Прозрачност

Предоставяне на стойност на медицински специалисти

 

Съвместната изследователска дейност е в полза на пациентите и обществото

Сътрудничеството между фармацевтичната индустрия и медицинските специалисти е предоставило множество иновативни лекарствени продукти и е променило начина, по който много заболявания оказват влияние върху живота ни. Ние в Байер сме убедени, че близкото сътрудничество и непрекъснатото обучение на медицинските специалисти е ключово за постигането на по-добри резултати за пациентите, на които се стремим да помагаме.

 

Фармацевтична индустрия – медицински специалисти: Силно регулирани взаимоотношения
При сътрудничеството си с медицински експерти ние съблюдаваме съществуващото законодателство и правила, които ясно определят взаимодействието между индустрията и медицинските специалисти, например здравното законодателство и етичните кодекси на фармацевтичната индустрия. В допълнение на това, тези правила са изменени от различни закони за прозрачност като Sunshine Act в САЩ, Кодексът за оповестяване на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA) в Европа, както и различни местни правни задължения за отчитане. И ние напълно уважаваме независимостта и почтеността на тези специалисти.

 

Прилагане на Кодекса за оповестяване на EFPIA
Като член на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации и в съответствие с ценностите на нашата компания, ние напълно подкрепяме Кодекса за оповестяване на EFPIA. В съответствие с този Кодекс Байер ще оповестява заплащания, както и предоставени ползи към медицински специалисти и здравни организации на глобалните и местните уебстраници на Байер.

 

Оповестяване на отчета с данните

Научете как събираме информация и оповестяваме предоставянията на стойност към медицински специалисти и получете достъп до оповестените данни.

 

Сътрудничество с медицински специалисти

 

Как Байер работи съвместно с медицинските специалисти

Професионалисти от фармацевтичната индустрия си сътрудничат с медицинските специалисти в различни дейности по предклинични изпитвания, клинични изпитвания, както и в клиничната практика и лечението на пациентите.
Като основен контакт с пациентите, медицинските специалисти предлагат безценно и експертно познание за резултатите от лечението на пациентите и ръководенето на самото лечение. Това играе основна роля за оптимизиране на усилията ни да подобрим грижата за пациентите и възможностите за лечение.


Пример за сътрудничество 1: Клинични изпитвания
Пациентите се нуждаят от подходящите лекарства

Пациентите може да имат истинска полза от огромното количество безценно медицинско познание, съществуващо по света, когато нашите експерти работят тясно с външни изследователи и медицински специалисти. Ние вярваме, че съвместното използване на това експертно знание ще ни помогне да се сдобием с по-добро разбиране за най-значимите заболявания и да разработим по-бързо по-добри лекарства. Лекуващите лекари и други медицински специалисти извършват клинични изпитвания в изследователски центрове в съответствие с протокол за клинични изпитвания, одобрен от здравните власти, институционалните комисии за надзор и етичните комисии. Поради това те са основната връзка с участващите пациенти и са отговорни за събиране на данните. Предоставените експертиза и време при осъществяване на клинични изпитвания от страна на медицинските специалисти и здравните организации трябва да бъдат компенсирани.
 

Съвместна изследователска дейност

 

Пример за сътрудничество 2: Подкрепа за обучение на лекарите
Пациентите се нуждаят от най-добре информираните лекари

Байер разработва иновативни лекарствени продукти. Новите лекарствени продукти трябва да бъдат въведени и обяснени на медицинските специалисти, за да се гарантира отговорната им употреба. Поради това ние подкрепяме обучението на медицинските специалисти посредством конгреси и обучения. Това помага да се гарантира, че лекарите имат достъп до най-актуалната медицинска информация и могат да изберат най-добрите възможности за лечение на пациентите си. Само тогава ще можем да изпълним ангажимента си да подкрепяме правилното използване на нашите нови лекарствени продукти. Научните събития са само една от многото възможности за обучението на лекарите.

 

Подкрепа за обучение на лекари

 

Каква е целта на Кодекса за оповестяване на EFPIA

Байер напълно подкрепя по-голямата прозрачност във взаимоотношенията между фармацевтичната индустрия и медицинските специалисти и здравните организации, в резултат на което гарантира спазването на Кодекса за оповестяване на EFPIA по отношение на дейността си.

 

Кодекс за оповестяване

 

40 Водещи европейски компании в 36 държави спазват Кодекса за оповестяване на EFPIA
Кодексът за оповестяване на EFPIA (пълно наименование: Кодекс на EFPIA за оповестяване на предоставяне на стойност от фармацевтичните компании към медицинските специалисти и здравните организации) е доброволен ангажимент, който изисква всички компании-членки на EFPIA да оповестяват предоставяне на стойност към медицински специалисти и здравни организации. Съгласно този кодекс всички компании-членки на EFPIA, включително Байер, ще публикуват всички преки или непреки, парични или непарични предоставяния на стойност, свързани с разработването и разпространението на лекарствени продукти по лекарско предписание в хуманната медицина. Първите оповестявания, свързани с плащания направени през 2015 г., ще бъдат направени най-късно до юни 2016 г. Този процес на оповестяване ще се повтаря за всеки отчетен период през следващите години.

