Байер значително ще надгради усилията си в посока устойчиво развитие

Целта на компанията е да постигне нулев баланс на въглеродни емисии до 2030 г.
• Амбициозните цели до 2030 г. включват достъп до здравни услуги и храни в държави с ниски и средни доходи на населението и сред слабо развити общности
• Измерими цели за устойчивост ще бъдат включени в компенсациите на ръководни кадри в компанията

Леверкузен, 10 декември, 2019 г. – Днес Байер представи набор от конкретни мерки за устойчивост и нови цели за периода след 2020 година. Следвайки целите за устойчиво развитие на ООН и Парижкото споразумение, компанията си поставя амбициозни цели, които да изпълни до 2030 година. „Превръщайки устойчивото развитие в още по-значима част от нашата стратегия и операции, ние се стремим да постигнем дългосрочна възвръщаемост и да окажем положително въздействие върху обществото и околната среда,“ каза Вернер Бауман, председател на Управителния съвет на Байер АГ.

Светът се изправя пред безпрецедентното предизвикателство за осигуряване на шанс за просперитет на едно нарастващо и застаряващо население, което трябва да използва природните ресурси по един по-устойчив начин. „Мащабът на нашия бизнес означава, че ние носим отговорността и имаме възможността да предприемем определени действия. Ето защо значително ще увеличим усилията си в посока устойчивост,“ каза Бауман. Байер ще следи и докладва за целите си за устойчивост толкова стриктно, колкото и за финансовите си цели, като те ще бъдат интегрирани в процеса по вземане на решения и компенсациите на ръководните кадри.

Освен това Байер ще основе независим Съвет за устойчивост, който ще се състои от външни експерти по устойчивостта. Съветът за устойчивост ще консултира Управителния съвет, като същевременно следи по-нататъшното развитие на усилията на Байер в посока устойчивост.

Завишените усилия на Байер имат за цел да подпомогнат просперитета на повече хора и да улеснят ефективното използване на природните ресурси. С оглед на това, Байер си поставя следните конкретни цели:


Предоставяне на достъп до здравеопазване и хранителни продукти на милиони хора

Към 2030 година Байер има за цел да подкрепя 100 милиона малки земеделски производители в страни с ниски и средни доходи на населението, като им предоставя достъп до повече иновации, знания и партньорства. Подкрепата на Байер ще подпомогне за увеличаване на снабдяването с храна на местно ниво и за намаляване на бедността в селските райони. Днес броят на малките ферми по света е 550 милиона. В развиващите се страни те произвеждат храна за 80% от населението. Много често обаче самите фермери страдат от глад или недохранване, тъй като земеделието е основният им поминък.

През същия този период Байер възнамерява да предостави на 100 милиона жени от страни с ниски и средни доходи достъп до семейно планиране чрез финансиране на програми съвместно с други организации и осигуряване на достъпни модерни контрацептиви. Към 2019 година Байер вече снабдява с контрацептиви около 40 милиона жени от държави с ниски и средни доходи на населението. Семейното планиране е жизненоважно за поддържане доброто здраве на жените, техните права и икономическия им статус. В момента повече от 200 милиона жени от страни с ниски и средни доходи все още имат нужда от модерни методи за контрацепция.

Като цяло Байер работи за адаптиране на ценовата си политика към местната покупателна способност и за подобряване на програмите за достъп на пациенти с оглед увеличаване на наличността и достъпността на продуктите на компанията. Байер ще продължи да подкрепя Световната здравна организация (СЗО) и борбата срещу редки тропически болести като дарява продукти и предоставя финансова помощ.

Освен това Байер се стреми да подобри достъпа до ежедневни здравни услуги на 100 милиона души от слабо развити общности по света. Към този момент поне половината население на света няма достъп до жизненоважни здравни услуги, включително такива за лична грижа. По-добрият достъп до решения за лична грижа и здравно образование служат като възможна превенция на заболявания и предлагат здравеопазване в общности, където личната грижа вероятно е единствената възможна опция. Като се фокусира първоначално върху здравето на жените и подобряването на достъпа на бременни и деца до микронутриенти, Байер възнамерява да увеличи наличността и достъпността на най-известните си марки и да предоставя подкрепа на инициативи за лична грижа.
 

Предприемане на важни мерки предпазване на климата и на околната среда

От десетилетия Байер полага усилия в посока опазване на околната среда и ще увеличи усилията си за борба с промените в климата и опазване на биоразнообразието.

