Байер България

Устойчиво развитие

Приносът към устойчивото развитие се превърна в основен елемент на корпоративната стратегия на Байер. Ние все повече фокусираме дейностите си върху осигуряването на достъп до здравни грижи и храна на повече хора във всички региони на света, намиране на решения на предизвикателствата от изменението на климата и опазването на околната среда. Отговорните бизнес практики са основата на устойчивото регулиране на Байер. 


Байер има много отговорности, една от които е да създава ползи за общностите, в които работи. Тези ползи може да се реализират чрез подкрепа на национално или международно ниво, обикновено са свързани с бизнеса на компанията и често са обусловени от нуждите на самата общност. В България, както навсякъде по света, ние се стремим да предлагаме на хората по-добър живот.

ImgБайер осъществява мисията си „Наука за по-добър живот“ не само чрез иновации в областта на науките за живота, но и като дава възможност на млади хора да се докоснат до науката по забавен и занимателен начин, чрез проекта Научната лаборатория на Байер за деца - Байлаб. Проектът в България стартира през 2015 година, представяйки на ученици I до VI клас научни експерименти от сферите на химия, биология и физика. Експериментите са показани така, че по увлекателен и забавен начин да запалят любопитството на децата към природните науки. Те са съобразени с възрастта на участниците и представят важни за човека и природата процеси и явления по атрактивен начин. 

 

Video file

 

През 2017 година проектът обхвана Варна и Пловдив, а през 2019 – Бургас. Байлаб в България се провежда под мотото „Малки изследователи – големи открития“ в рамките на месец октомври. Записването за участие става организирано през училищата, като всички те са поканени да се включат напълно безплатно, след записване през сайтовете на РУО. За петте години, в които Байер организира Байлаб в България, лабораторията е била посетена от повече от 5 600 деца

Life's scienceКакво представлява LIFE&Science Talks ? Поредица от презентационни сесии за студенти, чрез които искаме да представим експертизата и визията на Байер в областта на науките за живота. 

 

От 2017 г. насам студенти по медицина, фармация и земеделие от няколко града в страната имаха възможност да обсъдят със специалисти от Байер България теми като "Пътят на храната – от семенцето до чинията", "От молекула до лекарство", Пътят на опаковката - от производството до аптеката“, "Лекарствена безопасност", "Дигитална трансформация", “Очаквания на модерната организация към уменията и знанията на служителите“ и други. LIFE&Science Talks цели да предостави полезна информация на студенти, споделяна в интерактивен формат от професионалисти в различни области. 

 

Проектът продължава с други интересни теми в областта на науките за живота. 

Предоставяне на стойност на медицински специалисти

 

Съвместната изследователска дейност е в полза на пациентите и обществото

 

Сътрудничеството между фармацевтичната индустрия и медицинските специалисти е предоставило множество иновативни лекарствени продукти и е променило начина, по който много заболявания оказват влияние върху живота ни. Ние в Байер сме убедени, че близкото сътрудничество и непрекъснатото обучение на медицинските специалисти е ключово за постигането на по-добри резултати за пациентите, на които се стремим да помагаме.

 

Фармацевтична индустрия – медицински специалисти: Силно регулирани взаимоотношения

 

При сътрудничеството си с медицински експерти ние съблюдаваме съществуващото законодателство и правила, които ясно определят взаимодействието между индустрията и медицинските специалисти, например здравното законодателство и етичните кодекси на фармацевтичната индустрия. В допълнение на това, тези правила са изменени от различни закони за прозрачност като Sunshine Act в САЩ, Кодексът за оповестяване на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA) в Европа, както и различни местни правни задължения за отчитане. И ние напълно уважаваме независимостта и почтеността на тези специалисти.

 

Прилагане на Кодекса за оповестяване на EFPIA

 

Като член на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации и в съответствие с ценностите на нашата компания, ние напълно подкрепяме Кодекса за оповестяване на EFPIA. В съответствие с този Кодекс Байер ще оповестява заплащания, както и предоставени ползи към медицински специалисти и здравни организации на глобалните и местните уебстраници на Байер.

