Eylea®-valmisteen uusi 8 mg:n annosvahvuus hyväksytty EU-alueella

  • Euroopan komissio on myöntänyt Euroopan unionin (EU) alueella myyntiluvan Eylea®-valmisteen (aflibersepti) 8 mg:n annosvahvuuden käyttöön kostean silmänpohjan ikärappeuman ja diabeettisen makulaturvotuksen hoidossa.
  • Afliberseptin 8 mg:n annos on osoittautunut tehokkuudeltaan ja turvallisuudeltaan vastaavaksi kuin tavanomaisen käytännön mukainen hoito eli afliberseptin 2 mg:n annosvahvuus, ja 8 mg:n annos mahdollistaa injektioiden harvemman antovälin.

Tietoa kosteasta silmänpohjan ikärappeumasta ja diabeettisesta makulaturvotuksesta

Neovaskulaarinen (kostea) silmänpohjan ikärappeuma on nopeasti etenevä silmäsairaus, joka voi hoitamattomana aiheuttaa näön heikentymisen vain muutaman kuukauden aikana. Kostea silmänpohjan ikärappeuma on yksi tärkeimmistä peruuttamattoman näönmenetyksen ja näön heikkenemisen syistä maailmanlaajuisesti. Kostea silmänpohjan ikärappeuma voi kehittyä etenkin iäkkäille. Tässä sairaudessa makulan alle alkaa kasvaa normaalista poikkeavia verisuonia, jotka vuotavat nesteitä. Makula on silmän alue, joka vastaa tarkkojen ja pienten yksityiskohtien näkemisestä. Vuotava neste voi vaurioittaa ja arpeuttaa makulaa, ja tämä voi heikentää näkökykyä. Maailmanlaajuisesti 196 miljoonaa henkilöä kärsii silmänpohjan ikärappeumasta. On odotettavissa, että tämä luku kasvaa ja tulee olemaan 288 miljoonaa vuoteen 2040 mennessä. Noin 10–15 prosentille silmänpohjan ikärappeumaa sairastavista kehittyy pitkälle edennyt tautimuoto, kostea ikärappeuma.

 

Diabeettinen makulaturvotus on yleinen diabeetikoilla esiintyvä silmäkomplikaatio. Diabeettista makulaturvotusta esiintyy, kun korkea verensokeritaso vaurioittaa silmän verisuonia, jotka vuotavat nestettä makulaan. Tämä voi aiheuttaa näön heikkenemistä ja joissakin tapauksissa jopa sokeutta. Maailmanlaajuisesti 146 miljoonalla henkilöllä on diabeettinen retinopatia, joka voi kehityttyä vakavammaksi tautimuodoksi, diabeettiseksi makulaturvotukseksi. Noin 21 miljoonalla henkilöllä maailmassa esiintyy diabeettista makulaturvotusta.

woman's face

Euroopan komissio on myöntänyt Euroopan unionin (EU) alueella myyntiluvan, joka koskee Eylea®,-valmisteen uuden 8 mg:n annosvahvuuden (aflibersepti 8 mg, 114,3 mg/ml liuos injektiota varten) käyttöä kahden tärkeän verkkokalvosairauden hoidossa. Nämä sairaudet ovat neovaskulaarinen (kostea) silmänpohjan ikärappeuma ja diabeettisesta makulaturvotuksesta johtuva näön heikentyminen.

 

Aflibersepti 8 mg on hyväksytty annettavaksi pidennetyllä annosvälillä jopa 4 kk:n välein kolmen ensimmäisen kuukausittaisen annoksen jälkeen. Jos potilaan näkö- ja anatomiavasteet pysyvät vakaina, jopa 5 kk:n annosväliä voidaan harkita.