 

Компанията си е поставила за цел да постигне нулев баланс на въглеродни емисии до 2030 година чрез предприемане на мерки за енергийна ефективност, преминаване изцяло на зелена енергия и компенсиране на оставащите въглеродни емисии чрез подпомагащи биоразнообразието методи за улавяне на въглерода. Байер се ангажира с Инициативата за научно-базирани цели и вече е една от компаниите, които предприемат действия в тази посока. Тази инициатива се организира от Проекта за отчитане на въглеродните емисии, Глобалния договор на ООН, Института за световните ресурси (World Resources Institute) и Световния фонд за дивата природа (WWF) и включва повече от 700 компании, които предприемат значими действия относно климатичните промени и се ангажират да намалят вредните емисии, за да ограничат глобалното затопляне до под 2°C.

 

В тази област Байер се стреми да достигне пълен нулев баланс на въглеродни емисии по цялата верига на бизнеса си, като си сътрудничи с доставчици и клиенти и включва в този процес и логистиката и опаковането на продуктите си.

 

Байер ще си сътрудничи и с фермерите, за да намали въглеродния отпечатък на земеделието на местата, където компанията развива дейност. Байер има за цел да намали отделянето на парникови газове на килограм произведена продукция в основните земеделски пазари и въздействието на производството на култури върху околната среда с 30 процента до 2030 г. За тази цел компанията ще помогне на фермерите да започнат да прилагат по-устойчиви практики например ограничаване на обработката на земята с оглед задържането на въглерод в почвата и по-прецизен избор на растителна защита и торове чрез иновации в областта на продуктите и дигиталните инструменти.

 

Принос към целите за устойчиво развитие на ООН

Ангажираността на Байер с устойчивото развитие има за цел да постигне въздействие съгласно целите за устойчиво развитие на ООН. ООН набеляза 17 такива цели свързани с изграждането на по-добър свят за хората и планетата до 2030 г. Според ООН обаче трябва да се предприемат по-спешни и по-бързи мерки. „Остават само десет години и компаниите трябва да поемат отговорност и да действат по подходящ начин,“ казва Вернер Бауман. Байер е една от няколко подобни компании, които допринасят за целите за устойчиво развитие и именно в това се корени нашата ангажираност.“

 

Освен с премахване на глада (Цел 2) и осигуряване на здравословен начин на живот и стимулиране на благосъстоянието (Цел 3), Байер се ангажира и с предприемане на спешни действия за борба с климатичните промени (Цел 13) и запазване на сухоземните екосистеми (Цел 15). Жените ще играят ключова роля в дребното фермерство, семейното планиране и осигуряване здравето на семействата си. Ангажиментът към осъществяване на техния потенциал ще допринесе за постигане на равенство между половете (Цел 5) и ще донесе значителни социално-икономически ползи на местните общности и икономики.

 

За Байер

Байер е международна компания с опит в областите на науките за живота – здравеопазване и земеделие. Продуктите и услугите на Байер имат за цел да носят полза на хората, като подкрепят усилията за преодоляване на основни предизвикателства, свързани с нарастването и застаряването на населението в световен мащаб. В същото време Групата цели да създаде стойност чрез иновации, растеж и висок потенциал за печалби. Байер съблюдава принципите на устойчиво развитие, а марката Байер означава доверие, надежност и качество в цял свят. През финансовата 2018 г. в Групата работят около 117,000 служители, а компанията реализира продажби в размер на 39.6 млрд. евро. Капиталовите разходи възлизат на 2.6 млрд. евро, а разходите за научноизследователска и развойна дейност – на 5.2 млрд. евро. За повече информация посетете www.bayer.com

 

dcl               (2019-0318E)

 

Изявления за бъдещи събития

Настоящото съобщение може да съдържа изявления за бъдещи събития, базирани на текущи предположения и прогнози, направени от Групата Байер и управлението на отделните подразделения. Различни известни и неизвестни рискове, несигурност и други фактори биха могли да доведат до съществени различия между реалните бъдещи резултати, финансовата ситуация, развитието или резултатите на компанията и оценките, представени тук. Това включва факторите, разгледани в публичните доклади на Байер, които могат да бъдат намерени на страницата на Байер в Интернет www.bayer.com. Компанията не поема, каквато и да било отговорност за актуализацията на тези изявления за бъдещи събития или за тяхното съответствие с действителните бъдещи събития или развития.