IP адрес на изпращача, потребителски агенти, сървари използвани при транзита на информация и други).

Ние използваме горепосоченителични данни, за да можем да общуваме с Вас. Правното основание за обработка и приложимите правила за запазване на тези лични данни могат да варират, в зависимост от целите поради които комуникираме с Вас.

 

Общият ни срок на запазване на имейли е шест месеца, освен ако имейлът Ви не е архивиран, като в този случай общият срок на запазване на съобщението е четири години. Моля, попитайте лицето с коетоводите кореспонденция или нашия служител по защита на лични  данни, споменат по-горе, ако искате да разберете повече за целта, правното основание и правилата за запазване на данни, приложими за конкретния случай.

… Вие сте или работите за един от нашите доставчици или партньори

 

partner_1.jpg Обработваме информация за контакт (като име, имейл, телефонен номер, позиция и роля в компанията) на служители на нашите доставчици или партньори (ключови мениджъри, консултанти, бизнес партньори или юридически сътрудници) или на лица които пряко действат като наши доставчици или партньори (напр. фрийлансъри). По отношение на последните може да обработваме и данни за плащания (напр. информация за банкова сметка).

Ние използваме тази информация, за да комуникираме и управляваме отношенията с нашите доставчици или партньори, да изберем и да се свържем с подходящия доставчик при нуждаили за да заплатим дължими фактури.

 

Правното основание за обработка на гореспоменатите лични данни е чл. 6, пар. 1, б. “е”от ОРЗД, във връзка с  необходимостта да следваме законните си интересипроизтичащи от нуждата  да можем да комуникираме с нашите доставчици или партньори, да управляваме тяхното  портфолио и по този начин да осигурим доставката на продукти и услуги, необходими за нашия бизнес. В допълнение, правното основание за обработка на лични данни на физически лица, които пряко действат като наши доставчици или договорни партньори, може да бъде чл. 6, пар. 1, б. “б” от ОРЗД, доколкото това е необходимо за изпълнение на договора с конкретното физическо лице.

 

Ние съхраняваме този вид лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да можем непрекъснато да поддържаме отношения или да изпълняваме договорните си задължения със съответния доставчик или партньор. Ние изтриваме тези лични данни веднага след като те вече не са ни необходими, напр. когато служител на доставчик вече не работи за този доставчик или ако доставчикът или фрийлансърът вече нямат право да бъде нашидоставчици, освен ако не сме законово задължени  да запазим личните данни за по-дълъг период от време (напр. съгласно приложимото данъчно законодателство, личните данни във връзка с договори ще трябва да бъдат съхранени за период от десет години).

 


… в досег сте с HR операции

 

partner_0_0.jpg Може да имате досег сHR операции по различни канали (телефон, имейл, факс,  комуникационният център в myServices) в зависимост от различни цели. Ние ще обработим личнитеВи данни, в контекста на Вашата заявка (име, дата на раждане, CWID, адрес, заявка) за целите на идентификация, удостоверяване и обработка наВашето запитване.

 

Прочетете повече тук: Цел, правно основание и съхранение на данни

 

Ние обработваме личните Ви данни въз основа начл.6, пар. 1, б. “б” от ОРЗД.

 

Ако сте служител, на случаен принцип,може да Ви бъде изпратена покана за участие в анкета с цел подобряване на нашите HR услуги. Участието Ви в подобно проучване е доброволно и анонимно, освен ако сами не изявите желаниеда се идентифицирате в анкетата (например чрез попълване на лични данни в текстовите полета). В такъв случай правното основание за последваща  обработка на Вашите лични данни е чл. 6, ал.1, б.”б” от ОРЗД.

 

Искаме да отбележим, че в зависимост от Вашето искане, в отделни случаи са възможни и заключения за специални категории лични данни. Пример за тях са следните случаи:

 

Специални категории лични данни

Описание

Информация за Вашето здраве

Ако ни изпратите своя болничен лист, той представлява информация за Вашето здравословно състояние; Ако представите медицински доклад при кандидатствате за детска надбавка, той може да разкрие информация за  диагнози или заболявания.

 

Вашите заявки се съхраняват за период отговарящ на изискванията на съответното законодателство.

… Вие или някой друг публикува Ваши лични данни в интернет

 

publish-on-internet_0.jpg Ние търсим информация в интернет(която може да съдържа лични данни) и използваме активни услуги за онлайн слушане за различни цели обяснени подробно по-долу. Активното онлайн слушане представлява  процес на идентифициране и оценка на говорещото се за компания, индивид, продукт, марка или тема с бизнес отношение към компанията в интернет. Ние обработваме лични данни, които събираме от публично достъпни области в медиите и интернет, като например:

 

търсене на ключови думи в мрежата (напр. уебсайтове, социалномедийни платформи, общности в социалните мрежи, блогове, основни източници на новини, форуми или сайтове за снимки и видеа);

 

търсене, филтриране и анализ на потоци от разговори;

 

преглед на визуални аналитични тенденции в разговорите за определен период от време;

 

наблюдение на публично достъпни мнения, изявления или други взаимодействия в интернет от определени физически лица или образувания, които са важни за нас и нашия бизнес (т.нар. лидери на мисли).

