Τι είναι η Δημοσιοποίηση

Η Bayer υποστηρίζει πλήρως την ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις μεταξύ της φαρμακευτικής βιομηχανίας και των επαγγελματιών υγείας αλλά και των επιστημονικών υγειονομικών φορέων, συνεπώς εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τον Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA, τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ και τις τοπικές νομοθετικές ρυθμίσεις (άρθρο 66, παρ.7α ν.4316/2014 ΦΕΚ Α270/24.12.2014).

 

 

40 εξέχουσες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε 33 χώρες έχουν δεσμευθεί για τον κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA

 

 

GR_ToV_Globe
Ο κώδικας Δημοσιοποίησης της EFPIA (πλήρης τίτλος: Κώδικας Δημοσιοποίησης της EFPIA για μεταφορά αξιών από τις φαρμακευτικές εταιρείες προς τους Επαγγελματίες Υγείας και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς) είναι μια εθελοντική δέσμευση που απαιτεί από όλες τις εταιρείες-μέλη της EFPIA να δημοσιοποιούν τη μεταφορά αξιών προς τους Επαγγελματίες Υγείας και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς. Βάσει αυτού του κώδικα, όλες οι εταιρείες που είναι μέλη της EFPIA, συμπεριλαμβανομένης της Bayer, θα δημοσιεύσουν όλες τις άμεσες και έμμεσες, χρηματικές και μη χρηματικές αξίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση. Η πρώτη δημοσιοποίηση που αφορά σε μεταφορά αξιών που πραγματοποιήθηκαν το 2015 θα γίνει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016 το αργότερο. Αυτή η διαδικασία δημοσιοποίησης θα πρέπει να επαναληφθεί για κάθε περίοδο αναφοράς κατά τα επόμενα έτη.

 

 

 Ύψος της αποζημίωσης

 

 

GR_ToV_Euro
Οι Επαγγελματίες Υγείας αποζημιώνονται για την εμπειρία τους και τις υπηρεσίες που παρέχουν στη φαρμακευτική βιομηχανία. Το επίπεδο των μεταφερόμενων αξιών εξαρτάται από το είδος της δραστηριότητας, το επίπεδο τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης και διάθεσης χρόνου του επαγγελματία υγείας. Τα επιτρεπόμενα ποσά εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, π.χ. τοπικό επίπεδο  εισοδήματος, νομοθεσία και κώδικες Δεοντολογίας. Η βασική αρχή είναι το ποσό της τιμητικής αμοιβής να είναι σύμφωνο με την εύλογη αξία αγοράς για τις υπηρεσίες που ελήφθησαν, ώστε οι αμοιβές αυτές να μην χρησιμοποιούνται καταχρηστικά για επιρροή των θεραπευτικών επιλογών των επαγγελματιών υγείας

 

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

 

GR_ToV_Locker
Οι Επαγγελματίες Υγείας αποζημιώνονται για την εμπειρία τους και τις υπηρεσίες που παρέχουν στη φαρμακευτική βιομηχανία. Το επίπεδο των μεταφερόμενων αξιών εξαρτάται από το είδος της δραστηριότητας, το επίπεδο τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης και διάθεσης χρόνου του επαγγελματία υγείας. Τα επιτρεπόμενα ποσά εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, π.χ. τοπικό επίπεδο  εισοδήματος, νομοθεσία και κώδικες Δεοντολογίας. Η βασική αρχή είναι το ποσό της τιμητικής αμοιβής να είναι σύμφωνο με την εύλογη αξία αγοράς για τις υπηρεσίες που ελήφθησαν, ώστε οι αμοιβές αυτές να μην χρησιμοποιούνται καταχρηστικά για επιρροή των θεραπευτικών επιλογών των επαγγελματιών υγείας

 

 

Πλήρης Δημοσιοποίηση

 

 

GR_ToV_Disclosure
Πιστεύουμε ότι μόνο η πλήρης δημοσιοποίηση παρέχει μία δίκαιη εικόνα της σχέσης μας με έναν επαγγελματία υγείας και ως εκ τούτου δεν θα δημοσιοποιήσουμε μέρος των δεδομένων σε ονομαστικό επίπεδο, μερικώς. Οποιαδήποτε διαφωνία να δημοσιοποιηθεί μια συγκεκριμένη δραστηριότητα αντιμετωπίζεται από την Bayer ως γενική άρνηση για δημοσιοποίηση. Αντ' αυτού, όλες οι μεταφερόμενες αξίες θα πρέπει να αναφέρονται σε συγκεντρωτική βάση, μέσα στο πρότυπο αναφοράς EFPIA, όπου αυτό εφαρμόζεται από την τοπική νομοθεσία.