 

Оповестяване на отчета с данните 

 

Научете как събираме информация и оповестяваме предоставянията на стойност към медицински специалисти и получете достъп до оповестените данни.

 

Сътрудничество с медицински специалисти

 

Как Байер работи съвместно с медицинските специалисти

Професионалисти от фармацевтичната индустрия си сътрудничат с медицинските специалисти в различни дейности по предклинични изпитвания, клинични изпитвания, както и в клиничната практика и лечението на пациентите.

 

Като основен контакт с пациентите, медицинските специалисти предлагат безценно и експертно познание за резултатите от лечението на пациентите и ръководенето на самото лечение. Това играе основна роля за оптимизиране на усилията ни да подобрим грижата за пациентите и възможностите за лечение.

 

Пример за сътрудничество 1: Клинични изпитвания
Пациентите се нуждаят от подходящите лекарства

 

Пациентите може да имат истинска полза от огромното количество безценно медицинско познание, съществуващо по света, когато нашите експерти работят тясно с външни изследователи и медицински специалисти. Ние вярваме, че съвместното използване на това експертно знание ще ни помогне да се сдобием с по-добро разбиране за най-значимите заболявания и да разработим по-бързо по-добри лекарства. Лекуващите лекари и други медицински специалисти извършват клинични изпитвания в изследователски центрове в съответствие с протокол за клинични изпитвания, одобрен от здравните власти, институционалните комисии за надзор и етичните комисии. Поради това те са основната връзка с участващите пациенти и са отговорни за събиране на данните. Предоставените експертиза и време при осъществяване на клинични изпитвания от страна на медицинските специалисти и здравните организации трябва да бъдат компенсирани.

 

Ing

 

Пример за сътрудничество 2: Подкрепа за обучение на лекарите

 

Пациентите се нуждаят от най-добре информираните лекари
Байер разработва иновативни лекарствени продукти. Новите лекарствени продукти трябва да бъдат въведени и обяснени на медицинските специалисти, за да се гарантира отговорната им употреба. Поради това ние подкрепяме обучението на медицинските специалисти посредством конгреси и обучения. Това помага да се гарантира, че лекарите имат достъп до най-актуалната медицинска информация и могат да изберат най-добрите възможности за лечение на пациентите си. Само тогава ще можем да изпълним ангажимента си да подкрепяме правилното използване на нашите нови лекарствени продукти. Научните събития са само една от многото възможности за обучението на лекарите.

 

Ing

 

Каква е целта на Кодекса за оповестяване на EFPIA

Байер напълно подкрепя по-голямата прозрачност във взаимоотношенията между фармацевтичната индустрия и медицинските специалисти и здравните организации, в резултат на което гарантира спазването на Кодекса за оповестяване на EFPIA по отношение на дейността си.

 

Img

 

40 Водещи европейски компании в 33 държави спазват Кодекса за оповестяване на EFPIA

 

Кодексът за оповестяване на EFPIA (пълно наименование: Кодекс на EFPIA за оповестяване на предоставяне на стойност от фармацевтичните компании към медицинските специалисти и здравните организации) е доброволен ангажимент, който изисква всички компании-членки на EFPIA да оповестяват предоставяне на стойност към медицински специалисти и здравни организации. Съгласно този кодекс всички компании-членки на EFPIA, включително Байер, ще публикуват всички преки или непреки, парични или непарични предоставяния на стойност, свързани с разработването и разпространението на лекарствени продукти по лекарско предписание в хуманната медицина. Първите оповестявания, свързани с плащания направени през 2015 г., ще бъдат направени най-късно до юни 2016 г. Този процес на оповестяване ще се повтаря за всеки отчетен период през следващите години.

 

Ниво на компенсация

 

Медицинските специалисти са компенсирани за опита си и професионалните услуги, които предоставят на фармацевтичната индустрия. Нивото на плащанията и предоставянето на стойност зависи от вида дейност, експертизата, и количеството време. Допустимите суми зависят от различни фактори, например местното ниво на доходите, приложимото законодателство и съществуващите кодекси. Основният принцип е честно възнаграждение съгласно пазарната стойност за получените услуги, за да се гарантира, че хонорарите не са погрешно използвани за неправомерно оказване на влияние върху медицинските специалисти при решенията относно лечението, които прилагат.