Ние изплзваме получената информация със следните цели:

 

 • Мнения на клиенти и заинтересовани страни

  Стремим се да идентифицираме бизнес възможностите и рисковете, наред с иновациите, за да разберем по-добре тенденциите на пазара и обществото, както и нуждите, предпочитанията или мненията на нашите клиенти или други заинтересовани страни.По този начин се стремим да подобрим услугите, продуктите и начина по който ръководим нашата компания, с което даможем да открием нови бизнес възможности и да избегнем потенциални бизнес рискове.Правното основание за обработка на лични данни, свързани с тези проучвания се намира в чл. 6, пар. 1, б. “е”от ОРЗД.Ние събираме тази информация съгласно изпълняването на законните ни задължения произтичащи от горепосочените цели за обработка. Ние изтриваме личните данни веднага след като те вече не се изискват за целите за които са били предоставенипървоначално. Личните данниот наблюдението на публично достъпни мнения, изявления или други взаимодействия в интернет от определени физически лица или образувания, се изтриват, ако са по-стари от 2 години.

 • Безопасност икачество на продукта

  Като компания, която доставя лекарствени продукти, трябва да можем да идентифицираме всякакви странични ефекти, липса на терапевтичен ефект, проблеми в лекарствата, продукти на сивия пазар (фалшиви лекарства, неправилнаупотреба, оплаквания от качеството) или други проблеми по отношение на безопасността на нашите продукти. Правното основание за обработка на личните данни, свързани с гореспоменатото, е или чл. 9, пар.2, б.”и” от ОРЗД, тъй като обработката е необходима за осигуряване на високи стандарти за качество и безопасност на здравеопазването и на лекарствените продукти или медицински изделия, или чл. 6, пар.1, б.”е” отОРЗД, тъй като е необходимо да преследваме законните си интереси, произтичащи от необходимостта да можем да знаем и да реагираме на всякакви проблеми, свързани с безопасността или качеството по отношение на нашите продукти. Ние изтриваме личните данни веднага след като те вече не се изискват за целите, за които са били първоначално придобити, освен ако информацията в тях все още се изисква или има законово задължение за архивиране на такива лични данни (напр. информация относно нежелани реакции). Информация относно нежеланите реакции ще се съхранява поне за продължителността на използване на съответния продукт и за още десет години след като продуктът бъде иззет от пазара.

 

Прехвърляне на лични данни за обработване на поръчка

За обработката на Вашите данни можем да  използваме специализирани изпълнители на услуги. Тези изпълнители на услуги са внимателно подбрани и редовно наблюдавани от нас. Въз основа на съответните споразумения за обработка на данни, те ще обработват лични данни само след наша инструкция и при стриктно спазване на законовите директиви.

 

Прехвърляне на трети страни

За заявки във връзка с HR операции,когато Вашата заявка не може да бъде отговорена или обработена директно от нас, необходимите лични данни за тази цел ще бъдат изпратени на съответните отдели вГрупата на Байер за допълнителна обработка (например за съобщени технически проблеми свързани с достъпа до IT услуги или за заявка за преместване на фиксирани тарифи към отговорния HR бизнес партньор).В зависимост от Вашите притеснения може да се наложи да се свържем със съответната данъчна служба или с Вашия осигурител.

 

Обработка на лични данни извън Европейския съюз/ Европейското икономическо пространство

Част от Вашите лични данни могат да бъдат обработвани и в страни извън Европейския съюз („ЕС“) или Европейското икономическо пространство („ЕИП“), които може да имат по-ниски стандарти за защита на данни в сравнение с европейските държави. В такива случаи ние ще се уверим, че е осигурена достатъчна степен на защита на Вашите данни, например чрез сключване на конкретни споразумения с нашите партньори (копие на разположение при поискване) или ще поискаме изричното Ви съгласие за такава обработка.

Информация свързана с Вашите права

Както следва, може да видитенякои от основните Ви правасвързани със законодателството за поверителност на данни:

 

 • Право на информация за съхраняваните от нас Ваши лични данни;
 • Право да поискате корекция, изтриване или ограничено обработване на Вашите лични данни;
 • Право да възразите срещу обработванетона Ваши данни по причини свързани с нашия легитимен или публичен  интерес или нашия профил, освен ако не сме в състояние да докажем, че съществуват оправдателни причини, коитозаместват Вашите интереси, права и свободи, или че такава обработка се извършва за целите на отстояване, упражняване или защита от правни искове;
 • Право на преносимост на данните;
 • Право на подаване на жалба до орган за защита на данните;
 • Можете по всяко време с действие занапред да оттеглите съгласието си за събирането, обработването и използването на личните Ви данни. За допълнителна информация, моля, вижте горните глави, описващи обработката на данни въз основа на Вашето съгласие.