 

Ниво на компенсация
Медицинските специалисти са компенсирани за опита си и професионалните услуги, които предоставят на фармацевтичната индустрия. Нивото на плащанията и предоставянето на стойност зависи от вида дейност, експертизата, и количеството време. Допустимите суми зависят от различни фактори, например местното ниво на доходите, приложимото законодателство и съществуващите кодекси. Основният принцип е честно възнаграждение съгласно пазарната стойност за получените услуги, за да се гарантира, че хонорарите не са погрешно използвани за неправомерно оказване на влияние върху медицинските специалисти при решенията относно лечението, които прилагат.

 

Индивидуално или обобщено оповестяване?
Предоставянето на стойност към медицинските специалисти ще бъде оповестявано индивидуално или обобщено. Тъй като Кодексът за оповестяване на EFPIA е задължение, създадено от индустрията, законодателството за защита на личните данни в повечето европейски държави позволява индивидуалното оповестяване единствено след изричното съгласие на медицинския специалист. В случай че медицински специалист не даде своето съгласие за индивидуално оповестяване, то предоставянето на стойност към него/нея ще бъде докладвано обобщено. В някои държави трябва да бъде получено съгласие и от здравните организации. Предоставянето на стойност в сферата на „Научноизследователската и развойна дейност” винаги ще се оповестява обобщено, съгласно регламентираното в Кодекса за оповестяване на EFPIA.

 

Защита на личните данни
Байер напълно спазва принципите за защита и сигурност на личните данни. Затова предприемаме множество стъпки, за да защитим данните в съответствие с политиките за защита на данните, наложени и следени от властите на местно и глобално ниво. Освен това, данните се оповестяват само ако съответният медицински специалист е предоставил изричното си писмено съгласие. Прилагат се механизми за висока сигурност на информацията, за да се гарантира, че личните данни са защитени срещу външни атаки и манипулация. В допълнение към това, достъпът до всякакви данни, свързани с разкриването на лична информация, е ограничен вътрешно до служители, отговорни за събирането на данните и изготвянето на докладите.

 

Пълно оповестяване
Ние вярваме, че само пълното оповестяване предоставя точна картина на нашите взаимоотношения с медицинските специалисти, поради което няма да разкриваме частични данни на индивидуално ниво. Всяко несъгласие за оповестяване на специфична дейност се третира от Байер като общ отказ по отношение на оповестяването на информация. Вместо това всички предоставяния на стойност ще бъдат оповестени обобщено според образеца за докладване на EFPIA.

 

Оповестяване на данни

В съответствие с Кодекса за оповестяване на EFPIA Байер оповестява предоставяния на стойност към медицински специалисти и здравни организации, свързани с разработването и пазарната реализация на лекарствени продукти по лекарско предписание от хуманната медицина.

 

Оповестените данни включват предоставяния на стойност в четири основни категории:

Предоставяне на стойност категории

 

Данни за България

 

Данните за България за 2020 година може да видите тук.

Данните за България за 2021 година може да видите тук.

Данните за България за 2022 година може да видите тук.

 

Информация за нашата методология за оповестяване

Основните правила на Кодекса за оповестяване на EFPIA се прилагат от всички компании-членки на организацията и всички компании членки ще оповестят предоставянията на стойност, направени към медицински специалисти и здравни организации в предварително определен формат. Някои детайли относно методологията за отчитане зависят от отделните компании с идеята тази гъвкавост да помогне методологията да се приспособи към вътрешните процеси. Тази методологична записка ще ви даде възможност да разберете как Байер в България документира и оповестява релевантната информация.

 

Методологична записка относно прилагането на Кодекса за оповестяване на EFPIA за календарната 2020 година може да намерите тук.

 

Методологична записка относно прилагането на Кодекса за оповестяване на EFPIA за календарната 2021 година може да намерите тук

 

Методологична записка относно прилагането на Кодекса за оповестяване на EFPIA за календарната 2022 година може да намерите тук

Внимание:

 

Публикуването на информация за предоставяне на стойност към получатели има за цел отчитане на стойностите (парични или в натура), предоставени на медицински специалисти (МС) и здравни организации (ЗО), с които нашата компания си сътрудничи/има взаимоотношения, следвайки целите и разпоредбите, включени в приложимите Кодекси. За оповестяването на предоставяне на стойност на индивидуална основа са дали съгласието си съответните индивидуални получатели - такова съгласие е дадено, за да позволи спазване на приложимите Кодекси, които нашата компания е подписала. Тези публикации не предоставят генерално разрешение на достъпилите до нашия уебсайт, или до националните платформи, за предприемане на допълнителна обработка на данните на медицинските специалисти. За добро разбиране на докладите, включващи информация за предоставяне на стойност, публикувани на този уебсайт, ние се позоваваме на методологическото указание, което изяснява значението и съдържанието на публикуваното предоставяне на стойност.