Προστασία του περιβάλλοντος

A little girl leaning against a tree trunk.

Αναλαμβάνουμε το μερίδιο ευθύνη μας προς το περιβάλλον και την προστασία του με διάφορους τρόπους. Συνεχώς επιχειρούμε να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ως αποτέλεσμα των  επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας και αναπτύσσουμε λύσεις που ωφελούν το περιβάλλον. Για εμάς, μια αποτελεσματική προσέγγιση που αφορά τις πρώτες ύλες και την ενέργεια, προσδίδει ταυτόχρονα οικολογικό και οικονομικό όφελος. Τα μέτρα που έχουμε λάβει, περιλαμβάνουν τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ταυτόχρονα τη μείωση του κόστους που σχετίζονται με πρώτες ύλες, ενέργεια, εκπομπές και διαχείριση αποβλήτων.

 

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον όμιλο παγκοσμίως, εδώ

 

Η κατανάλωση ενέργειας και πρώτων υλών, όπως και επίσης τα επίπεδα εκπομπής ρύπων , οφείλονται, σημαντικά, στον όγκο της βιομηχανικής παραγωγής για τον οποίο είμαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι και δεν σχετίζεται με κάποιο μεσάζοντα.

 

 

Στη Bayer, οι εκπομπές ρύπων, προκαλούνται κυρίως από την παραγωγή και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ατμού και συμπληρωματικής ενέργειας που χρησιμοποιούνται για την μαζική παραγωγή των προϊόντων μας, καθώς και από τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά των προϊόντων μας και των εργαζόμενων στην εταιρεία.  Χάρη σε μέτρα- όπως  η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας και χρήση καινοτόμων παραγωγικών διεργασιών- έχουμε πετύχει μια σημαντική μείωση σε εκπομπές ρύπων τα τελευταία χρόνια, η οποία συμβαδίζει με την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Έχουμε σημειώσει επιτυχείς μειώσεις σε αέρια που δημιουργούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου (GHG) και έχουμε λάβει εξαιρετική βαθμολογία στις εκθέσεις του CDP για το 2017, διατηρώντας ηγετική θέση με την υψηλότερη βαθμολογία Α.

 

Η ολιστική μας προσέγγιση περιλαμβάνει περεταίρω πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη μείωση εκπομπών και σε περιοχές εκτός των βιομηχανικών ζωνών. Αυτές περιλαμβάνουν τα μέσα μεταφοράς, καθώς και βελτιστοποίηση των logistics και ενίσχυση των  ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνολογιών επικοινωνιών όπως επηρεάζουν το περιβάλλον (Green IT).

 

Προσπαθούμε επίσης να μειώσουμε τις εκπομπές CO2 σε συνεννόηση με το παγκόσμιο δίκτυο μεταφοράς που περιλαμβάνει πάνω από 25.000 οχήματα. Οι εκπομπές για μόλις 4.600 νέα οχήματα παγκοσμίως μειωθήκαν στο 146g/km μέσα στο 2018 (2017: 157 g/km), με συμβολή και της χώρας μας. Στόχος είναι να μειωθούν οι μέσες εκπομπές CO2 στο 110 g/km για οχήματα που θα ενσωματωθούν στο δίκτυο το 2020. Το 2019, θα υποστηρίξουμε έργα (projects) σε πιλοτική κλίμακα, πάνω στις μεταφορές και άλλες δραστηριότητες, τα οποία βασίζονται στην ηλεκτρική ενεργεία.

 

 

Η συνεχής πρόσβαση σε καθαρό, πόσιμο νερό και σε επαρκείς ποσότητες είναι απαραίτητη για την τροφοδότηση των παραγωγικών μας μονάδων αλλά και των περιοχών γύρω από αυτές. Ωστόσο, αυτό δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο σε πολλά μέρη του κόσμου. Φροντίζουμε να έχουμε την παροχή νερού που απαιτείται για να καλύψουμε τις βιομηχανικές μας ανάγκες, αλλά παράλληλα να μην δημιουργούνται προβλήματα, όπως η έλλειψη νερού για κατοίκους τοπικών και γειτονικών περιοχών.