 

EU-aluetta koskeva myyntilupa perustuu kliinisistä PULSAR- ja PHOTON-tutkimuksista saatuihin positiivisiin tuloksiin. PULSAR-tutkimus keskittyy silmänpohjan kosteaan ikärappeumaan ja PHOTON-tutkimus diabeettiseen makulaturvotukseen. Kummassakin tutkimuksessa saavutettiin ensisijainen päätetapahtuma, eli parhaan korjatun näöntarkkuuden muutosten yhdenveroisuus (non-inferiority) tutkimusviikolla 48, kun 12 tai 16 viikon välein annettavaa 8 mg:n afliberseptiannosta verrattiin kiintein 8 viikon annosvälein annettavaan 2 mg:n afliberseptiannokseen (Eylea® 40 mg/ml). Näissä tutkimuksissa 8 mg:n afliberseptiannoksen turvallisuusprofiili osoittautui vastaavaksi kuin 2 mg:n aflberseptiannoksen turvallisuusprofiili, jota on tutkittu paljon.

 

Yhdysvaltojen terveysviranomainen FDA hyväksyi elokuussa 2023 afliberseptin 8 mg:n annosvahvuuden. Bayer on toimittanut afliberseptin 8 mg:n annosvahvuutta koskevia myyntilupahakemuksia myös muille markkinoille. Bayer ja Regeneron vastaavat yhdessä afliberseptin 8 mg:n annosvahvuuden kehittämisestä. Regeneronilla on aflibersepti 2 mg- ja aflibersepti 8 mg -valmisteiden yksinoikeudet Yhdysvalloissa. Bayerilla on yksinoikeudella maailmanlaajuiset lisenssisopimukset Yhdysvaltojen ulkopuolella.

Tietoa PULSAR- ja PHOTON-tutkimuksista

PULSAR ja PHOTON ovat satunnaistettuja, kaksoissokkoutettuja, aktiivikontrolloituja avaintutkimuksia. Molemmat ovat maailmanlaajuisia monikeskustutkimuksia, ja niiden tutkimusasetelma ja päätetapahtumat ovat keskenään samanlaiset. Silmänpohjan kosteaan ikärappeumaan keskittyvässä vaiheen III PULSAR-tutkimuksessa ja diabeettiseen makulaturvokseen keskittyvässä vaiheen II/III PHOTON-tutkimuksessa verrattiin kuukausittaisten aloitusannosten jälkeen 12 tai 16 viikon välein annettavan 8 mg:n afliberseptiannoksen tehoa ja turvallisuutta 8 viikon välein annettavaan aflbersepti 2 mg:aan.

 

Tutkimusten ensisijainen päätetapahtuma oli parhaan korjatun näöntarkkuuden yhdenvertaisuus viikolla 48. Sokkoutettu tutkimus päättyi kahden vuoden kohdalla (viikko 96), jonka jälkeen potilaat saivat mahdollisuuden osallistua vapaaehtoiseen, vuoden mittaiseen jatkotutkimukseen tutkimusviikkoon 156 asti.  Kummassakin kliinisessä tutkimuksessa potilaat satunnaistettiin lähtötilanteessa kolmeen eri tutkimusryhmään. Molemmissa tutkimuksissa yhteensä 1 164 potilasta hoidettiin 8 mg:n afliberseptiannoksella. Annostelun muutostarpeisiin liittyen kaikkia aflibersepti 8 mg -hoitoryhmien potilaita arvioitiin jatkuvasti tiukkojen, kliinisesti merkittävien ja potilaskeskeisten muutoskriteereiden mukaisesti koko tutkimuksen ajan viikosta 16 alkaen. Ensimmäisen tutkimusvuoden aikana 8 mg afliberseptia saaneissa potilasryhmissä annosväliä pystyttiin lyhentämään aina 8 viikon annosväliin asti, jos annostelun muuttamiseen liittyvien kriteerien arvioinnissa havaittiin, että sairaus oli edennyt. Annosväliä voitiin pidentää uudelleen vasta toisen tutkimusvuoden aikana. Toisena tutkimusvuotena 8 mg afliberseptia saaneissa ryhmissä annosväliä voitiin lyhentää tai pidentää, jos annostelun muuttamiseen liittyvät kriteerit täyttyivät. Kaikissa tutkimusryhmissä, joissa potilaat saivat 2 mg afliberseptia, noudatettiin kiinteää 8 viikon annosväliä koko sen ajan, kun potilaat olivat mukana tutkimuksissa. Tutkimusten tärkeimpinä rahoittajina toimivat Bayer (PULSAR) ja Regeneron (PHOTON).