Wsparcie dla Organizacji Ochrony Zdrowia i innych podmiotów działających w obszarze zdrowia

Bayer sp. z o.o. (Bayer)  w oparciu o obowiązujące prawo, Kodeks Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego INFARMA oraz regulacje wewnętrzne, w ramach działań z zakresu odpowiedzialności społecznej może wspierać finansowo Organizacje Ochrony Zdrowia[1] oraz inne podmioty działające w obszarze zdrowia, przekazując na ich rzecz darowizny rzeczowe lub finansowe. Przedmiot darowizny musi mieć bezpośredni związek z ochroną zdrowia lub prowadzonymi badaniami.

Wsparcie może być udzielone wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanej Organizacji Ochrony Zdrowia.

 

Obowiązkowe elementy wniosku o darowiznę

 1. Pełna nazwa i adres, numer KRS podmiotu wnioskującego
 2. Numer konta bankowego, na które ma być przekazana kwota darowizny. Właścicielem konta musi być organizacja, która wnioskuje o darowiznę  (w przypadku darowizn pieniężnych)
 3. Wnioskowana kwota darowizny lub przedmiot darowizny
 4. Cel szczegółowy (na co konkretnie zostaną przeznaczone środki) –  prośby o darowizny na cele zbyt ogólne (np. „na cele statutowe”) nie będą rozpatrywane
 5. Planowana data wykorzystania przekazanych środków (dla darowizn pieniężnych)
 6. Uzasadnienie prośby
 7. Podpis i pieczątka osoby reprezentującej organizacjęlub pracownika organizacji.

 

Zalecane elementy wniosku o darowiznę:

 1. Kosztorys planowanych działań, zakupów (w przypadku, gdy darowizna ma dotyczyć np. organizacji akcji edukacyjnej czy profilaktycznej)
 2. Opis projektu (jeśli darowizna ma dotyczyć działań w obrębie większego projektu)
 3. Informacje o innych potencjalnych źródłach finansowania (jeśli projekt/zakup będzie finansowany z wielu źródeł)

 

Wnioski o darowiznę, które nie zawierają obowiązkowych elementów, nie będą rozpatrywane.

 

Bayer, w zależności od konkretnej sytuacji, może poprosić wnioskodawcę o uzupełnienie prośby o darowiznę o dodatkowe informacje (m.in. informacje zalecane). 

 

Darowizny od Bayer nie może otrzymać: osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna ani osobowaspółka prawa handlowego (m.in. spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa itp.)

 

Każda prośba jest rozpatrywana indywidulanie w oparciu o wewnętrzne procedury Bayer oraz priorytety firmy w zakresie odpowiedzialności społecznej. Bayer podejmuje decyzję o udzieleniu samodzielnie i nie jest zobowiązany do jej udzielania w każdym przypadku. Bayer nie jest również zobowiązany do uzasadniania odmowy jej udzielenia.

 

Darowizna może być przekazana WYŁĄCZNIE na podstawie podpisanej przez obie strony umowy darowizny.

 

Każdy podmiot, który otrzyma darowiznę jest zobowiązany (zgodnie z umową) w ciągu 3 miesięcy od planowanej daty wykorzystania środków określonej w prośbie,przestawić dokumenty potwierdzające wykorzystanie darowizny zgodnie z prośbą.  

 

Informacje o wszelkich darowiznach przekazywanych na rzecz Organizacji Ochrony Zdrowia podlegają obowiązkowemu ujawnieniu w ramach Kodeksu Przejrzystości, a informacja o darowiznach przekazanych na rzecz Organizacji Pacjentów[2] są publikowane na stronie internetowej Bayer zgodnie z wymogami Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego INFARMA (treść na stronie https://www.infarma.pl/etyka/kodeks-dobrych-praktyk/).

Kontakt: recepcja@bayer.com

 • [1]Organizacja Ochrony Zdrowia –każdy podmiot będący placówką opieki zdrowotnej, organizacją medyczną, lub organizacją naukową z zakresu zdrowia i medycyny, niezależnie od jego formy organizacyjnej i prawnej, taki jak szpital, klinika, fundacja, uczelnia lub inna instytucja dydaktyczna lub towarzystwo naukowe (z wyjątkiem Organizacji Pacjentów)  lub za pośrednictwem którego udzielane są świadczenia przez jedną lub więcej osobę wykonującą zawód medyczny (definicja na podstawie Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego INFARMA).
 • [2]Organizacja Pacjentów – podmiot zrzeszający pacjentów lub opiekunów, który reprezentuje lub wspiera pacjentów lub organizacja skupiająca tego typu podmioty (definicja na podstawie Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego INFARMA).