 

Η Bayer υποστηρίζει την πρωτοβουλία της CEOWaterMandate του U.N. GlobalCompact με κύριο στόχο τη συνεργασία με διάφορους ενδιαφερόμενους να αναπτύξουμε βιώσιμες στρατηγικές που σχετίζονται με χρήση του νερού. Μπορείτε να βρείτε τις αναφορές μας σχετικά με τη χρήση του νερού και τους συναφείς κινδύνους στο CDPWaterDisclosure.

 

 

Η συστηματική διαχείριση αποβλήτων ελαχιστοποιεί την κατανάλωση σε πρώτες ύλες και την απόρριψη μεγάλων όγκων σε απόβλητα. Η ασφαλής χρήση καναλιών διευκολύνουν το διαχωρισμό των αποβλήτων με βάσει τα είδη και τη ανακύκλωση  τους με τη χρήση οικονομικά συμφέρουσων διεργασιών ανακύκλωσης, οι οποίες εξυπηρετούν τον παραπάνω σκοπό. Οι διακυμάνσεις στον όγκο παραγωγής, καθώς και η ανακαίνιση κτηρίων, μαζί με την αποκατάσταση του εδάφους επίσης επηρεάζουν τον όγκο αποβλήτων και την ανακύκλωση.

 

Σε όλο τον όμιλο Bayer, αξιοποιούμε τις ευκαιρίες για ανακύκλωση με συμμόρφωση προς τη νομοθεσία.  Διαδικασίες που σχετίζονται με την ανακύκλωση στη παραγωγή και σε υλικά πραγματοποιούνται ξεχωριστά και ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε παραγωγικής μονάδας. Τα υλικά συσκευασίας των προϊόντων ανακυκλώνονται σύμφωνα με τους ειδικούς κανονισμούς που ισχύουν σε κάθε κράτος. Η Bayer Ελλάς είναι μία από τις συμβεβλημένες εταιρείες στην Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ).

 

 

Ως εταιρεία με υψηλή εξειδίκευση στην υγειά των φυτών και ζώων, κατανοούμε απόλυτα το σημαντικό ρόλο που παίζουν οι μέλισσες και αλλά έντομα ως επικονιαστές στη γεωργία. Μέσω του Bee Care Program, εργαζόμαστε πάνω στη καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων του συγχρόνου κόσμου σχετικά με τους επικονιαστές, μέσω της έρευνας, της επικοινωνίας και του διαλόγου. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στην υγειά, στο "ευ ζην", και στη ποικιλομορφία των μελισσών και άλλων εντόμων, για την βελτιστοποίηση της διαδικασίας της επικονίασης στο πλαίσιο της γεωργίας, μέσω συνεργασιών και με άλλους οργανισμούς ανά το κόσμο.

 

Ως μέρος του προγράμματος Bee care,  έχουμε ιδρύσει δύο κέντρα, τα Bayer Bee Care Centers στη Γερμάνια και στις ΗΠΑ, τα οποία αξιοποιούνται ως πλατφόρμες για την ενίσχυση της επικοινωνίας και του διαλόγου ανάμεσα στο επιστημονικό κοινό, υποστηρίζοντας τη δημιουργία και την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων της εταιρείας με εξωτερικούς συνεργάτες. Η ενεργητική συμμετοχή στο διάλογο με νέους ενδιαφερόμενους, οδηγεί στην ενίσχυση της διαφάνειας σχετικά με τις δραστηριότητες μας και δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για την ανταλλαγή απόψεων και τη συνεργασία.

 

Η υγειά των επικονιαστών είναι κοινή ευθύνη που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε συλλογικό βαθμό. Ως εκ τούτου, είμαστε πεπεισμένοι ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία για να αναπτυχθούν βιώσιμες λύσεις για την υγειά των επικονιαστών.