 

Индивидуално или обобщено оповестяване?

 

Предоставянето на стойност към медицинските специалисти ще бъде оповестявано индивидуално или обобщено. Тъй като Кодексът за оповестяване на EFPIA е задължение, създадено от индустрията, законодателството за защита на личните данни в повечето европейски държави позволява индивидуалното оповестяване единствено след изричното съгласие на медицинския специалист. В случай че медицински специалист не даде своето съгласие за индивидуално оповестяване, то предоставянето на стойност към него/нея ще бъде докладвано обобщено. В някои държави трябва да бъде получено съгласие и от здравните организации. Предоставянето на стойност в сферата на „Научноизследователската и развойна дейност” винаги ще се оповестява обобщено, съгласно регламентираното в Кодекса за оповестяване на EFPIA.

 

Защита на личните данни

 

Байер напълно спазва принципите за защита и сигурност на личните данни. Затова предприемаме множество стъпки, за да защитим данните в съответствие с политиките за защита на данните, наложени и следени от властите на местно и глобално ниво. Освен това, данните се оповестяват само ако съответният медицински специалист е предоставил изричното си писмено съгласие. Прилагат се механизми за висока сигурност на информацията, за да се гарантира, че личните данни са защитени срещу външни атаки и манипулация. В допълнение към това, достъпът до всякакви данни, свързани с разкриването на лична информация, е ограничен вътрешно до служители, отговорни за събирането на данните и изготвянето на докладите.

 

Пълно оповестяване

 

Ние вярваме, че само пълното оповестяване предоставя точна картина на нашите взаимоотношения с медицинските специалисти, поради което няма да разкриваме частични данни на индивидуално ниво. Всяко несъгласие за оповестяване на специфична дейност се третира от Байер като общ отказ по отношение на оповестяването на информация. Вместо това всички предоставяния на стойност ще бъдат оповестени обобщено според образеца за докладване на EFPIA.

 

Оповестяване на данни

 

В съответствие с Кодекса за оповестяване на EFPIA Байер оповестява предоставяния на стойност към медицински специалисти и здравни организации, свързани с разработването и пазарната реализация на лекарствени продукти по лекарско предписание от хуманната медицина.

 

Оповестените данни включват предоставяния на стойност в четири основни категории:

 

Ss

 

Данни за България

Достъп до данните за България може да получите тук

 

Научете повече за нашата методология за оповестяване

 

Основните правила на Кодекса за оповестяване на EFPIA се прилагат от всички компании-членки на организацията и всички компании членки ще оповестят предоставянията на стойност, направени към медицински специалисти и здравни организации в предварително определен формат. Някои детайли относно методологията за отчитане зависят от отделните компании с идеята тази гъвкавост да помогне методологията да се приспособи към вътрешните процеси. Тази методологична записка ще ви даде възможност да разберете как Байер в България документира и оповестява релевантната информация.

 

Методологична записка относно прилагането на Кодекса за оповестяване на EFPIA за календарната 2019 година може да намерите тук

 

Внимание:

 

Публикуването на информация за предоставяне на стойност към получатели има за цел отчитане на стойностите (парични или в натура), предоставени на медицински специалисти (МС) и здравни организации (ЗО), с които нашата компания си сътрудничи/има взаимоотношения, следвайки целите и разпоредбите, включени в приложимите Кодекси. За оповестяването на предоставяне на стойност на индивидуална основа са дали съгласието си съответните индивидуални получатели - такова съгласие е дадено, за да позволи спазване на приложимите Кодекси, които нашата компания е подписала. Тези публикации не предоставят генерално разрешение на достъпилите до нашия уебсайт, или до националните платформи, за предприемане на допълнителна обработка на данните на медицинските специалисти. За добро разбиране на докладите, включващи информация за предоставяне на стойност, публикувани на този уебсайт, ние се позоваваме на методологическото указание, което изяснява значението и съдържанието на публикуваното предоставяне на стойност.