Интервю с Марко Анас

Вдигаме летвата на ангажимента ни за справяне с изменението на климата

A man is holding a globe in his hands.

Байер публикува първия си „Климатичен преглед на браншовите асоциации“

Още през ноември 2019 г. в писмо до инвеститорската група Climate Action 100+ Вернер Бауман се ангажира да засили подкрепата към браншовите коалиции относно декарбонизацията. Той също обяви, че Байер ще обвърже подкрепата си за търговските асоциации с техните позиции по отношение на научно обосновани политики за справяне с изменението на климата. Като стъпка от този процес Байер вече публикува първия „Климатичен преглед на индустриалните асоциации“. Понастоящем се предвижда повторна цялостна оценка да бъде извършена през 2023 г.

Marco Annas

Разговаряме с Марко Анас, глобален вицепрезидент „Пъблик Афеърс“, за стремежа на Байер да оценява и ангажира браншовите асоциации в подкрепата им за политики, благоприятни за климата. 

"Много сме доволни от публикуването на първия Климатичен преглед на браншовите асоциации на Байер. Резултатите показват, че повече от половината от оценяваните организации не са заели позиция по въпросите, свързани с климата, и засилват изключителното значение на ангажираността на компаниите по тази тема, за да се предотврати разминаването между реториката и действията. Чрез постоянния диалог, който е част от Climate Action 100+, Байер демонстрира своята отвореност към обратната връзка с инвеститорите и своя ангажимент да подкрепя и защитава научно обоснована политика за климата. Юнион Инвестмънт очаква с нетърпение да продължи да си сътрудничи с Байер в процеса на привеждане на компанията в съответствие с критерия за компания с нулеви емисии по Climate Action 100+." 

Яне Вернинг, ръководител на ESG капиталови пазари и управление, Юнион Инвестмънт (Investment LEAD CA100+)

Марко, какво прави Байер по отношение на борбата с изменението на климата?

Поставили сме си за цел да постигнем нулеви нетни емисии на парникови газове, включително по цялата ни верига за създаване на стойност, до 2050 г. или по-рано. Като средносрочна цел искаме да станем неутрални по отношение на климата в нашите операции до 2030 г. Но не спираме дотук - Байер се ангажира да подкрепя със своите решения и други страни като земеделските стопани. Вследствие на това нашата политическа ангажираност е насочена към политиките за климата, подкрепящи пътя към нулеви нетни емисии. С Климатичния преглед на индустриалните асоциации ние допълнително вдигаме летвата на нашите ангажименти за справяне с изменението на климата.

 

Каква е ролята на браншовите организации?

Климатичната криза е най-актуалното глобално предизвикателство. В съответствие с това политиците в целия свят работят по планове за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 градуса по Целзий в съответствие с Парижкото споразумение. Не е изненадващо, че политиката в областта на климата е поле на политическа битка с широк кръг от конкуриращи се интереси. Браншовите организации са важен участник в тези дискусии. Амбицията ни е да бъдем международен лидер в опазването на климата. Това определя нашата политическа ангажираност и очакваме от браншовите асоциации да действат в съответствие с нашите ангажименти.

 

Какво включва този преглед и какви мерки ще приложите занапред?

Отправна точка е публичното оповестяване на нашите позиции и подходи в областта на политиката за климата. Проучваме и позициите на търговските асоциации, в които членуваме, по отношение на политиката в областта на климата и свързаните с климата дейности. За да сме сигурни, че всички съответни браншови асоциации се оценяват и третират по един и същ критерий, разработихме метод за оценка и подробна рамка за справяне с несъответствията. Те включват и стъпки за ескалация. Оценяваме тяхното съответствие въз основа на различни фактори. От гледна точка на политиките разгледахме изричната подкрепа за Парижкото споразумение и неговите цели, прехода към нулево нетно потребление и политиките, които ще го позволят.

Освен това оценихме дали браншовите асоциации са съгласувани с основните позиции на Байер по отношение на климата.

Тъй като разглеждате асоциации от цял свят, разминаванията не са изненада. Бихте ли ни разказали малко повече за стъпките за ескалация; какво се случва, ако възникне несъответствие?

