Kestävä kehitys

Ympäristöasiat Suomessa

Bayer panostaa voimakkaasti ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioihin. Asiat ovat kunnossa, kun koko henkilöstö on omaksunut ajan vaatimukset. Siksi Bayerilla Suomessa nämä aiheet ovat osa jokaista työtehtävää.

 

Vastuu ympäristöstä ja turvallisuudesta

Terveys, turvallisuus ja ympäristönsuojelu ovat osa koko henkilöstömme työtehtäviä. Henkilöstön jatkuvan koulutuksen lisäksi käytämme tuotteiden ja prosessien kehittämisessä parhaita tieteellisiä, teknisiä ja taloudellisia keinoja ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi. Avoin viestintä terveys- ympäristö- ja turvallisuusasioista henkilöstölle, sidosryhmille ja asiakkaille kertoo vastuun kantamisesta.

 

Terveys

Terveys saavutetaan ennaltaehkäisevillä ja työkykyä ylläpitävillä toimenpiteillä sekä työsuojelulla. Tämä toiminta on yritysjohdon, henkilöstön ja työpaikan sisäisten asiantuntijoiden yhteistyötä. Sen tavoitteena on jatkuvalla aktiivisella työllä estää tapaturmat, ehkäistä työn terveydelle aiheuttamat vahingolliset vaikutukset, vähentää poissaoloja työstä sekä edistää yksilön hyvinvointia ja koko työyhteisön työkykyä.

 

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun näkökohdat ja eri hankkeiden ympäristövaikutukset huomioidaan yrityksen kaikessa toiminnassa. Keskeiset asiakokonaisuudet ovat ympäristövaikutusten arviointi, ilmansuojelu, vesiensuojelu ja maaperän suojelu sekä jätehuolto, joka on sekä määrällisesti että taloudellisesti merkittävin ympäristötekijä. Tuotteiden turvallisuus ympäristön kannalta tarkoittaa, että jo tuotekehitysvaiheessa selvitetään ja otetaan huomioon tuotteen ja sen pakkauksen ympäristövaikutukset koko elinkaaren osalta.

 

Turvallisuus

Turvallisuus koskettaa koko henkilöstöä, mutta erityistä huomiota on kiinnitettävä niiden henkilöiden turvallisuuteen, jotka käsittelevät kemikaaleja ja tuotteita tai ovat vaarallisessa työssä. Prosessien turvallisuus alkaa niiden suunnittelusta ja sisältää myös riittävät pelastustoimet.

 

n

Sitoutuminen ympäristönsuojelun periaatteisiin
Ympäristönsuojelun, terveyden ja turvallisuuden periaatteet Bayerilla Suomessa. Lisää

 

nm

Ympäristöjärjestelmät
Bayer on vapaaehtoisesti sitoutunut kehittämään terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioidensa tasoa jatkuvasti. Lisää