Акционерите, както и други заинтересовани страни, имат ясни очаквания, че компаниите ще действат в съответствие със своите обществени ангажименти. В миналото лобистките практики невинаги бяха в съответствие с тези ангажименти. Съществуваше двоен стандарт: компаниите постепенно позиционираха своя положителен принос към обществото и околната среда, докато търговските асоциации често имаха за задача да защитават статуквото.

В първия си преглед разгледахме 65 браншови асоциации в четири различни отрасъла (химическа промишленост, селско стопанство, здравеопазване, междуотраслово сътрудничество) в 18 държави от ЕС и света. Случаите на несъответствие между ангажиментите и политиката на Байер в областта на климата и съответната браншова асоциация ще доведат до ангажиране. В тясно сътрудничество с глобалните екипи на Байер този процес ще бъде ръководен от екипи по политиките на приемащия пазар на асоциацията, за да се проучи, разбере, ангажира, оцени и повлияе. Когато процесът на ангажиране не доведе до задоволителна промяна в политиката или когато преценим, че е малко вероятно съгласуването да доведе до хармонизиран подход, ще трябва да разговаряме.

Процесът на коригиране ще премине през различни етапи и в крайна сметка може да доведе до потенциално прекратяване на членство на Байер.

 

 

Това е впечатляващ проект. Има ли прецеденти в бранша, когато други компании са оценявали своите браншови асоциации?

Въпреки че не сме първата компания, която предприема такъв подход, ние ще създадем нови прецеденти извън енергоемките сектори, като включим селското стопанство и здравеопазването. Байер е първата компания, която извършва такъв анализ, обхващащ земеделската и фармацевтичната индустрии. Много от браншовите асоциации в тези области са по-скоро специализирани и политиката по отношение на изменението на климата не се счита за основна тема, както потвърдиха нашите констатации. Нашата цел е да използваме отчета и неговите констатации за засилване на дискусиите относно изграждането на позиции по отношение на изменението на климата.

 

Отчетът вече е готов. Има ли съществени изводи и необходими действия за Байер?

Като цяло изводите показват, че повечето от асоциациите, с които работим, нямат изрични позиции по Парижкото споразумение. Въпреки това много хора говорят за значението на изменението на климата. Виждаме в това възможност да засилим лидерството си в тази област, като се ангажираме по-целенасочено с този важен въпрос. 31% от разгледаните позиции бяха съгласувани, а в 54% от разгледаните случаи беше установено, че асоциациите нямат публични позиции по приоритетните въпроси на Байер.

Малка част от тях (12% ) бяха класифицирани като частично несъгласни с позициите на Байер или с някои аспекти на Парижкото споразумение. Имаше няколко изолирани случая, в които асоциациите се разминаваха съществено с Байер в някои области и те ще бъдат разгледани в текущите ни дискусии с тях.

 

Кои несъгласувани позиции в тези случаи ви се сториха особено важни?

Видяхме някои несъответствия по отношение на прехода към нулева нетна консумация, политиките в подкрепа на този преход и пътя към 100% електроенергия от възобновяеми източници до 2030 г. Различни позиции възникнаха и при обсъждането на технологиите и иновациите, намаляването на емисиите на парникови газове в селското стопанство с 30% и мерките за климата в рамките на основана на правила търговска система. Въз основа на предложената процедура за ескалация, за Байер ще бъде приоритет да се ангажира с тези асоциации относно изменението на климата и нашите ангажименти. На първо място, екипите ни в съответните страни ще се заемат с областите на несъответствие, за да разберат произхода на позицията на съответната асоциация и да оценят възможността да я съгласуват по-тясно с нашата.

 

Какви са дългосрочните ви планове? Ще продължите ли да следите позициите на вашите браншови асоциации?

С този отчет се поставя и началото на редовното отчитане. През 2023 г. ще бъде извършена цялостна повторна оценка. Междувременно ще поддържаме постоянна връзка с браншовите асоциации, в които Байер членува и редовно ще преразглеждаме изводите си, за да предоставяме актуална информация за техния напредък. Но не става дума само за процеси и отчети. Вероятно това е последното десетилетие, в което можем да определим ефективно курса за ограничаване на глобалното затопляне. Изключително важно е да действаме сега и като компания от частния сектор искаме да изиграем своята роля.

Earth
Sustainability Talks
6 min read